E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
28 Apr 2010 00:16
Dokumenttype
Undervisning
Emner
New age
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

Vertikal 7.

NEW AGE.

På det religiøse område arbejdes der også aktivt for at Antikrist skal komme, og for at verden skal få en enheds religion, som står i modsætning til jøde - og kristendommen. I mange af de store religioner i verden venter man på at en stor verdenshersker skal fremstå. I vor tid har den meget løst sammensatte organisation eller trossamfund New Age (Ny Tidsalder) samlet en del sentrale tanker fra en række af verdens religioner. Den arbejder for at vi skal få en ny verdensreligion, som skal forene de eksisterende religioner eller dele af dem. New Age stå for synkretisme, sammenblanding og forvirring. Den er en del af den babylonisme som skal kendetegne endetiden. Babylon betyder forøvrigt "forvirring".

New Age-tilhængere tilbeder en over-gud som de kalder for Kilden, Kraften, Solar Logos, Den Trancendente gud eller Sanat Kumara. (Sanat er en forvrængning af Satan.)

New Age hævder videre at Kristus kom til verden i 1977, og at han holder sig skjult i en storby i Europa. Han vil stå frem når tiden er moden dertil. Han bliver kladt for Maitreya. Han skal indlede en ny tidsperiode, som bliver kaldt for "Vandmandens tidsalder". Han vil stå frem for masserne tidlig i det næste århundrede.

Denne person er iflg. New Age en personifisering af både jøderne Messias, af buddisternes femte Budda, muslimernes Mahdi og hinduernes Krishna. Vi kristne venter også på Kristi genkomst, men iflg. New Age er det ikke Jesu fra Naseret som kommer.

Når New Age taler om Kristus, så mener denne organisation ikke Jesus fra Naseret. Med begrebet Kristus så mener New Age tilhængerne to ting:

a.     Det er den person som vil komme og være lederen i den nye tidsalder. Bibelen giver ham benævnelsen Antikrist.

b.     Det er en bevidsthedstilstand. New Age tilhængerne taler om Jesus p.d.e.s. og Kristus p.d.a.s. Den første er en historisk person, medens "Kristus" er en bevidshedstilstand. Dette går ud på at menneskene oplever enhed med det frelsende prinsip i tilværelsen. Dette kan menneskene opnå gennem udøvelse af New Age.

Både Jesus, Budda og de andre store religiondstiftere i verden nåede frem til denne "Kristus-bevidsthed" Alle mennesker kan formå dette dersom de får oplysning om det som er ret.

I dette tilfælde ser vi at New Age både er indflureret af gnostisismen og af hinduismen. Den første går ud på at den som har den rette viden, den får del i frelsen. Den anden hævder at når brahman (det enkelte menneskes sjæl) går op i Atman (verdenssjælen), da opstår frelsen for det enkelte menneske.

Bibelen derimod siger: at den som benægter at Jesus fra Naseret er jødernes Messias eller Kristus, han er Antikrist eller forføreren: 1.Joh. 2,22. Se kapitlet: "Det store frafald".

Astrologien spiller også en stor betydning i New Age. Den mener at stjernerne indbyrdes stilling til hverandre har stor betydning for menneskenes liv. Astrologien mener at tiden udvikler sig efter spesielle mønstre. Det som var en gang, vil komme tilbage på et senere tidspunkt. De taler om "det store år" på 26000 år. Dette bliver igen opdelt i 12 tidsperioder, efter antal billeder i de 12 stjernetegn i vort solsystem. Dette bliver da 12 tidsperioder, med 2000 år på hver. Hver af disse tidsaldre er ulige med hensyn til indhold.

Omkring år O begyndte kristendommens tidsperiode, da menneskeheden gik ind i fiskens tidsalder. Den har varet helt til nu, men nu lever vi i slutningen af fiskenes tidsalder, og vil gå over i vandmandens tidsperiode. (The age of Aquarius).

New Age hævder at fiskenes tidsperiode ikke har været nogen god tidsperiode for menneskene, for den kendetegnes ved at der har været meget krig, nød, sult, sygdom og udnyttelse af andre mennesker.Det som er hovedårsagen dertil er den jødiske- og kristne kultur, som har været drivkraften i fiskenes tidsperiode.

