E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
28 Apr 2010 01:27
Dokumenttype
Undervisning
Emner
Jøderne
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

"SHALOM ØVER ISRAEL" LØFTESLANDET 7/8 - 1997.

Israel år 2000 eller år 6000?:

Wilhelm Roos, som bor i Jerusalem, har offentliggjort et udråb, at jødefolket om 3 år ikke burde anvende den, i dag som angiver året 5760, uden istedet at anvende år 6000

Grunden herfor er, at den jødiske kalender har udelukket med en parantes på 70 år for fangenskabet i Babylon.

Ligeledes tilregnes ikke 170 år af de 4000 år i Ægypten.

Ved sammenlægningen af 70 + 170 = 240, så får man om 3 år, ikke 5760 men år 6000.

Da skulle det 7. Årtusinde begynder ? 6000 år fra Adam.

Det nye årtusinde kaldes også Sabbat Millenium , der hvor retfærdighed og fred kysser hverandre.

Derudover: Det 70. Jubelår (jfr. 3. Mos. 25.) begynder i september 1998 når det jødiske nytår går ind.

Det 69. Jubelår begyndte 1948, hvor staten Israel blev oprettet.

(gengivet efter bedste evne, fra svensk)

 

Jesu Gjenkomst, bind 4, side 526-.

Bibelforkynder, forfatter: Oskar Edin Indergaard, Tingvoll 6630. Norge.

DEN JØDISKE TIDSREGNING.

Jøderne baserer deres tidsregning på tidsangivelserne i Tanach. Udgangspunktet er Guds skabelse af Adam. Problemet er det forhold, at der eksisterer flere varianter af grundteksten til Tanach, og disse er indbyrdes forskellige hvad der angår tiden for de forskellige begivenheder. På Jesu tid var der flg. tekstvarianter:

 1. Den maosretiske tekst. Det er den almindelige jødiske tekst.
 2. Den samaritanske tekst. Den består af de 5 Mosebøger.
 3. Septuaginta. Det er den græske oversættelse af den masoretiske tekst.
 4. Qumran-teksten, det er den tekst som blev brugt af Esserne i det religiøse samfund i Qumran.

Alle disse tekstvarianter er siteret i Det ny Testamente.

Problemet med disse tekstvarianter er at de har forskellige årstal for de forskellige frelseshistoriske begivenheder . Vi skal i det flg. se hvilke årstal de har for :

a.       Syndfloden.

b.       Abrahams fødsel.

c.        Jakobs død.

d.       Udgangen af Ægypten.

Den masoretiske tekst har flg. årstal: 1656, 1948, 2255 og 2448.

Septuaginta har flg. årstal: 2242, 3412, 3719 og 3918.

Den samaritanske tekst har flg. årstal: 1307, 2248. 2555 og 2754.

Efter den sædvanlige jødiske tidsregning er vi i 1995 kommet til året 5755. I denne udregning er de år ikke talt med hvor jøderne enten har været i landflygtighed eller har været under fremmed magts herredømme i tiden fra udgangen fra Ægypten og frem til det andet tempels ødelæggelse (år 70 efter Messias) Dette udgør 215 år. Dersom vi lægger disse år til 5755, kommer vi til året 5970. (5755 + 215 er 5970)

Efter en anden jødisk udregningsmåde er vi i 1995 kommet til år 6001 fra Adams skabelse.

Efter den samaritanske kalender er vi i 1995 kommet til året 6225 efter Adams skabelse.

Ud fra det som er skrevet ovenfor , er det derfor UMULIG at vide HELT EKSAKT hvor længe det er siden skabelsen af Adam, og hvor langt vi er kommet i tidsregningen. (Oplysningerne som er behandlet ovenfor, er taget fra Jan Ranteruds artikler: Tiden er fuldkommet---. Disse stod i Dagen 30/4. 1992 og 14/1. 1993.

Vi kan heller ikke vide helt eksakt i hvilket år vi befinder os efter Jesu fødsel, da både den Julianske og den gregorianske kalender er fra 4 til 7 år for sent ude med hensyn til Jesu fødsel. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 4, kap: Tidspunktet for Messias`første komme.)

