E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
20 Feb 2014 19:56

Nej, det er ikke en atomeksplosion. Det er noget langt vigtigere. Og det kommer. Der er ingen tvivl om det. Guds Ord omtaler det 1.518 gange. De vil blive nødt til at se det i øjnene: Den mest betydningsfulde begivenhed i vor tid Jesu Kristi genkomst til vor jord.
DET HJÆLPER IKKE AT LØBE FRA DET det vil indhente dig. Og det nytter ikke at lukke øjnene. Det forsvinder ikke. Benyt 20 minutter til at læse denne artikel. Hvem ved?  
Det kunne blive de vigtigste 20 minutter i dit liv.
  
???  
Kan vi være sikre på det?
Vil Jesus vende tilbage til jorden?
Hebr 9,28 "sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham."
Joh 14,3 "Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er."
  
SVAR: Ja, I Matt. 26,64 bevidner Jesus under ed, at han vil komme tilbage til denne Jord. "Da skriften Ikke kan omstødes" Joh. 10,35, er dette bevis uomtvisteligt. Tro det akkurat som det står. Det er Kristi personlige garanti.
  
???
På hvilken måde vil Jesus vende tilbage?
Apg 1,9-11 "Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.""
  
SVAR: Skriften lover, at Jesus vil komme tilbage til jorden på samme måde, som han forlod den ved sin himmelfart, på en synlig, bogstavelig, legemlig, personlig måde.
Matt. 24,30 siger: "Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed."
Han vil komme i skyerne, som et personligt væsen med et legeme af kød og blod. Se Luk. 24,36-43; og 50-51. Og hans komme vil blive synligt. Skriften taler klart om denne kendsgerning.
  
???  
Vil Kristi andet komme blive synligt for alle mennesker eller kun for en udvalgt gruppe?
Åb 1,7 "Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen."
Matt 24,27 "For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være."
  
SVAR: Enhver, som lever, når Jesus vender tilbage, vil SE HAM ved hans andet komme. Det overvældende lys ved hans komme vil være skarpt som lynet og strække sig fra horisont til horisont. Matt. 24,27. Alle levende vil se Kristus, ingen vil være l stand til at skjule sig. Her er Ingen mulighed for misforståelse.
  
???
Hvem kommer sammen med Jesus ved hans andet komme?
Matt 25,31 "Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone."
  
SVAR: Alle himlens engle vil komme sammen med Jesus. Når de nærmer sig jorden, vil Jesus udsende sine engle, og de vil hurtigt samle alle de retfærdige, for at de kan følge med til himlen. Se Matt. 25,31.
  
???
Hvad er meningen med Jesu andet komme til denne verden?
Åb 22,12 "Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er."
Joh 14,3 "Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er."
Apg 3,20-21 "så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit, og han skal sende den Salvede, som forud var bestemt for jer, og det er Jesus; han skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund."
  
SVAR: Jesus kommer tilbage til denne jord for at udfri sit folk og bringe dem til det vidunderlige hjem, han har beredt for dem. Han vil genoprette hele Edens glæde og herlighed. som Adam og Eva tabte ved synden. Hans andet komme vil gøre en ende på den nuværende tidsalders ondskab.
  
???
Hvad vil der ske med de retfærdige, når Jesus kommer?
1Thess 4,16-17 "For Herren selv vil, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder og Guds basun gjalder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren."
Fil 3,20-21 "Men vort borgerskab er i himlene; derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt."
  
SVAR: De retfærdige døde vil blive oprejst fra deres grave, iført et udødeligt legeme og opløftet i skyerne for at møde Herren. Derefter vil de retfærdige, som lever, blive forvandlet og opløftet i luften. Jesus vil tage de frelste med sig til himlen. Bemærk, at Jesus ikke kommer ned på jorden. De frelste møder ham i luften. Vi kan derfor tilbagevise alle påstande om, at Kristus er set i London, New York eller noget andet sted. Falske Messias'er vil fremstå og gøre mirakler på jorden. Matt. 24,2327. Men Jesus vil forblive i skyerne over jorden ved sit andet komme.
  
???
Hvad vil der ske med de onde mennesker, når Jesus kommer igen?
2Thess 2,8 "Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt."
  
SVAR: De onde vil hurtigt dø på grund af det overvældende lys, som udgår fra Jesus.
  
???
Hvorledes vil Kristi andet komme berøre selve jorden?
Åb 16,18 "Der kom lyn og tordenbrag, og der kom et stort jordskælv, så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden."
Åb 16,20 "Hver ø forsvandt, og bjergene var ikke mere til."
  
