E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
03 Apr 2014 23:11
Forfatter
Holger Skov Særkjær

Satan hader Bibelen og især, at Jesus deri ophøjes, æres og tilbedes som Guds Søn og verdens frelser. Derfor har han altid forsøg at skjule eller fjerne visse steder i og fra Bibelen. Og desværre er det på mange områder lykkedes for ham. 


Ikke blot i Danmark men også i andre lande skiftede man ca 90 % af de gamle, værdifulde håndskrifter (kaldet Textus Receptus) ud og begyndte at oversætte fra to håndskrifter, der beskrives som værende ældre Men som vi skal se, er netop disse to håndskrifter i høj grad tvivlsomme I Sanningen bakom 1917 års Kyrkebibel, står: "På trods af, at Textus Receptus lagdes til grund (for 1917 oversættelsen), følte vor bibelkommission sig tvunget til på nogle steder ikke at følge Textus Receptus, eftersom flere... bla Viktor Rydberg, havde opfordret dem til det" "Rydberg retter skarp kritik mod bibelkommissionens prøveoversættelse af NT, fordi den ikke havde fjernet følgende vers fra deres oversættelse: "Thi der er tre, der vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Den hellige Ånd", 1 Joh 5:7 " 

Rydberg havde allerede i 1862 skrevet en bog om Kristus, hvor han søgte at påvise, at der ikke fandtes støtte for Jesu guddom i bibelteksterne. Han holdt sig til de to dårlige håndskrifter: Codex Sinaiticus og codex Vaticanus, som den gnostiske Origenes tidligere ændrede i, så teksten blev som han ville. Og det er tydeligt, at Rydberg var på linje med disse håndskrifter, som har til formål at tilsløre Jesu guddom, jomfrufødselen og meget andet. 

80-90 % af de gamle håndskrifterne, kaldet Textus Receptus, der er de originale skrifter fra aposteltiden, blev kasseret til fordel for to dårlige håndskrifter: Codex Sinaiticus og codex Vaticanus. I Alexandria levede mange af den tids lærde og største filosoffer, som var stolte af deres visdom og kaldtes for "gnostikere" En af disse hed Origenes, som desværre blev en agtet kirkefader. 

At der allerede var nogle, der søgte at ændre i håndskrifterne med Guds overleverede ord på apostlenes tid, ser vi også i 2. Kor 2:17 : "Vi er ikke som de mange, som forfalsker Guds ord for vindings skyld...", siger Paulus Først tænkte han sikkert på de mange jøder, som søgte at hindre ham i at fortælle de realiteter, Gud havde åbenbaret for ham; men andre kom snart til 

Omkring år 200 begyndte der at cirkulere håndskrifter, der var blevet ændret i, lidt her og lidt der. Origenes, der var begejstret for afsnit fra Platons lære, korrigerede ligeledes i håndskrifterne, så de ikke længere kunne anses for sandfærdige. Selv anså Origenes, at Jesus var laverestående end Faderen, og at Faderen gennem Sønnen havde skabt Helligånden. Desuden troede han på sjælenes tilværelse, før de kom ind i et menneskeliv på jord. Og at alle til slut skulle blive frelste. Dr. Adam Clarke hævder, at Origenes var den første, der lærte om skærsilden. (Whic Bible, fith edition, side 192.) 

Origenes kastede tvivl over Bibelens ord, idet han ikke troede på den som Guds ord og fandt, at han kunne ændre i det efter ønske. 

På 300 tallet blev kejser Konstantin kristen men fortsatte at tilbede solen. Kirkefaderen Eusebius var en god ven af Konstantin, og kejseren gav Eusebius den opgave at skaffe 50 Bibler til ham. Eusebius havde nu valget mellem de gamle, anerkendte manuskripter eller fra dem, Origenes havde ændret i. Eusebius valgte ulykkeligvis dem, Origenes, havde manipuleret med. Og de blev senere forretrukket som den officielle Romersk katolske Kirkes Bibel. 

Katolikkerne var modstandere af protestanternes bibelforskning, og de dræbte Tyndale og flere andre reformatorer. Men de kunne ikke hindre, at Guds uforfalskede ord, som byggede på Textus Receptus, nåede ud til folket i mange lande. Den da fornylig dannede Jesuitorden, der blev Den katolske Kirkes hemmelige undergrunds "politi", kom til at få stor betydning i kampen i at forsvare den romerske katolske katoliscisme. Disse skrækindjagende stormtropper brugte ethvert tænkeligt middel til at vinde terræn fra protestanterne. 