Det vi imidlertid kan være helt sikre på er følgende:

 1. Jesus døde den 6 april i året 32 efter Messias. (Se kapitlet: Tidspunktet for Jesu første komme.)
 2. Jesus skal komme tilbage efter 2 dage, som betyder 2000 år: Hos. 5,15-6,2. Her er der tale om profetiske år. Dersom vi omgør det til tropiske år, bliver det 1971,2946 år (2000 år delt på 365,2422 gange 360 er 1971,2946.) (Se min bog Jesu Gjenkomst, bind 1, kap, : Israels misgerningsår og hedningernes tider.)
 3. Den generation som ser at figentræet (Israel) får sin nationale selvstændighed igen (det skete den 14. Maj 1948), skal opleve Jesu komme for menigheden og endetids begivenhederne. Mat. 24,32.36. (se kap: Figentræets tegn.)

Jesu komme for den kristne menighed kan derfor ske NÅR SOM HELST. Den er immanent (overhængende.)

 

KRISTNE UDREGNINGER AF TIDSPUNKTET FOR DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE.

Vi skiller mellem den kristne menigheds bortrykkelse og Jesu genkomst til Israel.

Den første begivenhed vil ske ca. 7 år før Jesu genkomst til Israel. I det første tilfælde vil Jesus komme ned i lufthimmelen og råbe de troende til sig. De døde i Messias skal først opstå og blive forvandlet. Derefter skal vi som lever, blive forvandlet og rykkes op sammen med de forvandlede døde. I lufthimmelen skal vi møde Messias. 1.Kor. 15,51-52 og 1.Tess. 4,14-18. Han skal tage os med til den tredie himmel, hvor vi skal være i trængselstiden på 7 år.

Efter den tid skal vi være sammen med Jesus når han kommer tilbage til Israel.

Dette var de troende STORE HÅB i de første 300 år af kirkens historie. Efter den tid blev håbet om bortrykkelsen svækket på grund af at kirken blev en magtfaktor i verden.

Vi skal i det flg. medtage nogle få Bibelord som viser at de troende den første tid VENTEDE PÅ JESU KOMME.

Det kommer også tydelig frem at de troende IKKE SKAL IND I TRÆNGSELSTIDEN: 1:Kor. 1,7.

"For vort borgerskab er i himmelen, og derfra venter vi også den Herre Jesus SOM FRELSER" Fil. 3,20.

"Og vente hans Søn fra himlene, som han opvagte fra de døde, Jesus, som FRIER OS FRA DEN KOMMENDE VREDE." 1.Tess. 1,10.

"således skal også Kristus, efter at være ofret en gang for at borttage manges synder, anden gang åbenbare sig, uden synd, TIL FRELSE for dem som venter på ham." Hebr. 9,28.

"vær også i tålmodige, styrk jeres hjerter, for HERRENS KOMME ER NÆR." Jakob 5,8.

"Fordi du har taget imod mit ord om tålmodighed, vil jeg også FRI DIG FRA DEN PRØVELSENS STUND, som skal komme over jorden, for at prøve dem som bor på jorden," Åb. 3,10.

Det er mere end bemærkelsesværdig ar der findes troende mennesker, som benægter at bortrykkelsen vil finde sted før trængselstiden. De siger at der ikke findes nogen Bibel ord som viser dette. Sandheden er at vi både har Bibel ord og andre sammenhænge i Bibelen, som tilsiger at bortrykkelsen vil finde sted før trængselstiden, men når disse troende ikke vil bøje sig for Guds Ord i Bibelen, er det vanskelig at overbevise dem om at de tager fejl.

De første troende mente at Jesus ville komme både SNART og PLUDSELIG, for at tage dem med til himmelen. Både Ignatius og Polykarp troede at de levede i DE SIDSTE TIDER. De ventede at Jesus ville komme PLUDSELIG, og dømme dem som forfulgte de troende, og lønne de troende. (Se kapitlet: De første kristne ventede på Jesu snarlige genkomst.)