Den nye tidsalder skal blive meget bedre for menneskene, hævder New Age. Da skal alle leve sammen i frihed og fred. Krigen skal ikke være mere. Det samme sker med al sygdom, nød og elendighed. Maytreia skal underlægge sig hele verden og styre den på en retfærdig måde.

Menneskene vil da have en fælles religion. Den vil bestå af mange forskellige religioner, og udgangspunktet vil være de religiøse systemer som New Age bygger sin ideologi på. Jøde og kristendommen skal ikke eksister mere i den nye tidsperiode. Den sande Guds-åbenbaring skal være forbudt i den nye tidsalder.

Det som først og fremmest kendetegner det idemæssige grundlag for New Age, er det forhold at den optager sig i en mangfoldighed af ideer fra en række af verdens ideologier, religioner, filosofier og tankeststemer. Mange mennesker vil derfor føle sig hjemme i denne nye verdensreligion. New Age bliver derfor et af de religiøse tilbud som Satan tilbyder verden nu i endetiden.

Det kommer ikke til at gå som New Age fremstiller fremtiden. Den har alligevel ret i to forhold, og det er for det første:

Vi stå foran at gå ind i en ny tidsperiode, det bliver ikke vandmandens (Antikrists) tidsalder. Det bliver derimod Messias-rigets tid. . Vi ser at det jødiske folk kommer tilbage til deres land, som Gud har lovet for snart 4000 år siden. Jøderne kommer tilbage til landet fordi Messias skal komme til Israel og oprette riget for Israel. Han kommer fra himmelen, hvor han nu sidder ved Faderens højre hånd og bare venter på at Faderen skal lægge alle hans fjender til skammel for hans fødder, således at han kan tilintetgøre dem ved Harmageddon. Ved "åbenbarelsen af sit komme". (2.Tess. 2,8.) skal han slå Antikrist og hans hær ved Harmageddon.

For det andet har New Age ret i at den tidsperiode som vi nu er inde i, og som Bibelen kalder for "hedningernes tider", ikke har været nogen god tidsperiode for menneskene. Ligeledes har New Age ret i at denne tidsperiode vil ende i kaos.

New Age hævder videre at i den nye tidsalder skal den ariske eller hvide rase dominere. Den jøde-kristne kultur og Guds-åbenbaring skal ryddes bort med magt. Den som ikke vil underkaste sig, bliver udryddet. David Spangler siger rent ud at det er Satan de tilbeder som den øverste Gud. Han skriver i en af sine bøger: Vi må gennemgå en luciferisk indvielse for at kunne gå ind i den nye tidsalder. (I parantes nævner vi at den øverste gud i frimurerorganisationen er Lucifer. Jeg siterer fra bogen: "Advarsel. Sammensværgelse pågår"., af Kjelle Sjøberg.,s. 79-80, hvor der står: "Ud fra det almindelige gudsbegreb som frimurerne præsenterer, træder til slut Lucifer frem. I indtroduktionen for frimurernes 33. Grad i det universielle frimureriets forordning, udfærdiget den 14 juli 1889 af den 23. Verdensråd, siger Albert Pike, den suverene pave for frimurerne: "det må vi sige til massen er, at vi dyrker gud, som må dyrkes udenfor offeltligheden. Til i som er suvenerene generalinspektører siger vi dette, og i få gentage det for brødrene i 32., 31.,og 30. Grad. Frimureriets religion skal af os alle indviede opretholdes i den rene luceriske lære. Dersom Lucifer ikke var Gud, hvorfor skulle da Adonai, de kristnes Gud, bryde sig om at sprede falske rygter om ham? Ja, Lucifer er Gud.")

Alice Daly skriver om de 3 sekstallene: At tallet 666 er et guddommelig og hellig tal.

New Age udtaler sig ikke bare om religiøse spørgsmål. Den støtter det økonomiske system som vi ser fortsætter med at udvikle sig i Europa og Amerika. De vil have en ny verdensorden og en ny verdensregering. Det som skal føre frem til dette, er:

a.     Et universelt kreditkort.

b.     Et verdenssentral madforsyning.

c.     Et ens skattesystem over hele verden.

d.     Oprettelsen af et universielt økonomisk system.

e.     Pligt til at underordne sit liv under verdensdiktatoren.

f.      Universel vernepligt for alle.

g.     Overdragelse af al privat ejendom til et verdensdiriktorat.

h.     De som ikke vil underkaste sig, bliver udryddet.