SVAR: Jorden vil blive ramt af et stort jordskælv ved Herrens komme. Jordskælvet vil blive af en så Ødelæggende karakter, at det vil efterlade jorden fuldstændig tilintetgjort.
  
???
Siger Bibelen noget særligt om tidspunktet for Kristi andet komme?
  
SVAR: Ja, den gør! Og Jesus selv sagde: »Således kan I også skønne, når alt dette sker, at han er nær for døren.« Matt. 24,33. Herren viser os tegn lige fra sin himmelfart til sit andet komme.
A. Jerusalems ødelæggelse.
Matt 24,2 Men han sagde til dem: "Ser I alt dette? Sandelig siger jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned."
Matt 24,16 "da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene;"
Opfyldelse: Jerusalem blev ødelagt i året 70 efter Kristus af den romerske general Titus.
B. Stor forfølgelse og trængsel.
Matt 24,21 "For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme."
Opfyldelse: Denne lange periode af forfølgelse fandt sted i den mørke middelalder og blev støttet af den frafaldne kirke. Over 50 millioner kristne blev slået ihjel på grund af deres tro i denne frygtelige trængselsperiode.
C. Solen formørkedes.
Matt 24,29 "Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes."
Es 13,9-11 "Herrens dag kommer med gru, med harme og flammende vrede for at lægge jorden øde og udrydde dens syndere. Himlens stjernebilleder lyser ikke, mørk står solen op, månen skinner ikke. Jeg straffer verden for dens ondskab og de ugudelige for deres synd; jeg gør ende på de overmodiges stolthed og ydmyger voldsmændenes hovmod."
D. Og månen skal forvandles til blod.
Joel 3,3-4 "Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer."
E. Stjernerne skal falde ned fra himmelen.
Matt 24,29 "Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes."
F. Jesus kommer i skyerne.
Matt 24,30 "Og da skal Menneskesønnens tegn komme til syne på himlen, og da skal alle jordens folkestammer jamre, og de skal se Menneskesønnen komme på himlens skyer med magt og megen herlighed."
  
???  
Hvordan kan vi vide, når vi er nået til jordens sidste dage?
Giver Bibelen en klar beskrivelse af de mennesker,    der lever ved verdens ende?
  
SVAR., Ja, det gør den i sandhed. Se på de følgende specielle tegn for de sidste dage. De vil blive forbavset. Og disse er kun få af mange positive tegn, som viser, at vi er i de sidste dage af jordens historie.
2Tim 3,1-2 "Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere," 2Tim 3,4 "forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud;"
Verden tragter efter fornøjelser. Kun 2% af vore store byers indbyggere overværer regelmæssigt gudstjeneste, men de trænges om forlystelsesstederne i tusindvis. Danmark bruger hvert år millioner til fornøjelser, men kun småpenge til kirkens arbejde.
Bemærk: I 2Tim. 3,15 opregner Gud 19 synder, som kendetegner menneskene i historiens sidste dage. Læs hele kapitlet i Bibelen og overvej, om det Ikke er en Sandfærdig beskrivelse af mennesker i dag.
Luk 17,28 "Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede"; Luk 17,30 "På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares."
Umådehold, slaphed, mentale og fysiske sygdomme er også tegn på Herrens snare komme. En nylig foretaget undersøgelse viser, at 1/3 af Amerikas befolkning lider af enten mentale eller fysiske svagheder.
2Tim 3,1-5 "Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud; i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem!"
Verden er inde i en kolossal krise. Betydelige mænd fra alle samfundslag bekræfter dette. Andre vægtige beviser er: den tiltagende kriminalitet, de underlødige bøger og film, narkomanien og sexdyrkelsen.  Intet mindre end Herrens komme kan standse den bølge af ondskab, som overskyller verden.
Luk 21,11 "Der skal komme store jordskælv, og sted efter sted skal der komme hungersnød og pest; der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen."
Jordskælv, tornadoer, flodbølger osv. er tiltaget i en enestående grad. Og 1/3 af jordens folk sulter i dette øjeblik. Tusinder dør daglig af sult. Alle disse ting er yderligere bevis på, at vi lever i slutningen af dette afsnit af jordens historie.
Tiltagende lovløshed, forbrydelser og vold.
Ez 7,23 "de rører den hellige kæde. For landet er fuldt af blodskyld, byen er fuld af vold." Matt 24,12 "Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste." 2Tim 3,13 "Men onde mennesker og bedragere vil komme længere og længere ud i det onde, føre andre vild og selv fare vild."
Disse tegn går i opfyldelse for vore øjne. Forbrydelse og lovløshed tiltager med rivende fart fire gange hurtigere end befolkningen vokser, siger statistikken. Fremsynede statsmænd i vor tid udtaler, at civilisationen er i den største fare, fordi en bølge af kriminalitet, som ingen øjensynlig kan standse, skyller hen over landene.
Spottere og religiøse skeptikere, som vender sig bort fra Bibelens sandhed.
2Pet 3,3 "For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster,"
2Tim 4,3-4 "For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter."
Det er ikke vanskeligt at finde spottere i dag, der opfylder denne profeti. Mange religiøse ledere fornægter Bibelens rene lære om skabelsen, syndfloden, Kristi guddommelighed, Kristi andet komme og mange andre afgørende sandheder i Bibelen.
Psykiatri og falsk åndsliv har erstattet Bibelen i mange religiøse kredse. Lærere underviser vor ungdom i at spotte Bibelens vidnesbyrd om disse store sandheder ... og erstatter de enkle kendsgerninger i Guds hellige Ord med evolutionslæren og lignende moderne teorier. Ifølge en nylig foretaget opinionsundersøgelse tror kun 2% af Amerikas teologer på, at Kristus virkelig vil komme igen.
1Tim 4,1 "Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme,"
Åb 16,16 "Og han samlede dem på det sted, der på hebraisk hedder Harmagedon."
Spiritismen bliver stadig mere udbredt. Den er endog trængt ind i mange kirker med sin falske lære om sjælens udødelighed. Bibelen siger klart, at de døde intet ved om, hvad der sker på jorden. Job. 14,21. Præd. 9,10.
Et specielt budskab til verden i de allersidste dage.
Matt 24,14 "Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme."
Det sidste alvorlige budskab om Kristi andet komme bliver nu udbredt på over 900 sprog, og næsten 99% af alle mennesker har adgang til at høre det.
  