Nu viste det sig imidlertid at Jesus ikke kom med det samme, hverken for menigheden eller for Israel. Han kunne ikke komme tilbage til Israel før følgende vilkår var opfyldt:

 1. Det profetiske ord som ANGÅR ENDETIDEN, må først gå i opfyldelse: Ap.Gr. 3,19-21.
 2. Jesus skal komme tilbage EFTER 2000 ÅR: Hos. 5,15 og 6,2. Både jødiske og kristne Bibel-tolkere har ment at en dag står for 1000 år. Jesus vil med dette komme tilbage efter 2000 profetiske år.
 3. Jøderne måtte først ud i DEN STORE LANDFLYGTIGHED til alle verdens lande: Luk. 21,24.
 4. Israels MISGERNINGSÅR MÅ BLIVE SONET. De er i det hele 2520 profetiske år. På samme måde som Israel blev straffet trinvis ved forskellige tidspunkter og årstal i gammel tid, ophæves også straffen over jøderne trinvis ved forskellige tidspunkter og årstal i moderne tid.
 5. HEDNINGERNES TIDER MÅ BLIVE AFSLUTTET. Denne tid begyndte med Nebudkanesars første erobring af Jerusalem i 606 før Messias: Luk. 21,24. (Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1, kap: Israels misgerningsår og hedningernes tider.)
 6. Jesus sagde selv at FØR ENDEN KOM, så måtte evangeliet om Guds rige forkyndes som et vidnesbyrd for alle folkeslag. Dette er ikke evangeliet om den frie nåde, men det er evangeliet om oprettelsen af 1000 års-riget. Det vil blive forkyndt af Messias troende jøder i trængselstiden: Mat. 24,14.
 7. Jesus sagde selv at 1000 års-riget IKKE SKULLE OPRETTES MED DET SAMME. Det skulle oprettes i.f.m. hans genkomst: Luk. 19,11-12.
 8. DE 10 KONGER og ANTIKRIST MÅ KOMME FØR JESU GENKOMST TIL ISRAEL, for det er dem han skal besejre ved Harmageddon: Åb. 17,12.
 9. DET ROMERSKE RIGE MÅ OPRETTES PÅ NY. Det er det 4. Rige. Det 5. Rige er Guds rige.: Dan. 2,44.
 10. JØDERNE MÅTTE FØRST OMVENDE SIG og bede Jesus om at komme tilbage. De må anerkende Jesus fra Nasaret som deres Messias: Mat. 23,39.
 11. JESUS MÅ FØRST FÅ KONGEMAGTEN. Jesus drog ikke til himmelen for at fejre bryllup der, for at få kongemagten, som han selv havde tilegnet sig ved sin sejr på Golgata. Han får kongemagten i.f.m. at hele skaberværket underkaster sig ham: Luk. 19,12. Åb. 5,12.

Der er ingen som kan udregne DET NØJAGTIGE TIDSPUNKT for den kristne menigheds bortrykkelse, for vi har ikke nogle Bibelske holdepunkter for det, men vi regner med at det vil ske 7 år - før Jesu komme til Israel. Når vi skal mene noget om tiden før menighedens bortrykkelse, må vi vurdere dette udfra de profetiske udsagn som angår Israel og endetiden, og som vi har berørt ovenfor i 11 punkter.

Når det profetisek ord som angår Israel, nærmer sig sin opfyldelse eller går i opfyldelse, så er den kristne menigheds bortrykkelse ENDDA NÆRMERE. Det som må ske med Israel og Midt Østen er en GARANTI for at den kristne menigheds bortrykkelse, er nær sin forestående opfyldelse. Den kristne menigheds bortrykkelse er imminent (overhængende)

Op gennem frelsehistorien er der mange som har forsøgt at udregne tidspunktet for den kristne menigheds bortrykkelse, men de har alle sammen taget fejl. Man kan ikke udregne det der ikke har - Bibelsk begrundelse.

I.f.m. udregninger om tidspunktet for Jesu komme for menigheden, har mange solgt sine ejendele og givet bort deres penge, således at de bare skulle være optaget af Jesu komme. Når det har vist sig at Jesus ikke kom på det udregnede tidspunkt, har de stået tilbage med en ødelagt tro, som har vist sig ikke at holde stik.