Til og med president Gobatsjov er villig til at forkaste kommunismen til fordel for en ny økonomisk verdensordning. Det som sker i Øst-Europa og Sovjet-unionen i dag er et led i denne store plan som skal bringe Antikrist til magten.

I en tale i F.N. i 1988 gik Gorbatsjov ind for flg. punkter:

a.     Han erklærede at lukkede økonomiske stater eller grupper af stater ikke kunne løse, hverken sine egne eller verdens problemer.

b.     Han ønskede at redusere oprustningen i Europa.

c.     Han ønskede at alle lande skulle få del i demokratisk styre.

d.     Han ønskede en ny økonomisk verdensordning.

e.     Han ønskede at man løser verdens problemer med fredelige midler.

f.      Han efterlyste frihed for alle mennesker og universelle menneskerettigheder.

g.     Han ønskede at F.N. skulle udbygge et verdenspoliti, som skulle tage sig af konfligterne i verden.

h.     Han ønskede en domstol for hele verden, som de enkelte stater måtte underkaste sig.

i.      Han ønskede at fredsbevægelsen og miljøbevægelsen skulle få mere indflydelse.

j.      Han ønskede en ny verdensorden. Han anså den for den eneste vej til at løse de mange internationale problemer. Dette gjalt problemer som krig, hunger forudrening, sygdomme og de fattige landes økonomiske gældsyrde.

At tilrettelægge Europa for Antikrists komme og oprettelsen af Romerriget. Det er i sandhed det som Bibelen siger om disse ting, for det profetiske ord er historie som er fortalt på forhånd, for at vi skal tro det som står i Bibelen.

Når Antikrist træder ind på den politiske arena om ikke alt for lang tid, vil meget af det som vi har beskrevet ovenfor, være gennemført. Han vil gå ret ind i de økonomiske, politiske og religiøse systemer som er lagt færdige for ham, men han vil ikke blive nogen lykke for menneskene. Han vil føre menneskeheden ud i den største katastrofe som verden aldrig tidligere har gennemlevet. Han vil føre menneske ind i den store trængsel.

Antikristens styre vil ikke blive nogen evig styre. Hans styre vil bare vare i 7 år (Åb. 6-19.) Ved Harmageddon vil han møde sin overmand, som er Jesus fra Naseret. Han vil vinde over Antikrist og hans hære med sit eget ord. Derefter vil han styre med retfærdighed i 1000 år ud fra Israel og Jerusalem. Det skal blive et godt styre. Vi ser frem til at han kommer.

New Age som er en sammenblanding af mange religioner og mange forskellige tankesystemer, giver os ikke de rigtige oplysninger, selv om nogen af den kritik den kommer med, angåeden forholdene i verden, er korrekt. Den giver jøde-og kristendommen skylden for de mange problemer som vi har i verden i dag. Dette er ikke rigtigt, for den skiller ikke mellem sand og rigtig jøde-og kristendom p.d.e.s., og det forhold at jøde-og kristendommen er blevet misforstået og udnyttet af de som har styret samfundet p.d.a.s.

New Age er ikke et tankesystem som kommer til at frelse verden, for det har forkastet det sentrale i jøde-og kristendommen, nemlig de 10 bud og Jesu forsonergerning. Der er ingen frelse i verden udenom Jesu fra Naseret. Han er både Jødernes Messias og Verdens Frelser. Dette gælder både den individuelle frelse og folkefrelsen i 1000 års-riget. Det kommer til at gå således som Bibelen fortæller os i det profetiske ord.

New Age er et falsk alternativ til det som er rigtigt. Det er denne verdens fyrste eller denne tidsalderens gud som står bag New Age. Det er ikke noget tilbud til frelse. Den som går ind som aktiv medlem af denne religion, får ikke del i riget som kommer.

New Age arbejder for at vi skal få vandmandens eller Antikrists periode, medens vi troende arbejder for at vi skal få Messiases perioden eller 1000 års-riget. Der bliver en gedigen kamp mellem disse to tilbud og disse to riger nu i endens tid. Vi står alle sammen på valg, og det er også hovedhensigten med endetiden, at menneskene skal vælge, enten Antikrist eller jødernes Messias. Det at være menneske betyder bl.a. det at vælge. Vi må se til at vi vælger det rigtig. Det rigtige valg er den jøde-kristne kultur og Kristus.

