E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
27 Apr 2010 23:36
Dokumenttype
Undervisning
Emner
De sidste tider
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

DEN STORE SKARE DEN FØRSTE PARANTES:

Jesu Gjenkomst, bind 3, s. 85-.

Bibelforkynder, Oskar Edin Indergaard,

6630 Tingvoll, Norge.

"Derefter, så jeg, og de, en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle æter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen og for Lammet, klædt i lange hvide kjortler (gr. stolas levkas), og med palmegrene i deres hænder, og de råbte med høj røst og sagde: Frelsen tilhører vor Gud, han som sidder på tronen og Lammet ! Og alle englene stod omkring tronen og om de ældste og om de 4 livsvæsener, og de faldt ned for tronen på deres åsyn og tilbad Gud og sagde: Amen ! Velsignelsen og prisen og takken og æren og magten og styrken tilhører vor Gud i tidsaldrenes tidsaldre ! Amen. Og en af de ældste tog til orde og sagde til mig: Disse som er klædt i de lange hvide kjortler (gr. stolas levkas), hvem er de, og hvor kommer de fra ? Og jeg sagde til ham: Herre, du ved det. Og han sagde til mig: Dette er dem som kommer UD AF (gr.ek) den store trængsel (gr. ek thlipseos megales), og de har tvættet deres kjortler og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han som sidder på tronen, skal rejse sin bolig (gr. skenosei, det kan også betyde: sit tempel) over dem. De skal ikke hungre mere, heller ikke tørste mere, og solen skal heller ikke falde på dem, eller nogen hede, for Lammet, som er midt for tronen, skal vogte dem og føre dem til livets vandkilder, og Gud skal tørre bort hver tåre af deres øjne." Åb. 7,9-17.

At denne skildring er parantetisk betyder at den strækker sig ud over den sammenhæng som den står i  konteksten Den fortæller os om ting som vil ske VED SLUTNINGEN af den store trængsel og i 1000 års-riget. (Se oversigten over de forskellige parantecer i Åbenbaringsbogen i min bog: Jesu Gjenkomst, bind, 1, kap.: De 7 segl.)

Dette er en skildring af den store mængde af troende mennesker fra alle folkeslag, som kommer LEVENDE ud af den store trængsel. Der er ingen ting i teksten som tyder på at dette er en skildring af martyrer, som mange Bibel-tolkere tror. Det er mennesker fra alle stammer og folk og tunger og æter, som er blevet omvendt til Jesus i løbet af trængselstiden. Tidsmæssigt hører dette syn hjemme helt ved slutningen af den store trængsel.

En af hovedhensigterne med trængselstiden er at give mennesker et kald til omvendelse. Der vil være store messianske vækkelser i trængselstiden, men troen vil for de flestes vedkommende blive beseglet gennem martyriet.

Denne store skare er for en stor del blevet udtaget ved den forkyndelse som de 144 000 beseglede af Israel 12 stammer har givet i trængselstiden.

Der har været givet flere forklaringer på hvilke mennesker denne store skare kan være, her gives udtryk for nogle.

1.      Nogle Bibel-tolkere har ment at dette er den kristne menighed, som skal gennem hele trængselstiden på 7 år. Dette syn er efter min forståelse forkert, og det har jeg givet udtryk for i en række bøger. (Se mine bøger: Den kristne menigheds bortrykkelse og Jesu Gjenkomst, bind.1.

At der ikke kan være tale om den kristne menighed, ses også af flg. forhold:

a.    Disse mennesker er klædt i en anden frelses, eller retfærdighedsdragt end den som den kristne forsamling har. De er klædt i en kjortel som på græsk hedder "stola". Den kristne menighed er klædt i en kappe, som på græsk hedder "himation".

De forskellige frelseforsamlinger har forskellige frelses klædninger. Dette er gjort for at vi skal kunne skeldne dem fra hverandre i Guds rige og vide til hvilken tidsperiode og til hvilken frelseforsamling de hører hjemme i frelseshistorien.