Vi skal i det flg. giver en oversigt over årstal for den kristne menigheds bortrykkelse, som har vist sig ikke at holde :

 1. Augustin mente at Jesus ville komme tilbage år 1000. Dette var en følge af at han mente, at 1000 års-riget var det samme som kirkens periode. På grund af dette fejlagtige syn på 1000 års-riget, var de en stor forventning på Jesu genkomst ved 1000 årsskiftet. Jeg citerer fra D.A. Millers bog: Forbidden Knowledge, s. 19-20, hvor der står: "Fanger blev sat fri. Mange forblev i fængsel, idet de ønskede at gøre bod for deres synder før enden. Da julen (999) kom, var der en udfoldelse af kærlighed. Mange gav bort mad, købmændene ønskede ikke betaling. Den 31 december når deres forventninger nye højder.

Trist nok, da året gik over til 1000, uden at Kristus kom, gik livet over til sin vante gang. Den stærke følelse af

kærlighed til hverandre forsvandt igen, og den gik over til et klima af egoistisk liv.

 1. Joachim av Florens mente at Jesus ville komme tilbage i 1260. Han baserede dette årstal på de 1260 dage som er omtalt i Åb. 12,6. Han mente at disse dage var det samme som årstallet 1260, og at Jesus ville komme tilbage og befri kvinden, som han troede var menigheden, efter disse 1260 år. Hans udgangspunkt for det var år 0, (.som ikke eksisterer i vor kalender.)
 2. Militz af Kromeriz mente at Jesus ville komme tilbage engang mellem 1365 og 1367.
 3. Den skotske matematiker John Napier mente at Jesus ville komme tilbage mellem 1688 og 1700.
 4. Joseph Mede mente at Jesus ville komme tilbage i året 1660.
 5. Pirre Jurieu mente at den antikristelige romerske kirke ville gå til grunde i året 1689.
 6. William Whitson opgav først året 1715. Dette forandrede han til 1734 og sidst forandrede han det til 1866.
 7. J.A.Bengel mente at 1000 års-riget ville komme i 1836.
 8. Joseph Shmidt, som grundlagde mormonerkirken, fortalte sine tilhængere i 1830 at Gud havde udvalgt ham til at danne et samfund, som skulle grundlægge byen Sion. Byen skulle være færdig for Kristus, når han skulle etablere sit kongedømme.
 9. William Miller mente at Jesu ville komme tilbage i året 1843. Han forandrede senere dette tidspunkt til 22. Oktober 1844.
 10. Joseph Wolf mente at Jesus ville komme tilbage til Oliebjerget i 1847. En engelsk dame, Hester Stanhope, var enig med ham og drog til Israel og bosatte sig på Oliebjerget. Hun holdt to gode hvide arabiske heste i en stald. Den ene skulle Jesus bruge når han red ind gennem Den gyldne port.
 11. Dr. R.C. Shimeall mente at 1000 års-riget ville komme i 1868.
 12. H.C.Williams mente at 1000 års-riget ville begynde i 1972.
 13. C.T.Rusell mente at Jesus ville komme tilbage i 1874, og at 1914 ville være verdens afslutning. Hans efterfølgere, som er Jehovas vidner, mente at Jesus kom tilbage på en usynlig måde i 1914, men det er bare de med åndelige opladte øjne som kan forstå dette.
 14. Edgar C. Whisenant mente at bortrykkelsen ville finde sted mellem 11-13 september 1988. Han skrev en bog med titlen: 88 grunder for at bortrykkelsen kan finde sted i 1988.
 15. Den korreanske præst Lee Rang-Rim regenede ud at Jesus ville komme tilbage den 28 oktober i 1992.
 16. Harnold Camping har sagt at kirkens tidsperiode slutter pinsen 1988, og at Jesus ville komme tilbage for verden mellem den 15 og 27 september 1994.

Til dette er der at sige at ingen formåede at udregnede årstal for Jesu genkomst og begyndelsen af 1000 års-riget. Alle som har forsøgt på dette, har taget fejl. Vi skal kende til "tiden", men ikke "årstallene" og "tidspunkterne".

 

Side 536-.

BIBELENS UDSAGN OM ? TIDER OG STUNDER.

I.f.m. Jesu eskatalogiske tale, som er gengivet i Mat. 24 & 25, sagde Jesus flg. om tidspunktet for sin GENKOMST TIL ISRAEL: Mat. 24,34-36. Mark. 13,32-33.