Vi må ikke tro at Roma og Romerriget vil kunne løse verdens problemer. Vi må ikke tage vor tilflugt til Roma, som er vor tids Babylon, men vi må tage tilflugt til sand jøde- og kristendom og til Jerusalem, for det er fra jøderne og fra Israel at frelsen kommer. Jesus grundlagde dette ved sin forsonergerning for snart 2000 år siden. Forsoningen er grundlaget for Jesu genkomst og oprettelsen af riget for Israel.

 

Den store skøge.

I bibelsk betydning bliver ordet skøge brugt både om en person som har bedrevet hor, og om en person som har forkastet den kristne lære og som har erstattet sand jøde- og kristendom med fremmede religioner og tankesystemer. Det er mange skøger som er beskrevet i Bibelen, men i Johannes Åbenbaring får vi at høre om den virkelige store skøge. Den bliver kaldt for Babylon, og den er mor (ophavet) til alle skøger (al falske religion) i endetiden og til vederstyggelighederne på jorden : Åb. 17,5.

Ordet Babylon betyder "forvirring". Dette betyder at det religiøse system som Babylon står for, fører til forvirring og fortabelse for de menneske som vælger dette. Det læremæssige system som den representerer vil stå i modsætning til sand jøde-og kristendom.

Når ordet babylon er brugt i Åbenbaringsbogen, så betyder dette ikke at Babylon skal få igen den possisjon som den havde i gammel tid på det religiøse område, men det betyder at oprindelsen til de falske religioner og den afgudsdyrkelse som vi har verden rundt i dag, har sit udgangspunkt i den gamle babylonske religion og kultur. Det gamle Babylon i oldtiden kan vi derfor betragte som Babylon den lille. (I parantes gør vi opmærksom på at det gamle Babylon i Mesopotanien skal genopbygges nu i endetiden. Se kapitlet: Det gamle Babylon skal bygges op igen.)

Det som vil komme til at forene religionerne i endetiden, er først og fremmest dyrkelsen af jomfru Marie som "himmelens dronning" og Jesu mor, og det forhold at jomfru Marie eller " himmelens dronning" har del i forsoningsværket. Dette er et dogme som den katolske kirke har arbejdet med i længere tid. Når tiden er moden til det, vil "moderkirken" åbenbare det for verden.

I tillæg til dette får vi tilbedelsen af paven som den øverste religiøse leder i verden. Han vil blive tilbedt som en guddom. Der er allerede nu planer om at udråbe ham som "fredsfyrsten" i en fredskonferense som skal holdes i Rom i 1991. (I parantes gør vi opmærksom på at det ikke er paven som er "fredsfyrsten", men det er Jesus fra Nasaret.: Es. 9,6.

I Åbenbaringsbogen har den store skøge fået flg. titler:

"DEN STORE SKØGE" Åb. 17,1. "EN KVINDE" Åb. 17,3. "BABYLON,DEN STORE, MOR TIL SKØGERNE OG VEDERSTYGGELIGHEDERNE PÅ JORDEN" Åb. 17,5. "KVINDEN" Åb. 17,9. "BABYLON DEN STORE" Åb. 18,2. "DU STORE BY, BABYLON, DU STÆRKE BY" Åb. 18,10. "DEN STORE BY" Åb. 18,18. "BABYLON DEN STORE BY" Åb. 18,21.

Hvem er så Babylon eller den store skøge som vi hører om i Åbenbaringsbogen?

1.     For det første er skøgen en by. Den bliver i Bibelen kaldt for Babylon, men det fremgår tydeligt at der ikke er tale om det historiske Babylon fra oldtiden, men det gælder byen Roma i sin endetids-manifestation. Byen er hovedstaden både til den store skøge og til Antikrist. Den skal i endens tid have herredømmet over kongerne og menneskene på jorden. Den store skøge skal herske både ved hjælp af den nye verdensreligion og ved hjælp af et verdensomspændende økonomisk og politisk system. Udgangspunktet og sentrum for dette sytem vil være Roma. Det som kendetegner denne by, er bl.a. at den er bygget på 3 fjelde. Byen skal have et verdensomspændende herredømme i endens tid. Grunden til at Roma bliver kaldt for Babylon i endens tid, er det forhold at byen vil få det samme udgangspunkt og sentrum for det falske religiøse system i endens tid.: Åb. 17,18. Åb. 17,9. De 7 fjelde som Roma er bygget på er flg.: Capitolinum, Palatinum, Aventinus, Quirinalid, Viminalis, Esqulinus og Caelius. Åb. 18,21. Der er flere historiker som mener at ordet Roma oprindelig kommer fra det kaldæiske sprog, og det betyder: Den store eller Den mægtige.