Retfærdighedsdragten giver til kende på hvilken måde og under hvilke omstændigheder vedkommende er blevet frelst. Vi ved at frelsen er for alle, men omstændighederne omkring mennesker er forskellige. De afhænger af til hvilken tid og hvor et menneske har levet.

Vi skal i en parantec nævne flg. frelses forsamlinger, som skal have opgaver i 1000 års-riget:

(Troende hedninger som ikke har hørt om hverken jødernes lov eller evangeliet om Jesu forsonergerning.

Troende jøder som har levet i den Gl.testamentlige tid.

Den kristne menighed, som består både af troende jøder og hedninger.

De 144000 beseglede af Israel 12 stammer .

Den store skare af hedningetroende, som kommer igennem den store trængsel.

De jøder som bliver frelst som rest og levning ved afslutningen af den store trængsel.

Folkeslagene i 1000 års-riget.)

b.    Medens de 24 ældste fra Åb. 4 og 5, som symboliserer den kristne menighed, sidder på troner: Åb. 4,4., så er denne store skare, som kommer ud af den store trængsel, foran "Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel." Åb. 7,15.

c.    De 24 ældste havde "kroner på deres hoveder": Åb. 4,4, medens den store skare havde "palmegrene i deres hænder." Åb. 7,9.

d.   De 24 ældste var blevet gjort til "konger og præster": Åb. 5,10, medens den store skare skal tjene Jesus i hans nye tempel i Jerusalem i 1000 års-riget: Åb. 7,15.

e.    De 24 ældste bliver rykket bort til Gud til himmelen før trængselstiden. Den store skare kommer ud af den store trængsel: Åb. 7,14. (Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1, s.145-146

1.      Andre Bibel-forskere har ment at de to frelses forsamlinger, som er beskrevet i Åb.7, er den samme forsamling. De 144000 er den kristne forsamling før trængselstiden, medens den store skare som kommer ud af trængselstiden, er forsamlingen i slutningen af trængselstiden.

Dette kan ikke være ret af følgende grunder:

a.    Den første gruppe består af jøder, medens den anden gruppe består af mennesker fra alle verdens nationer.

b.    Den første gruppe skal forkynde evangeliet om riget, som er et vidnesbyrd for verden i trængselstiden, medens den anden skal blive frelst ved deres forkyndelse.

c.    Den første gruppe er "en førstegrøde for Gud og Lammet" af jøder: Åb. 14,4, medens den store skare skal tjene Gud "dag og nat i hans tempel" i Jerusalem. Åb. 7,15.

d.   De 144000 beseglede bliver også set på "Sions bjerg" i Jerusalem sammen med Jesus Åb. 14,1,medens den store skare skal tjene Gud "dag og nat i hans tempel" i Jerusalem Åb. 7,15.

Vi mener at den store skare består af LEVENDE TROENDE, som kommer ud af den store trængsel. Bibelen fortæller os at det er ikke alle som skal lide martyrdøden i trængselstiden, selv om de fleste skal gøre det. Bibelen fortæller os både om jøder og hedninger som skal gennemleve trængselstiden som en rest og levning: Sak. 12,6 og 13,8-9 og 14,2.

At det forholder sig således at de ikke alle skal lade livet i den store trængsel, ser vi også af skildringen af de retfærdiges opstandelse i Åb. 20,4, efter oprettelsen af riget for Israel. Der er der 3 forskellige grupperinger omtalt:

a.    Det er de som satte sig på tronerne for at dømme.

b.    Det er martyrerne fra trængselstiden.

c.    Det er ikke-martyrerne fra trængselstiden, som ikke har taget Antikrists mærke og ikke har tilbedt Antikrist: Åb. 20,4.

Denne opstandelse skal iflg. Daniel 12,12-13, ske 75 dage efter udløbet af den sidste og 70. Åruge for Israel og Jerusalem.