(I parantes gør vi opmærksom på det forhold at Sønnen naturligvis vidste alt om dette, også i sit jordeliv. Luk. 13,32 er blevet galt oversat i vore Bibler. Dette er gjort for at svække Jesu alvidenhed under hans jordeliv. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 3, s. 74-76.)

I disse Bibel citater får vi flg. oplysninger om tidspunktet for Jesu genkomst til Israel: INGEN KAN VIDE DAGE ELLER TIMEN FOR JESU GENKOMST. Det er bare Den Treeninge Gud som kender til dette tidspunkt.

I tillæg til dette får vi også oplysninger om at Jesus skal komme tilbage STRAKS EFTER, at den store trængsel er forbi: Mark. 13,24-26.

De første kristne kunne heller ikke kende TIDEN for denne begivenhed, for den lå så langt inde i fremtiden.

I tillæg til dette kendte de heller ikke til den nye tidsperiode, den kristne menigheds tidsperiode, som var kommet ind mellem Guds løfter til jøderne, om at oprette RIGET for dem.

Da disciplene spurgte Jesus om tidspunktet for oprettelsen af Riget for Israel, sagde han at de skulle ikke kende hverken "TIDER" (Det er de kronologiske tider) eller "STUNDER" (Det er tidspunktet): Ap.Gr. 1,6-7.

(I parantes gør vi opmærksom på at vi har to græske ord for tid. Det ene er "kronos", som betegner "løbende tid" eller "kronologi". Det andet er "karios", som beskriver "tidens kvalitet", f.eks. "hedningernes tider" eller "tidspunkter".

Jesus sagde til sine disciple at de ikke skulle kende til hverken "tiderne" eller "tidspunkterne". Til den kristne forsamling i Tessalonika sagde imidlertid Den Hellige Ånd at de skulle kende til både "tiderne" og "tidspunkterne": 1.Tess. 5,1-2.

De troende i Tessalonika vidste at Jesu ville komme ned i lufthimmelen og tage de troende til sig, før Herrens dag kom. Dette betyder at de kendte til det INDBYRDES TIDSFORHOLD mellem den kristne menigheds bortrykkelse og Herrens dag eller Guds vrede. Så snart bortrykkelsen er sket, begynder Herrens dag. (Se, kap,: En beskrivelse af 2. Tess. 2,1-12.

Vi som lever i dag, har ENDDA STØRRE FORUDSÆTNINGER for at vide noget om både "tiderne " og "tidspunkterne" end de første kristne havde, for kundskaben om dette er meget større nu end dengang. Vi har ikke blot Jesu udsagn om endetids begivenhederne og deres indbyrdes forhold, vi har også alle brevene og Jesu Messias` Åbenbaring til Johannes, som fortæller os meget om dette. I tillæg til dette ser vi at det profetiske ord om endtiden går i opfyldelse.

Kundskaben om dette VIL ØGE, jo nærmere vi kommer selve endens tid. Profeten Daniel så at den bibelske kundskab skulle blive stor i endes tid: Dan. 12,4.

Dersom vi skal udregne nøjagtige årstal for de forskellige frelse, historiske begivenheder, må vi kende til TIDSPUNKTET FOR DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE. Det er der ingen som kender til.

Det er muligt at det kommer til at ske på dagen for Basunklangdagens højtid. Dersom dette er tilfældet, kender vi til DATOEN, men årstallet er der ingen som kender til. (Se kap,: Basunklangdagens højtid.)

Når den kristne menigheds bortrykkelse er sket er både DATOEN OG ÅRSTALLET KENDT. Det bliver da lettere for de som lever i trængselstiden, at udregne årstallene for de forskellige begivenheder.

Vi skal i det flg. opsummere det som vi har skrevet ovenfor om "tiderne" og "stunderne".

 1. Ingen kan vide det EKSAGTE TIDSPUNKT for hverken Jesu komme for menigheden, Jesu genkomst til Israel eller oprettelsen af Riget for Israel.
 2. Vi ved at efter at den kristne menighed er bortrykket til Gud, begynder HERRENS DAG.
 3. Efter at den kristne menighed er bortrykket, er det meget lettere at udregne tiden for de forskellige eskatalogiske begivenheder, for de er beskrevet hos profeterne, i evangelierne, i brevene og i Åbenbaringsbogen.