2.     For det andet er skøgen et religiøst system. Hun bliver beskrevet som mor til de andre skøger i endens tid. Det betyder både at hun indkludere de falske religioner i endetiden, og at disse er anerkendte af hende. Den store skøge indkluderer både de gamle religioner og filosofiske systemer fra oldtiden og de mere moderne retninger. Af sådanne religioner og trossystemer kan vi nævne flg.:

a.     De falske religioner og filosofiske systemer som stammer fra oldtiden, som f.eks. babylonismen, de gamle religioner i Kanaan, Persien, Roma og Helleas, kejserdyrkelsen, epikureisk filosofi, stoisismen, gnostisismen, muhammedanismen, hinduismen, buddhismen, konfusianismen, taoismen, shintoismen og andre. Dette betyder ikke at den nye verdensreligion, som opstår i endetiden, er istand til at indkludere i sit religiøse system alle enkelthederne i de forskellige religioner. Den store skøge kommer til at anerkende disse religioner og filosofiske systemer som dele af sandheden. Disse religioner må da på sin side anerkende den store skøge i endens tid som den endelige religonsåbenbaring. De må endvidere optage i deres religiøse systemer bestemte udtryksformer og læremæssige sandheder som den store skøge anser som vigtige. Det gælder først og fremmest dyrkningen af jomfru Marie som "himmelens dronning", dyrkelsen af jomfru Marie som frelser på linie med Jesus og paven som en stor guddom. ( Se kapitlet : Den oprindelige babylonisme.)

b.     De falske religioner fra nyere tid som f.eks. New Age, Jehovas Vidner, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (mormonerne), Bahai, Den Forenede Familie, Divine Light Mission, sufismen, Subud, teosofi, antroposofi, kosmologi, Christian Sciens, Rosenkorsordenen, Scienttologerne, Satanismen, heksedyrkelsen, vedanta Society. Transcendal Meditation, de forskellige frimurer-organisationer og andre.

Indenfor både de gamle religioner fra oldtiden og de mere moderne retninger vil vi finde udslag af okkultisme, atrologi, ufologi, spiritisme, magi og yoga. Dette vil også indgå som led i den nye verdensreligion, som den store skøge støtter og anerkender.

Indenfor den kristne verden bliver der i dag stadig gjort forsøg på at forene de forskellige kirkesamfund og forene kristendommen med fremmede religioner. Dette kommer bl.a. til udtryk i de økumeniske bevægelser, som både Kirkens Verdensforbund og den katolske kirke står for.

Et højdepunkt i disse betræbelser blev nået i 1986 da katolikerne, muslimer, hinduer buddister og shintoister og kristne og andre kirkesamfund mødtes i Assis i Italien for at bede om fred for verden. Det var pave Johannes Paul den 12 som stod bag dette møde. Han hævdede i den forbindelse: At den som beder, den får, den som banker på, for den skal der lukkes op, at der findes et frø af evangeliet i alle religioner, og at sandheden fra kristendommen også stråler ind i de fremmede religioner.

Der vil stadigvæk blive gjort forsøg på at blande de forskellige religioner i endetiden. Den katolske kirke vil være den største drivkraft i dette arbejde. Den katolske kirke er ikke den sande kirke på jorden, for den har korruperet evangeliet og sat sig selv og sine dogmer på den plads som Jesus skal have.

I tillæg til dette arbejder den aktiv for at få istand et samarbejde med de fremmede religioner. Dette vil føre frem til den verdensreligion som vi vil få til slut.

I den forbindelse gør vi opmærksom på at Johannes Paulu den 12. , udtalte under et besøg i Marokko i 1989 bl.a. flg.: "Kristne og muslimer har meget fælles, som troende og som mennesker. Vi tror på den samme Gud." Det samme udtalte han under et besøg i Tyrkiet.