Når den store skare tilbeder Gud og takker ham for frelsen, da falder alle englene, de 24 ældste og de 4 livsvæsener ned for Gud i himmelen og takker ham for at han har al velsignelse, pris, visdom, tak, ære, magt og styrke for altid: Åb. 7.10-12.

Der bliver en reaktion i himmelen på det som foregår i det ny opbyggede tempel i Jerusalem i 1000 års-riget . Der skal være en intim kontakt mellem templet i himmelen og templet i Jerusalem. Selve Guds himmel skal være meget nærmere jorden i 1000 års-riget end den er i dag. Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 2, s.140-152. Om de 24 ældste og Jødernes Konge, bind 3, s. 48-64, om Keruberne.

Den store skare skal TJENE HERREN i hans nyopbyggede tempel i Jerusalem. Vi har flg. beviser på at det er rigtig:

1.      For det første har de palmegrene i deres hænder. Dette må pege både på jødernes løvhyttefest (sukkot), som på en speciel måde peger på riget for Israel, og jødernes frugthøstfest, som blev fejret samtidig. Løvhyttefesten blev fejret til minde om jødernes udfrielse fra Ægypten og om at Gud beskyttede dem 40 år. "I skal bo i løvhytter i 7 dage, alle indfødte i Israel skal bo i løvhytter, for at jeres efterkommere skal vide at jeg lod Israels børn bo i løvhytter da jeg førte dem ud af Ægyptens land, jeg er Herren deres Gud: 3. Mos. 23, 42-43.

Højtiden for frugthøsten blev ligeledes fejret som en takke og højtidsfest ved afslutningen af året. De takkede Gud for den grøde han havde givet landet i løbet af indeværende år: 3.Mos. 23,39.

Jøderne byggede ikke bare hytter med palmegrene, men jøderne drog også hver dag med palmegrene i hænderne, i de 7 dage festen varede, rundt om brændofferalteret i templet i Jerusalem. Palmegrene er derfor symbol på glæde, taknemlighed og sejer. Dette vil også den store hvide skare gøre.

At palmegrene og løvhyttefesten på en speciel måde angår riget for Israel, ser vi af flg. forhold.:

a.    Når Gud i Amos 9,11 siger at han "vil rejse op igen Davids faldne hytte", så bruger han det hebraiske ord "sukkah". Dette ord betyder "hytte", og det minder om løvhytterne, som bygges i.f.m. løvhyttefesten

Jeg vil også citere fra Studiebibelen, bind 1, s. 441: "Når Peter forslog at bygge "hytter" (gr. skenas) oppe på bjerget, har dette antagelig sammenhæng med visse forestillinger omkring løvsalenes fest. De hytter som man boede i under højtiden skulle minde om hvordan Israels Gud beskyttede folket under ørkenvandringen, og samtidig vidne om den kommende fredstid, da de retfærdige skulle bo "i fredens hytter." Es. 32,15-20.

Når Peter talte om at bygge hytter var det vel fordi han troede den kommende tidsalder allerede var brudt ind. Moses og Elias var der. Jesus Messias ligeså. Her var det godt at være ! Men Markus lægger til at Peter forstod egentlig ikke hvad han sagde. Han forstod at Jesus var Messias, men ikke at den endelige Messias tiden endnu hørte fremtiden til.

b.    For det andet står der hos profeten Sakarias at alle de hedningefolk som ikke drager op til Jerusalem, for at fejre løvhyttefest i rigets tid, de skal ikke få regn i deres lande: Sak. 14,16-17.

c.    For det tredie er den indre forgård i det nye tempel i rigets tid prydet med palmer: Esek. 40,31.

d.   For det fjerde lagde jøderne palmegrene foran Jesus da han red ind i Jerusalem på palmesøndag. De troede og håbede på at han ville oprette riget for Israel for dem på daværende tidspunkt: Mat. 21,8-9. Mark. 11,9-10.

1.      For det andet står det at "han som sidder på tronen (i himmelen) skal rejse sin bolig (gr. skenosei) over dem" Åb. 7,15.Det græske ord som her er oversat med "bolig", er "skene". Dette ord kan også oversættes med "tabernakel", "tempel" eller "telt".