Vi skal give en kortfattet oversigt over de forskellige tidsangivelser, som er beskrevet i Bibelen, og som har med selv endens tid at gøre:

 1. Fra Åbenb. 6.11,14. Går der 3½ år. Disse 3½ år hører med til Guds vrede: Åb. 15,1.
 2. Fra Åbenb. 11,15-19, går der 3½ år. Dette er den store trængselstid. I disse år skal der ske flg. begivenheder:
  1. Antikrist skal nedtræde Jerusalem i 42 måneder, som er 3½ å: Åb. 11,1-2.
  2. De to jødiske vidnere skal profeter i 1260 dage: Åb. 11,3-13.
  3. Kvinden, som er en afdeling troende jøder, skal få deres underhold af Herren i 1260 dage: Åb. 12,6 og 13-17.
  4. Antikrist skal have magt i 42 måneder: Dan. 7,25 og Åb. 13,5. (Disse begivenheder skal ske i den store trængsel)
  5. Straks efter at de sidste 3½ år er gået, kommer Jesus tilbage med de troende og englene, for at tilintetgøre Antikrist og hans hære ved Harmageddon. (Se min bog Jesu Gjenkomst, bind 2 og 3.)
  6. 30 dage efter at den store trængsel er afsluttet, skal der ske en stor begivenhed i Israel. Der er ingen som ved eksakt hvad som der da skal ske. Personlig ser jeg ikke bort fra at denne tidspunkt afslutter de STORE SØRGETID, som jøderne må igennem, efter at de har omvendt sig til Herren: Dan. 12,11.
  7. 75 dage efter at den store trængsel er slut, vil der igen ske en stor begivenhed i Israel. Der er ingen som eksakt ved hvad som da skal ske, men personlig ser jeg ikke bort fra at vi får OPSTANDELSEN AF DE TROENDE DØDE på denne tid: Dan 12,12-13. Mange ortodokse jøder mener at templet vil stå færdigt 75 dage efter at Messias er kommet.)
  8. 2300 dage efter den store trængsels begyndelse vil der ske en stor frelses historisk begivenhed i Israel. Der er ingen som ved hvad som da vil ske, men det kan være det forhold at TEMPLET I 1000 ÅRS-RIGET ER FÆRDIG BYGGET.: Dan, 8,14.

Disse 2300 dage regnes fra midten af årugen. (2300 dage minus 1260 er 1040 dage.)

 

Side 541-.

FIGENTRÆETS TEGN.

Ved siden af at tiden er så langt fremskreden , at vi snart kan få opleve Jesu komme for menigheden og oprettelsen af tusind års riget, viser også de mange andre tegn i tiden at vi nærmer os dette. Det største ad disse tegn er FIGENTRÆETS TEGN. Det vil sige oprettelsen af staten Israel i 1948.

Jesus bad os om at være opmærksomme på figentræet, som uden tvivl er et BILLEDE PÅ ISRAEL- i sin genoprettelse i moderne tid: Mat. 24,32.35.

I dette Bibel ord står der ret ud at DEN GENNERATION SOM SER OPRETTELSEN AF STATEN ISRAEL, IKKE SKAL PASSERE FØREND ALT DET SOM ER OMTALT I MATTÆUS 24 & 25 ER SKET.

Ve ved at en generation i Bibelsk betydning er 40 år. Dersom vi lægger 40 år til 1948, som er året for oprettelsen af staten Israel, kommer vi til 1988.Et menneskes levetid er imidlertid 70 eller 80 år. Dersom vi lægger 70 eller 80 år til 1948, kommer vi frem til 2018 eller 2028.

Der er også en del Bibel-forskere som mener at det er mere rigtigt at regne med 1967- som året for Israels genoprettelse, i og med at både Judæa, Samarie, Golan højderne, Gasa og den gamle bydel af Jerusalem blev indlemmet i Israel i dette år. Dersom vi lægger 40 år til 1967, kommer vi til året 2007. Dersom vi lægger 70 eller 80 år, kommer vi henholdsvis frem til 2037 & 2047. Hvad der gælder tidspunktet for Jesu første komme, så har Bibelen givet os nøjagtige oplysninger om dette i Dan. 9,24-27.