År 1603 besteg Jakob (James) Englands trone. Og han gav i 1604 sin tilladelse til, at 54 lærde mænd udfra gode håndskrifter oversatte Bibelen. Denne Bibel, King James Version, er tro mod Textus Receptus og er meget anvendt endnu i dag af bibeltroende kristne, der læser engelsk. 

Westcott` og Hort` katolske, spiritiske, græske ny testamente
Westcortt og Hort var professorer ved Cambridge Universitet og støttede i hemmelighed Den romersk katolske Kirke og var tilhængere af Maria-tilbedelsen. Hort skrev til Westcott 17. Oktober 1865: "Jeg er blevet overbevist om for mange år siden, at Maria-tilbedelsen og Jesus-tilbedelsen har meget tilfælles i virkemåde og resultater". (Which Bible, fifth edition, side 156.) 
Hort var også begejstret for Darwins lære. Og Westcott mente, at de tre første kapitler i 1.Moseb. ikke var en bogstavelig berettelse. Både Hort og Westcott fornægtede, at Kristi død havde nogen forsonende betydning for syndere. Og Hort kaldte Textus Receptus for "ussel" og "afskyelig". Og det var disse to, der lagde grunden til de forvrængende oversættelser, vi i de fleste tilfælder anvender i dag. 

Fakta om Vaticanus og Sinaiticus, som Hort og Westcott anvendte og anså for pålidelige
Vaticanus håndskriftet udelader 1Moseb fra 1:1 til 46:28, Salmerne 106 til 138, Matt 16:2-3 Hebr 9:14 til 13:25 og hele Joh Åbenbaring Desuden savnes der i evangelierne 237 ord, 452 artikler og 748 hele meninger I forhold til Textus Receptus udelades mindst 2877 ord, lægges 536 ord til, erstattes 935 ord, flyttes 2098 ord og forandres 1132 ord 

Det står også slemt til med Codex Sinaiticus. John Burgon, der tilbragte flere år med at undersøge alle håndskrifter til NT, skriver om Sinaiticus, at på mange steder mangles der 10, 20, 30 eller 40 ord af ren sjusk. Bogstaver, ord eller sætninger er ofte skrevet oveni hinanden. Og slutter en sætning ligesom den foregående, er den efterfølgende udeladt ikke mindre end 115 gange (True or False, side 77). Dertil er der på næsten hver side af håndskriftet rettelser og revideringer af indtil 10 forskellige personer. Nogle ses gjort, da manuskriptet blev nedskrevet, andre er kommet til senere. I alt afviger håndskriftet 9000 steder fra Textus Rexeptus. 

Da man afskrev de gode håndskrifter, blev de kasserede, dersom blot et bogstav var forkert. Men nu stoler man på håndskrifter, der er præget af uhørt sjusk og viser ringeagt for budskabet. 

En smagsprøve på nogle af forfalskningerne
Codex Vaticanus og Codex Sinaiticus er ikke troværdige og hører til blandt de håndskrifter, der i tidligere tider blev ændret i. 
At omtale de mange forfalskninger, der er kommet til forårsaget af disse to håndskrifter, er uoverkommelig Men vi vil se på 1 Tim 3:16 , hvor der i vor danske Bibel står: "... han, som blev åbenbaret i kød...", medens der i Textus Receptus og King James Version (KJ) står: "...Gud blev åbenbaret i kød..." I de to manipulerede manusripter er Josef omtalt som Jesu fader Også i den danske Bibel står: "Og hans fader og moder undrede sig...", Luk 2:33 , medens der i Textus Receptus og KJ står: "Og Josef og hans moder undrede sig..." En anden af de mange forandringer finder vi i 1. Pet 4:1 I den danske står: "Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I..." Der skulle stå: "Derfor, når Kristus har lidt for os i kødet..." Romerbr 8:1 lyder således i Textus Receptus og KJ: "Derfor er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, de, som ikke vandrer efter kødet, men efter Ånden" I Joh 3:13 står i vor danske: "Ingen er steget op til Himmelen, undtagen han, som steg ned fra Himmelen, Menneskesønnen {som er i Himmelen}" I Textus Receptus og KJ står det hele uden klamme Igen et forsøg på at stifte tvivl om Jesu guddom 