???  
Hvor nær mon Herrens komme er?
Matt 24,32-34 "Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker."
  
SVAR: Bibelen taler meget bestemt og tydeligt på dette punkt. Tegnene er næsten alle blevet opfyldt. Vi kan ikke vide den nøjagtige dag og time for Kristi komme. Matt. 24,36, men vi ved, at han kommer snart. Gud har lovet at afslutte værket i hast. Rom. 9,28. overs. Kristus kommer for at hente sit folk. Er du rede?
  
???
Satan fortæller mange løgne vedrørende Kristi komme, og med løgnagtige undere og mirakler vil han bedrage millioner.  Hvordan kan jeg være sikker på ikke at blive bedraget?
Matt 24,24 "for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild."
Es 8,20 "så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare: "Til belæringen og til budskabet.""
Åb 16,14 "For de er dæmonånder, og de gør tegn. De går ud til kongerne i hele verden for at samle dem til krigen på Gud den Almægtiges store dag."
SVAR: Satan har udspredt mange falske teorier om Kristi andet komme og bedrager millioner ved at få dem til at tro, at Kristus allerede er kommet eller vil komme på en anden måde, end Bibelen siger. Men Herren har selv advaret os imod Satans list, idet han siger: »Agt vel på, at ikke nogen skal fore jer vild.« Matt. 24,4. Kristus vil ikke vise sig i ørkenen eller ved hemmelige seancer vers 26. Jesus ender med at sige: »Se, jeg har sagt jer det forud.« Vi er således blevet advaret forud, og der er ingen grund til, at vi skal blive bedraget.
???
Hvordan kan jeg være sikker på at være rede, når Jesus kommer tilbage?
Joh 6,37 "Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort;"
Joh 1,12 "Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;"
Hebr 8,10 "Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk."
1Kor 15,57 "Men Gud ske tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus!"
  
SVAR: Jesus siger: »Se, jeg står for døren og banker. Om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham.« Ab. 3,20. Ved Helligånden og min samvittighed banker Jesus på og beder om at komme ind i mit hjerte, så han kan forandre mit liv. Hvis jeg uforbeholdent giver mit hjerte til ham, vil han tilgive mig alle mine tidligere synder, Rom. 3,25, og give mig kraft til at leve et gudfrygtigt liv. joh. 1,12. Som en gave skænker han mig sin egen retfærdige karakter, så jeg kan stå skyldfri for en hellig Gud og få adgang til hans rige. Så vil det være en glæde at gøre hans vilje. Det er så ligetil, at mange tvivler på det. Men det er sandt. Jeg skal blot overgive mit liv til Kristus og lade ham leve i mig så vil han udvirke mirakler, idet han forandrer mit liv og forbereder mig for sit andet komme.
  