Vi kan derimod ikke udregne det nøjagtige tidspunkt for Jesu genkomst, men på grundlag af det bibelske materiale så kan vi vide at vi er inde i endetiden, og at Jesu genkomst ikke er langt borte. Vi kan derfor vente Jesu genkomst for den kristne menighed NÅR SOM HELST. Der er ingen frelses historisk begivenhed som må blive opfyldt, før Jesus kan komme tilbage og hente den kristne menighed.

Udtrykket "den sidste generation" eller "den kommende generation" er også brugt flere gange i Salmerne, 48,14. 78,4-6 & 102,19. Det er det samme som "endetid  generationen" eller den generation som lever når figentræet skyder knopper. Dette udtryk er oversat fra det hebraiske ord "acharon" som betyder "den sidste generation". Det vil sige den sidste generation før oprettelsen af 1000 års-riget.

Vi som lever i dag representerer DEN SIDSTE GENERATION, som skal opleve Jesu komme for menigheden og endetids begivenhederne.

I Luk. 21,31 får vi endda oplysning om figentræet: Når det skyder knop, ved vi at 1000 ÅRS-RIGET ER NÆR." Således skal også i, når i ser dette sker, vide at GUDS RIGE ER NÆR."

Der er desværre mange Bibel-tolkere som benægter at figentræet er et billede på Israel. Det som de siger er ikke korrekt, for Jesus siger selv at figentræet er et billede på Israel: Luk. 13,6-9.

Desuden blev også billedet på figentræet brugt som et billede på Israel at de første kristne forfattere. I Peters Apokalypse, som blev skrevet ca. 140 efter Messias, står der bl.a.:... Men denne forfører (Antikrist) er ikke Kristus. Og når de (jøderne) forkaster ham, vil han dræbe med sværdet, og der skal blive mange martyrer. Da skal grene på figentræet, som er ISRAELS HUS, skyde blade, og der skal blive mange martyrer ved hans hånd: De skal blive dræbt og blive martyrer.

Vi skal ikke bare lægge mærke til figentræet, vi skal også være opmærksomme på de andre nationer. Når de får deres selvstændighed, så er det også et billede på endetiden og Jesu genkomst: Luk. 21,29-30.

Hele tiden fra 1945 og frem til i dag er der en række nationer og etniske grupper som har fået deres selvstændighed. Dette peger fremover mod 1000 års-riget, for i 1000 års-riget vil verden bestå af FRIE LANDE og NATIONER . Nationalstaten er en ordning som er villet af Gud: Ap.Gr. 17,26-27.

De store politiske sammenslutninger og bestræbelser er ikke i samsvar med Guds planer. Det er SATANS SVAR PÅ NATIONALSTATEN. Ved at han magter at samle sammen mange stater og nationer i en enhed, kan han lettere undertrykke og forføre dem ved hjælp af diktatorisk magt. I dag i Europa gør han nu et SIDSTE FORSØG på at danne en union, som han ønsker skal få magt og indflydelse over hele verden. Det er EU, som er en genopbygning af Det gamle Romerske rige. I dette rige vil Antikristen stå frem. Han bliver DEN SIDSTE VERDENSDIKTATOR FØR JESUS KOMMER TILBAGE og opretter Riget for Israel. (Om de mange tegn i endetiden, se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1.)

På samme måde som jøderne i gammel tid kunne udregne tiden og det eksakte tidspunkt for Jesu første komme: Daniel 9,24-27., skal vi også kende til TIDEN for Jesu komme for menigheden. Der er ingen som kan vide og udregne eksakte dato eller det eksakte år for denne begivenhed, men tiden skal vi kende til, for den er beskrevet i det profetiske ord.

Jesu komme for menigheden kan ske NÅR SOM HELST. Den er imminent (overhængende).

       Oskaredi@online.no    www.home.no/oeindergaard

Referent: yeshuatt@mail.dk   www.yeshuattsion.webbyen.dk

             PÅ GENSYN!