I Romerne 4:19 får man ved at læse KJ og Textus Receptus en bedre mening I vor danske står: "Uden at svækkes i troen kunne han se på, at hans eget legeme allerede var udlevet..." Medens der i KJ står: "Han blev ikke svag i troen og var ikke optaget af sit eget legeme, som allerede var dødt..." Vi ser her tydeligt, at Abraham satte sin tillid til, at Gud gør de døde levende (vers 17) Og at Gud gennem sin almægtige livskraft formår at udvirke det, som efter naturloven ikke var mulig "Han tvivlede ikke på Guds løfte i vantro, men han blev styrket i troen, idet han gav Gud ære", vers 20 Ja, Gud æres gennem, at vi tror på hans løfter Han er både den sandfærdige og almægtige Han holder det, han lover, selv om vor forstand vil kalde det en umulighed 

Satan kaster tvivl over det, Gud har sagt
I 1.Moseb. 3.Kap. fristede Satan gennem slangen Eva ved at sætte spørgsmål ved, hvorvidt det var sandt, det Gud havde sagt. I dag bruger han stadig samme fremgangsmåde og forsøger at få os til tvivle på Guds ord. 
Der er mange måder, hvorpå vi kan komme til at tvivle på håndskrifternes ægthed Ved at der bliver ændret i dem, så de visse steder modsiger sig selv Og ved at få visse sandheder udeladt Men ordene i de originale skrifter var ikke noget, profeterne og apostlene selv opfandt I 1Kor 2:9-10 står: "Men som det er skrevet: Det, øjet ikke har set, og det, øret ikke har hørt, det, som ikke kom op i menneskers hjerte, det har Gud forberedt for dem, som elsker ham ... Gud har åbenbaret det for os ved sin Ånd..." "Aldrig er nogen profeti fremkommet ved et menneskets vilje, men Guds hellige mennesker talte, drevet af Den hellige Ånd", 2. Pet 1:21 Og Paulus skrev: "Vi er ikke som de mange, som forfalsker Guds ord for vindings skyld Men ud fra renhed, som af Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus", 2Kor, 2:17 

Håndskrifterne med disse, dyrebare ord blev sikkert opbevaret af troende, som gjorde nøjagtige kopier, efterhånden som de blev slidt op De sikrede sig, at de var nøjagtige, idet de hverken vovede eller ville ændre i det, Gud havde sagt Og de havde de alvorlige ord i Åb 22:19 på sinde som en alvorlig formaning 

Den "kristne" kejser Konstantin
Den mægtige Rom herskede i verden. Dens religion var en form for Baal-tilbedelse, der var kommet til Rom via Babylon og Ægypten. Paven følte sig som Gud på jorden. Og alle, der ikke ville tilbede ham, kunne vente at blive dræbt. Tusinder blev kastet ud i blodige forfølgelser, tortur, lemlæstelser og drab. Men i stedet for at de kristne blev udslettede, blev de flere og flere. Da ændrede Satan taktik og kom i stedet som en "lysets engel." 
Satan anvendte kejser Konstantin, som i 313 eft. Kr. efter en sejr over en konkurrent til tronen erklærede, at han gik over til kristendommen. Dog var det kun et skuespil, idet han fortsatte at dyrke og tilbede solguden Baal. Konstantin stænkede vand på sine soldater og erklærede, de nu var kristne, skønt de ikke kendte noget til omvendelse eller til læren om Jesus Kristus. 

Konstantin afholdt et stort møde i Nicæa i 325, hvor han præsiderede som "Summus Pontifex" (Den officielle navn for en pave). [Den, der gerne vil vide mere om dette kan læse The Two Babylons af Alexander Hislop.] Samme Konstantin, der ønskede 50 kopier af Bibelen, fik nogle, som Eusebius havde kopieret efter håndskrifter, som Origenes for længst havde fået ændre efter behag. Og således startede den Bibel, som Vatikanet i dag anvender og søger at presse alle til at bruge. 

Paverne dyrker afguder
At paverne stadig anerkender Baal som gud ses også af, at der på Peterspladsen står en stor obelisk på 320 t. (Et symbol, der viser hen til Babylons afgudsdyrkelse.) I bogen Babylon Mystery Religion, af Ralph Edward Woodrow, står: "Blandt de ældste nationer var der ikke kun statuer af guder og gudinder i menneskeform, men der var andre objekter med en skjult eller mystisk mening, såsom obelisker, som var en del af hedensk tilbedelse. 
Diodorus talte om en obelisk ca 55 meter høj, der var rejst af dronning Semiramis i Babylon Obelisker var oprindelig et led i soltilbedelsen, idet de pegede op mod solen Billedet, der omtales i Ez 8:5 , var øjensynlig en obelisk Og i ældre tider var det almindelig, at der stod en obelisk ved indgangen til templerne 