Dette er på ingen måde rigtigt. For det første er Allah en ond ånd eller en dæmon. Af de 365 dæmoner, som der var i den gamle arabiske religion, så udelod Muhammed de 364 andre dæmoner og beholdt Allah som den eneste gud.

For det andet er det et helt andet guds-begreb i muhammedanismen, end det er i jøde-og kristendommen. I islam er Allah en fjerne skæbne-gud, som styrer over menneskene. I jøde-og kristendommen er Gud kommet til os mennesker gennem sin Søn Jesus, som er den treenige Gud.

Efter den kristne menigheds bortrykkelse, vil det også lykkes at forene de forskellige fraktioner indenfor den kristne kirke. Det samme vil blive tilfældet med de fremmede religioner. De vil gå sammen i en fælles verdensreligion.

De forskellige kirkesamfund, som ikke har fået del i bortrykkelsen, vil gå tilbage til "moderkirken", som er den katolske kirke. Dette er skøgekirken i endens tid, som kommer til at indlede samarbejde både med falske religioner og med filosofiske systemer og med Antikrist. Katolisismene vil stå i sentrum for det falske religiøse system, som vi vil få i endens tid. Den vil være selve udgangspunktet og drivkraften i det religiøse liv i endetiden. (Se kapitlet: den katolske lære.)

Antikrist og hans religiøse system hører ogsåmed til den store skøge i endens tid.Til trods for at han og de 10 konger ødelagde kvinden i endens tid, så er han alligevel en del af den store skøge og en del af babylonismen. Babylonismen står bestandig i modsætning til sand jøde- og kristendom.

Antikrist vil have et intimt samarbejde med kvinden, som er den religionsform som bliver opbygget rundt omkrin i de katolske kirker i endens tid. Dette samarbejde vil vare de første 3½ år af endetiden: Åb. 17,3.

Det er forøvrigt ikke noget nyt i historien at de forskellige onde organisationer og djævelsek tilbøjeligheder modarbejder og ødelægger hverandre. Dette er bare udtryk for Satans væsen. Han er kommer for at myrde og ødelægge.

Den store skøge i endetiden indeholder derfor en række religiøse systemer og trosretninger i endens tid. Vi må også skille mellem:

a.     Det religiøse system som den katolske kriek og hendes døtre representerer og

b.     Det religiøse system som Antikrist står for. Samarbejdet mellem kvinden og Antikrist vil ikke vare endetiden ud. Efter 3½ år egået, vil Antikrist flytte sit hovedsæde fra Roma til Jerusalem. Der vil han forsøge at etablere sig som en religiøs konkurrent til den store skøge, som har sit hovedsæde i Roma. Han vil indgå allianser med falske religioner og de 10 konger. I slutningen af den store trængsel, vil Antikrist sammen med de 10 konger ødelægge kvinden eller den store skøge og den nye verdensreligion. Byen Roma vil de brænde op: Åb. 17,16., og Åb. 18,10.

Antikrist vil have sit eget religiøse system i endetiden. Det vil indkludere en del af kvindens læremæssige indhold, men det vil også indeholde nye momenter. Satandyrkelsen vil blive spesielt udbredt under Antikristens styre. Antikristen vil anse sig selv for at være en god konkurrent til den store skøge i endetiden. Dette er også hovedårsagen til at han ødelægger hende. Antikristens religiøse system vil have flg. aspekter:

a.     Han vil kræve at alle mennesker skal underkaste sig ham ved at tage dyrets mærke, enten på sin pande eller i sin højre hånd. De som ikke gør det, kan hverken købe eller sælge varer. De bliver da overladt til at sørge for sig selv: Åb. 13,16-18.

b.     Den som ikke vil tilbede dyrets billede, som er istand til at tale og befale, den må dø: Åb. 13,15.

c.     Antikrist vil indvadere Jerusalem og sætte sig i templet der og kræve guddommelig tilbedelse. Han vil sætte en stopper for gudstjenesten i templet: Daniel 9,27. Mat. 24,15-16. 2.Tess. 2,3-4.