I parentes gør vi opmærksom på at da Jesus kom første gang, slog han også op sit menneskelige telt eller tempel, som er hans legeme, blandt jøderne. "Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os (slog op sit telt) (gr. eskenosen), som kommer af verbet "skenoo", som betyder "at slå op sit telt"), og vi så hans herlighed - en herlighed som den enbårne søn har det fra sin Far - fuld af nåde og sandhed." Joh. 1,14.

Dette betyder at himmelen, som er Guds bolig, tempel eller tabernakel, skal ligge meget nærmere jorden i 1000 års-riget end den er i dag.

Dette forhold bliver også omtalt i G.T.: Es. 4,5-6. Esek. 37,26-28.

Læg mærke til at Templet i Jerusalem bare skal være i TIDSALDEREN. Efter den tid skal også det ødelægges til fordel for en ny himmel og jord. Der er der ikke noget tempel, for den Treenige Gud, er selve templet der: Åb. 21,22. (se min bog Jesu Gjenkomst, bind 1, om den rigtige oversættelse af "aion" og "aionios".)

På grund af at den himmelske Jerusalem ligger meget nærmere til jorden i 1000 års-riget, skal dette forårsage at den store skare "skal ikke hungre mere, heller ikke tørste mere, solen skal heller ikke falde på dem, eller nogen hede, for Lammet som er midt for tronen (i Jerusalem) skal vogte dem og føre dem til livets vandkilder, og Gud skal tørre bort hver tåre af deres øjne: Åb. 7,16-17.

Jeg vil citere en del af det som William Barclay siger om dette i sin bog: Den daglige studiebibel, del 2. Johannes Åbenbaring s. 50-51: "... I andre oversættelser af vers 15, står der at "han skal opslå sit Tabernakel over dem", eller "han vil være et telt over dem", eller "han vil beskytte dem med sit nærvær." Det græske ord som er brugt er "skenosei", af "skene", som betyder "telt."

Det er det samme ord som bliver brugt når Johannes siger at Ordet blev menneske og tog bolig iblandt os: Joh. 1,14. Jøderne forbandt altid dette med et hebraisk ord der lignede dette i udtalen, men som ellers ikke havde nogen forbindelse. Dette ord var "shechinah", det synlige nærvær af Guds herlighed. Vanligvis tog denne skikkelse af en lysende sky... Skene har altid ført en jødes tanker ind på shechinah, og ved at sige at Gud rejste sin bolig eller boede et sted, var det samme som at sige at hans herlighed hvilede over stedet. Jøderne begyndte at tænke på Gud som noget fjernt fra denne verden. De syntes ikke en gang at det ikke var ret at tale om at Gud var i denne verden. Det var alt for menneskeligt at sige det om ham. Derfor begyndte de at erstatte ordet med "shechinah." Vi læser at Jakob så ved Betel: "Sandelig Herren er på dette sted." 1.Mos. 28,16. Men rabbinerne omskrev dette og sagde: "Shechinah er på dette sted."

I Habakkuk 2,20, læser vi: "Herren er i sit hellige tempel." Men de senere jøder sagde: "Gud var nådig og lod sin shechinah være i sit tempel."

Hos Esajas 6,5, læser vi "Mine øjne har set Kongen, Herren, allhæres Gud.". De senere jøder forvandlede dette til: "Mine øjne har set shechinah til Kongen over verden."

Ingen jøde kunne høre ordet skene uden straks at tænke på "shechinah..."

 

DEN SJETTE BASUN, DET ANDET VE.

DEN ANDEN PARANTES.

Jesu Gjenkomst.3, s.143-.