???
Hvilken stor fare advarer Kristus os alvorligt imod?
Matt 24,44 "Derfor skal I også være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det."
Luk 21,34 "Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer"
Matt 24,37 "Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme."
SVAR: Det er en stor fare at være så travlt beskæftiget med arbejde eller så optaget af fornøjelser, at vi ikke ænser den største begivenhed i vor tid: Herrens komme. Vi løber en forfærdelig risiko. Millioner af mennesker vil være uforberedt og gå fortabt. Jesus vil komme meget snart. Er du rede?
Intet andet betyder noget i sammenligning med dette vigtige spørgsmål.
???
Da Herren kommer "som en tyv om natten", hvorledes kan alle så vide noget om det?
  
SVAR: 1Thess. 5,24: »Selv ved I jo god besked om, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de siger »Fred og ingen fare«, da er undergangen pludselig over dem, ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undslippe. Men I, brødre! lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv.« Bemærk, at Herren kommer som en tyv for de uforberedte, men ikke for dem, som kaldes »brødre«.
  
???  
Hvornår vil Kristus oprette sit kongedømme på jorden?
  
SVAR: Efter perioden på 1000 år se Åb. kap. 20. Den tusindårige periode begynder ved Kristi andet komme, når Jesus tager de retfærdige fra jorden til himlen for at leve og regere med ham »i tusind år« Ab. 20,4. Ved enden af de tusind år kommer den hellige by, det nye Jerusalem, Ab. 21,2, ned fra himlen til jorden med alle de hellige, Zak. 14,1. og 5, og de fortabte døde fra alle tidsaldre, Ab. 20,5, bliver oprejst til liv. De vil omringe den hellige stad for at erobre den, Åb. 20,9, og ild kommer ned fra himlen fra Gud og udsletter dem. Denne ild renser jorden og brænder alle spor af synd og syndere op. 2 Peter 3,10. Til slut brænder ilden ud og efterlader kun aske. Mal. 4.3. Så skaber Gud en ny jord, 2 Peter 3,13 Es. 65,17 Åb. 21,1, og giver den til de retfærdige, og »Gud skal bo hos dem ... og Gud selv skal være hos dem.« Åb. 21,3. Hellige, lykkelige mennesker genskabt til fuldkommen lighed med
Gud vil endelig være hjemme i en verden uden synd og sorg, som Gud oprindelig planlagde,
  
???
Hvorfor hører vi ikke oftere om Kristi andet komme?
  
SVAR: Dette er djævelen ansvarlig for. Han ved kun alt for godt, at Kristi andet komme er »det salige håb« for den kristne. Tit. 2,13. Når et menneske virkelig fatter denne store sandhed, forandrer det hans liv, og han tager aktiv del i at udsprede det gode budskab. Dette vækker Satans vrede. Han benytter mennesker, som har gudfrygtigheds skin, men har fornægtet dens kraft  2 Tim. 3,5  og får dem til at spotte og sige: »Hvad bliver det til med hans komme, som var forjættet? Fra den dag, vore fædre sov hen, er alt jo blevet ved med at være, som det var fra skabningens begyndelse.« 2 Peter 3,3-4. Den, som benægter Kristi andet komme, opfylder Bibelens profeti  og gør den onde en stor tjeneste.
  
???  
Talte Jesus ikke om en hemmelig bortrykkelse, da han sagde: "En skal blive taget med, en anden efterladt"? Luk. 17,36.
  
SVAR: Nej, der er ikke den mindste hentydning til, at denne begivenhed er hemmelig. Jesus beskrev syndfloden på Noahs tid og ødelæggelsen af Sodoma, se Luk. 17,2637. Han fortalte, hvorledes Gud sparede Noah og Lot og ødelagde de onde. Han sagde udtrykkeligt, at ilden og floden. ødelagde dem alle, vers 27 og 29. i begge tilfælde blev nogle få frelst og resten ødelagt. Så tilføjede han: "På samme måde skal det gå den dag, da Menneskesønnen åbenbares," vers 30. For at illustrere fortsatte Jesus: "To mænd skal være på marken, den ene skal tages med, og den anden lades tilbage," vers 36. Der er intet hemmeligt ved det. »Hvert øje skal se ham," Åb. 1,7. Ved sit andet komme tager Kristus for alles øjne de retfærdige op til sig i skyerne 1Thess. 4,6-7. og dræber de onde. 2 Thess. 2,8. Derfor taler Lukas 17,37 om "ådslet" af de fortabte og om gribbene, som vil flokkes om dem se også Åb. 19,17-18. De mennesker, som lades tilbage ved Kristi komme, vil være døde.
Emner
Jesu genkomst