d.     Antikrist skal ikke dyrke sine fædres guder eller nogen anden gud, men han skal dyrke fæstningens gud. De som vedkender sig denne kvindelige guddom, skal han give stor ære: Daniel 11,36-39. Fæstningens gud er det samme som Semiramis, som var den øverste kvindelige guddom i den gamle babylonisme. Den tilsvarende græske gudinde blev kaldt for Rhea. Hun blev kaldt for "fæstningens gudinde". Det vil sige at Antikrist, som i udgangspunktet er en romersk borger, ikke skal tilbede de gamle romerske guder, men han skal hente sin kraft og inspiration fra den kvindelige gudinde Semiramis. (Se kapitlet: Den oprindelige babylonisme.)

e.     Satandyrkelsen vil blive meget udbredt under Antikrists styre. De som underkaster sig Antikrist, spotter Gud og ophøjer Satan som gud. Antikrist får sin magt fra Satan: Åb. 13, 4 og 6. Åb. 16,9-11.

f.      Antikrist vil blive tilbedt som en guddom. Det er mulig at den gamle sol-tilbedelse blive genindført, og at Antikrist vil gøre krav på at være legemliggørelsen af den nye solgud. Jeg vil i.d.f. sitere fra Oddvar Tegnanders bog: Kongen bryder seglene. , s. 164, hvor der står: "I New Age bevægelsen er det ikke bare solen som bliver guddommeliggjort, men også jordkloden. Jorden har i visse kredser fået det gamle græske navn Gaia. Vi ved at jordens biosfære er fuldstændig afhængig af sollyset. I kommende dage vil der muligvis opstå en ny solkultus. Hedenskabet er på fuld fart tilbage til den "siviliserede" verden, i.f.m. den nyreligiøse bevægelse, kaldt New Age. Se kapitlet: New Age.)

I den forbindelse kan det være værd at tænke på den kendte synske amerikanske kvinde Jean Dixons beskrivelse af et syn hun havde af Antikrist i 1962. Hun "ser" Antikrist som et spædbarn. Der bliver givet til verden. Den som bærer barnet er dronning Nefertiti af Ægypten. I synet skimter hun hendes gemal, Amenhotep den 4. Denne farao er bedre kendt som kætterkongen Aknaton. Han kaster vrag på den traditionelle gudsdyrkelse og indførte soldyrkelsen.

Finn Ellingsen, som i bladet: Dagen, i januar 1988, gengiver Jean Dixons syn, kommenterer det således: "Det er trolig når tiden er moden for Antikrists indtræden på verdenscenen, vil menneskeheden blive vidne til at solen bliver den højeste mandlige guddom med kvinden som en mæglerskikkelse mellem gud og menneske. Det siger sig selv at Antikrist vil gøre krav på legemliggørelse af denne nye sol-guddom." (Se kapitlet: Den oprindelige babylonisme.)

I og med at byen Roma er skøgens hovedstad, siger det sig selv at den katolske kirke og dens lære udgør en væsentlig del af det falske religiøse system som vi vil få i endens tid. Skøgen er fuld af urenhed. Det går ud på falsk lære.

Den som har fulgt de sande troende op gennem historien. De troende, som det her er tale om, er de troende indenfor jøde-og kristendommen. Skøgen vil bestandig stå i modsætning til den sande Guds åbenbring. Åb. 17,4-5

1.     For det tredie er den store skøge et politisk system, som har herredømme over hele verden. Som vi ved, er den katolske kirke ikke bare en religiøs organisation, den er også en politisk organisation. Ved siden at katolisismen har sine samfund spredt over hele verden, har også de katolske biskoper politiske opgaver. Den har diplomatiske forbindelser med de fleste lande i verden. Den katolske kirkes politiske betydning vil bare udvikle sig nu i endetiden, således at den til slut skal få verdensherredømmet. I og med at den katolske kirke kommer til at blive den åndelige ledende magt i verden så vil den også dermed automatisk få stor politisk magt. Den vil komme til at beherske det politiske liv i endetiden. I den store trængsel vil det blive en intens kamp mellem den katolske kirke og Antikrist on verdensherredømmet. Denne kamp vil Antikrist vinde, men straks efter denne sejer, vil Jesus kommet ilbage fra himmelen og tilintetgøre Antikrist og hans hære ved Harmageddon: Åb. 17,1. Åb. 17,18. Men det er ikke bare den katolske kirke som vil få stor politisk magt i endetiden. Antikrist vil også få det. I de sidste 3½ år af trængslestiden skal han få verdensherredømme. Han skal styre alle folkene på jorden: Åb. 13,7-8.

