E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
02 Apr 2014 01:45
Emner
Jesu genkomst

I forbindelse med bortrykkelsen er der to store spørgsmål der ofte trænger sig på:

  • Sker bortrykkelsen FØR trængselstiden?
  • Kommer Antikrist FØR bortrykkelsen?

Her er nogle skriftssteder, som taler om Guds udvalgte, som er de der har taget imod frelsen, ikke skal rammes af Hans vrede. Guds vredes dag er også en anden betegnelse for trængselstiden.

Nahums Bog 1 v.2
"Herren er en lidenskabelig og hævnende Gud, Herren tager hævn og er fuld af harme, Herren tager hævn over sine fjender, han vredes på sine modstandere."

Lukas 21 v.36
"Våg altid, og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran Menneskesønnen."

Rom 1 v.18
"For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed."

Rom 2 v.5, 8
"Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares... og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme."

Efs. 5 v.6
"Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn."

Kol. 3  v.6
"Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn."

1. Thess. 1 v.10
"og fre himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede."

og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde, Jesus, der frier os fra den kommende vrede

1. Thess. 5 v.9
"For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus."

Åbenbaringen 3 v.10
"For di du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve de, der bor på jorden."

"Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth." (NIV)

Dette er nogle eksempler på, at Guds vredes dag, også betegnet som trængselstiden, ikke skal ramme hans udvalgte.

I Bibelen er der 8 eksempler på, at Gud redder de som er mærket med Guds tegn, før Hans dom eller vrede udøses. F.eks. Noa og hans familie der reddes før syndfloden, som de eneste retfærdige. Lot og hans familie reddes før Gud ødelægger Sodoma og Gomora. De 144.000 jøder i Åbenbaringen m.fl.

Alt tyder altså på, at Gud vil redde Kristi brud fra Hans vrede. Så en bortrykkelse FØR trængselstiden er mest nærliggende.


Vil antikrist træde frem før eller efter bortrykkelsen

2. Thess. 2:7-8
"For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed; blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares..."

Den "han" der nævnes er indsat for at give sammenhæng, men der refereres ikke til nogen han eller person af anden art på grundteksten. Ordet er oversat fra 'arti' der refererer til en tidsperiode.

Bibelen beskriver syv tidsperioder, som er anerkendte af teologer og bibellærere. Måske kaldes de egentlig noget andet, da disse betegnelser har jeg selv oversat fra engelsk:

Uskyldighedens tidsperiode: Fra skabelsen til syndefaldet (1. Mos. 1:25 - 3:24)
Samvittighedens tidsperiode: Fra syndefaldet til syndfloden (1. Mos. 4:1 - 8:14)
Menneskenes styrings tidsperiode: Fra syndfloden til Abrahams kald (1. Mos. 8:15 - 11:9)
Løftets tidsperiode: Fra Abrahams kald til udvandringen af egypten (1. Mos. 11:10 - 2. Mos. 12:51)
Lovens tidsperiode: Fra Moses til Johannes Døberen (2. Mos. 31:1 - Mat. 4:1)
Nådens tidsperiode: Fra Jesu første komme til hans andet komme (Mat. 4:2 - Åbn. 19:21)
Vredens tidsperiode: Fra bortrykkelsen til Tusindåresriget. 
Gudommelig styrings tidsperiode: Tusindårsriget (Åbn. 20:1-15)

Nådens tidsperiode kaldes også af teologer og Bibellærere for: "Menighedens tidsalder", men jeg vil vove at påstå der mangler én: "Vredens tidsperiode" eller hvad vi nu skal kalde den(?), nemlig den tid som også kaldes trængselstiden, og som jeg har indsat med rødt i den officielle tidslinje.
Det vil så resultere i den Guddommelige styrings tidsperiode vil være den ottende periode, og da tallet otte på hebræisk også betyder: En ny begyndelse, vil det give mening i min terminologi, eftersom den Guddommelige styrings tidsperiode er de tusind år hvor Kristus regerer fysisk på jorden, og må vel betragtes som en ny begyndelse.

Bemærk også, at efter Åbenbaringen kap. 4 eksisterer menigheden ikke længere på jorden. Herefter er menigheden omtalt som "en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål;" (Åbn. 7 v.9) men dette er i himlen.

Når Bibelen efter bortrykkelsestidspunktet taler om "de hellige" på jorden, så er der tale om de, som har taget imod frelsen EFTER bortrykkelsen. Altså de hellige, som nu må gå gennem trængselstiden. For bortrykkelsen vil udløse en massiv omvendelse hos mennesker, som har hørt budskabet om frelsen, men som ikke var klar til den fulde omvendelse frelsen kræver (Apg. 26 v.20).