Men det var ikke den eneste ide, paven hentede fra Babylon, alt, hvad der havde med sand kristendom at gøre, skulle gøres til ingenting. (Se føromtalte bog The Two Babylons, af Alexander Hislop.) Se også hæfterne af Dr. Rivera, der fås fra forlaget Dragen Ut, Box 11098, 500 11 Borås Sverige. Rivera, en tidlige Jesuit har efter sin omvendelse beskrevet, hvad Den katolske Kirke lærer af falskheder, og om det had, den har til sande kristne - også i dag. Og også baggrunden for, hvorfor Den katolske Kirke ikke tillader, at sandheden forkyndes. 

Babylons mysterier i pavekirken
Satan forsøger med de beskårne bibeloversættelser at bane vej for New Age og for en forenet verdenskirke. Vi er godt på vej, idet katolikker og protestanter i fællesskab har udgivet en "ny" græsk "grundtekst". Og står vi ikke imod det falske, vil forførelserne tiltage og endnu flere blive indfanget i Satans løgne. 
Vi har i dag to store, religiøse systemer. Den ene bygger på sandheden, som den er vist os i Bibelen. Den anden er bygget på løgnen, som begyndte ved Origenes, gik videre ved den romerske kejser Konstantin, som fik afgudsdyrkelsen ind den kristne kirke, og som fortsatte i pavekirken. 

På bagsiden af bogen BABYLON MYSTERY RELIGION står en detaljeret bibelsk og historisk beskrivelse af, hvor og hvordan ældgammel hedenskab blev blandet med kristendom: "Fra de tidligste dage i Babylon er legenderne om Nimrod, Semiramis og Tammuz spundet sammen som et "mysterium". Apostlene forudsagde, at der ville komme et frafald, og beviserne derpå er nu synlige i historien. Med sådanne beviser i vore hænder skulle alle troende som aldrig før søge at blive fundet i Jesus Kristus selv og inderlig søge og blive i den originale tro, som engang blev overgivet de hellige." 

Bogen BABYLON MYSTERI RELIGION kan jeg varmt anbefale, ikke mindst på grund af dens mange billeder, som bl.a. viser, at pavens tiara er lig med fiskegudens. Viser obelisken, som står på et udvalgt plads på Peterspladsen i Rom. Og viser, hvor mariadyrkelsen som himmeldronning er kommet fra. Kort sagt, hvordan alt i pavekirken er præget af hedenskab. 

Ærefrygt for GUDS BEVAREDE ORD
De kristne vovede i mange århundreder ikke at ændre i Guds bevarede ord men gjorde alt for at videregive det fejlfrit Og disse skrifter, Textus Masoreticus (Det gamle Testamente) og Textus Receptus (Det nye Testamente), er stadig tilgængelige i dag Men kun KJ har anvendt disse to kilder, og den bliver i dag mindre solgt end tidligere Mørket breder sig for at få os til at tage imod den falske lære, der kommer fra "den store skøge", der vil beruse mange i sin utugts harmes vin (Se Åb 17:1-2) 
I hæftet "Vilken Bibel?" står: "I moderne bibeloversættelser kan 5 % af nytestamentes tekst være fjernet eller blevet forvansket, eftersom der er anvendt korrupte håndkrifter, og det er blevet et udvandet evangelie Dette er alvorligt med tanke på, at summen af Guds ord er sandhed (Sal 119:160) " 

Vær glad for de gamle oversættelser af Bibelen fra 1871 eller før, idet de tildels er oversat fra Textus Receptus. Selv om den ikke fuldkommen er på linje med Textus Masoreticus og Textus Receptus eller KJ, må den betegnes som en rigtig god oversættelse, hvor vi stort set får alt med på en korrekt og ærbødig måde. 