2.     For det fjerde er skøgen et kommersielt system, som handler varer med hele verden. I og med at den katolske kirke vil blive den ledende religiøse og politiske faktor i endetiden, vil den også være den ledende faktor indefor handlen nationerne imellem. Det som sker indefor EF er en forløber for dette verdensomspændende politiske og økonomiske system, som vi vil få i endetiden. Når vi læser i Åbenbaringsbogen 17, 1-19,3. Får vi flg. oplysninger om den store skøge:

a.     Hun skal styre over mange folkeslag. Åb. 17,1., og 17, 15.

b.     Kongerne på jorden skal drive hor med hende. Det vil sige at de skal tage del i det religiøse system som hun representerer. Åb. 17,2.

c.     Folkene på jorden skal blive indtaget af hendes falske lære. Åb. 17,2.

d.     Hun vil samarbejde med Antikrist i de første 3½ år af trængselstiden.

e.     Hun skal være meget rig. Åb. 17,4. Dette stemmer også med den romerske kirke i dag. Vi regner med at hun har værdier som tilsvarer 120,266,400,000 dollar.

f.      Hun er fuld af falsk lære. Åb. 17,4. (Se kapitlet: den romerske kirkes lære.)

g.     Hun er mor til de andre skøger og de falske religioner. Åb. 17,5.

h.     Hun er beliggende på 7 fjelde. Åb. 17,9.

i.      Antikrist skal hade skøgen. Sammen med de 10 konger skal han ødelægge skøgens religiøse system, opbrænde hendes rigdomme og byen Roma. Åb. 17,16.

j.      Hun er den store by, som har herredømmet over kongerne på jorden. Byen er Roma. Åb. 17,18 og 18,8.

k.     Efter sit fald skal hun blive et bosted for onde og urene ånder. Åb. 18,2.

l.      Hendes synder har nået lige til himmelen. Åb 18,5.

m.   Hun skal få dobbelt igen for sine gerninger. Åb. 18,6.

n.     Hun siger om sig selv at hun sidder som en dronning #himmelens dronning". Åb. 18,7.

o.     Kongerne på jorden skal græde over hendes fald. Åb. 18, 9-10.

p.     Dette gælder også købmændene på jorden, for ingen køber deres varer. Åb. 18,11-16.

q.     Hver styrmand, alle søfolkene og alle de som færdes på havene skal græde i sorg over at den store skøge har fået sin dom. Åb. 18,17-19.

r.     Himmelen, de hellige, apostlene og profeterne skal glæde sig over at Gud har dømt den store skøge. Åb. 18,20.

s.      Der skal hverken bo mennesker mere i byen eller drives nogen form for kunstnerisk aktiviteter der, fordi skøgen havde forført folkene på jorden. Åb. 18, 22-23.

t.      Hun har myrdet profeterne og de hellige. Åb. 18,24 og 19,2.

u.     Røgen af den store skøge skal stige op i tidsaldrenes tidsaldre. Åb. 19,3.

Den store skøge i endetiden er dermed et verdensomspændende system af falsk religion, af totalitær politik og af en verdensomspændende handel. I og med at byen Roma er sentrum i babylonismen, siger det sig selv at den katolske lære vil være sentrum og udgangspunktet for babylonismen i moderne tid. Vi vil få en verdensreligion i endetiden. Dette betyder imidlertid ikke at der bare skal være en religion som er tilladt. Jeg ser det således at de forskellige religioner kan fortsætte at eksistere, men de må forpligtige sig på sentrale træk ved den nye verdensreligion. Det mest sentrale træk ved den nye verdensomspændende religion i endetiden vil blive tilbedelsen af jomfru Marie som "himmelens dronning", tilbedelse af jomfru Marie som verdens frelser på bekostning af Jesus fra Naseret og paven som den øverste åndelige leder, som hele verden må bøje sig for og tilbede som en gud. (Se kapitlet: den oprindelige babylonisme.)

www.home.no/oeindergaard www.yeshuattsion.webbeyen.dk

oskaredi@online.no herning@dlgnet.dk

FREMTIDSTEOLOGI

PÅ GENSYN!