Ikke en tøddel eller et bogstav skal forgå
"Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel af loven forgå, før alt er opfyldt", Matt 5:18 Hvorledes skal vi forstå disse ord? 
Mennesker kan ændre i Guds inspirerede ord. Men vi kan aldrig sætte blot ét eneste ord ud af kraft. Og Gud har bevaret sit ord, så vi også i dag har håndskrifter, der rummer den sandhed, vi skal leve på. Mange spørger, om vi så kan bruge vor Bibel, når den er "beskåret" eller ændret på en del områder. Ja, det kan vi! Og den fører til frelse og giver "brød" fra Himlen, vi kan leve på, dersom vi virkelig tror, at Jesus er den eneste vej til frelse. Behøver vi så en mere korrekt Bibel? spørger du måske. Vi ved, at lever vi på en kost, der ikke rummer de nødvendige mineraler og vitaminer, bliver vor vækst og kraft ikke den samme, som dersom vi havde fået en god kost. Ligeså er det med åndelig mad. Vi mærker måske ikke, at der mangler noget i den mangelfulde kost. Men får vi fuld kost, får vi større kraft og mere vækst. 

Læser man for eks. i KJ eller Textus Receptus, mærker man straks, der er mere fylde og ærbødighed. Og Ordet trænger stærkere igennem til vor sjæl og ånd. (King James kan også fås på norsk, selv om den originale version på engelsk er at foretrække.) 

Guds ord forgår ikke og vil altid være i kraft og være med til at dømme os Vi må derfor ikke være ligegyldige imod Ordet Gud siger: "I må ikke lægge noget til de ord, jeg befaler jer, og ikke trække noget fra...", 5 Mos 4:2 I Ordsp 30:6 står: "Læg ikke noget til hans ord, så han ikke skal straffe dig, og du bliver stående som en løgner" Og i Åb 22:19 læser vi: "Hvis nogen tager noget bort fra ordene i denne profetiske bog, da skal Gud tage hans del bort fra livets bog..." 

Kan vi få klarere udsagn om, hvad Gud mener om dem, der forandrer noget i hans ord, eller lægger noget til eller trækker noget fra? 

Gud vil, vi skal vokse op til modenhed, så vi ikke lader os forføre af falske lærdomme men er som "et træ, plantet ved strømme af vand, som bærer sin frugt til sin tid, og som har blade, der ikke visner", Sal 1:3 

Til udarbejdelsen er bl.a. benyttet TEXTUS RECEPTUS, GUDS BEVAREDE ORD, udgivet af Det nordiske Bibelselskab. Og VILKEN BIBEL, udgivet af forlaget Dragen Ut. 

  • * *

Hvor alvorligt det er at nærme sig Den katolske Kirkes lære ses også af følgende ordlyd i pavens bulle, Unam Sanctum, hvor Bonifatius den. 18. Nov. 1302 erklærede: "Vi erklærer, proklamerer... og udtaler, at underkastelse under paven i Rom er absolut nødvendig for hvert menneskes salighed." Til det vedtoges der yderligere ved den første Vatikankoncil 18.juli 1870: "Dette er den katolske sandheds lære, fra hvilken ingen kan afvige uden at miste sin tro og sin salighed." Og disse er i kraft også i dag. 

Den 10. Dec. 1520 kastede Luther den pavelige bulle på ilden, som truede ham med bandlysning, dersom han ikke ophørte med at stå paven imod. Den følgende dag bad han sine studenter "indtage deres standpunkt i den kamp, som nu begyndte mod antikrist, idet han ikke kunne tilbyde dem et andet alternativ end martyrskab eller fortabelse." Luther levede allerede i "visheden om, at han havde begyndt en strid mod en overnaturlig antikristen magt". (G. Miegge: Lutero, Torre Pellice 1946, side 487.) Det er ikke mærkeligt, at han en måned senere skriver, at han handlede "under bøn og bæven." 

Luther skrev, "at et satanisk mysterium iniquitatis har begyndt sit værk i kirken (lovløshedens hemmelighed er allerede virksom, 2. Tess 2:7) Ja, under en maske af hellighed ødelægger kirken, fordærver troen, lader synden trives, og ødelægger samvittigheden" (Vestat Ecclesiam, corrumpit fidem...) 

I dag er det os, der står overfor at skulle værne om de dyrebare håndskrifter, som er Guds inspirerede ord. Og vi skal stå imod dem, der vil gøre protestantismen til samarbejdspartnere med katolicismen, som mange på begge sider arbejder for. 

På bagsiden af bogen Smokescreens (røgslør) står: "Satans tid til at udsprede et religiøst røgslør er kommet med det formål at skjule forberedelsen til hans sidste snigmord på Kristi brud, menigheden... I denne bog har Jack Chick systematisk fjernet røgsløret, så vi tydeligt ser Satans onde gerninger." 

"Tag jer i agt, at ingen skal bedrage jer", Matt 24:4 , sagde Jesus advarende Den, vi først og fremmest skal tage os i agt for, er "den store skøge", Åb 17:1