Åb. 9, 13-21. Dette syn er den anden parentes i Åbenbaringsbogen, og det fører os frem til opmarch` af kongerne fra Østen, som skal til Harmageddon, for at få sin dom der. På sin vej fra Østen og til Israel dræber de en trediedel af menneskene. De er inspireret til at gøre det af de 4 onde engle, som stod ved Eufrat og bare ventede på at det skulle ske. De havde stået der i lang tid, men de var bundet af Herren, således at de ikke kunne udføre deres onde opgave, før tiden var kommet til, at det kunne ske.

Det var en stor hær af soldater på 200 millioner mand, som kom fra Øst. De kom fra "solopgangens land" og på deres vej til Israel, dræbte de en trediedel af menneskene. I udgangspunktet kommer de for at kæmpe imod Antikrist og det nyoprettede Romerrige, men det de ikke ved, er at de selv skal gå til grunde ved Harmageddon.

Der er soldater fra landene øst for Eufrat. De kommer bl.a. fra Kina, Japan. Mongoliet, Tibet, Thailand, Indonesien, Indien, Parkistan. Bangladessh, Afganistan, Iran og andre stater øst for Eufrat.

Denne opmarch` mod Harmageddon er også beskrevet i Åb. 16,12-14.

Der er mange som har grublet på hvad det betyder at vandet i Eufrat tørrer bort. Der er følgende forklaringer:

a.    Det kan betyder at hindringerne som før var, blev borttaget af Herren. Dette betyder videre at de 4 engler som stod ved Eufrat ,blev løst.

b.    Det kan betyde at Herren stopper vandet, således at kongerne fra Øst med deres soldater frit kan drage over elven. Dette er sket før i frelsehistorien. Dette skete både ved jødernes overgang over Sivhavet og jødernes indmarch til Israel i gammel tid.

c.    Det kan have sammenhæng med det forhold at tyrkerne nu har dæmmet op mod Eufrat, således at de kan hindre vandet at løbe sydover. Jeg vil i.d.forbindelse citere en artikel af Ola Sundby. Den stod i Dagen den 22/5. 1990: "For de mange som tror på Bibelen er en ny forudsigelse, som vantroen har tungt for at svælge, i færd med at opfyldes. I Åb. 16,12, læser vi at vandet i den store flod Eufrat udtørrer. Hvordan kan det så ske at en flod som har et nedslagsfelt så stort som hele Skandinavien og en længde på 27000 km., eller omtrent 7 gange så lang som Numedalslågen kan tørre bort.

Bortset fra flomtiden (marts-jul) er elven vandfattig og sejlbar bare over korte strækninger. Syrien og Irak har i lange tider brugt elven til kunstig vanding, og i tillæg til dette har Tyrkiet i mere end 30 år nu bygget en kæmpedæmning. "Atatyrkdammen" , en kunstig sø, som er mere end dobbelt så stor som Mjøsa. Denne dam vil ikke være færdig før i år 2000, men tyrkerne har allerede nu begyndt at fylde den. "Time" skriver om denne sag og giver udtryk for nabostaternes frygt, for at Eufrat kan blive omdannet til en lille bæk i perioder.

Dette blev også omtalt i Aftenposten d. 15/1.1990. Tyrkiets ledere forsikrede under åbningen, at landet aldrig ville bruge sin kontrol over kilderne af Eufrat som et politisk våben. Men vi ved af erfaringer hvor meget løfterne er værd fra landene i Midt- Østen.

Så var det både trosstyrkende og opmuntrende at se et af Bibelens Ord opfyldes lig for øjnene på os. Bibelen skal og må opfyldes indtil sidste tøddel, også ting som vor fornuft ser umulig ud. For alt er mulig for Gud.

På samme måde som Romerrigets grænser gik til Eufrat i gammel tid, vil den også gøre det i endens tid. Antikrist vil lidt efter lidt underlægge sig landene fra Atlanterhavet og til Eufrat. Europa vil i begyndelsen være centrum i hans rige. Efter en tid vil han flytte sin hovedstad til Jerusalem. I tillæg til at han underlægge sig det gamle Romerriget, vil han også underlægge sig hele verden i et løsere forbund af stater.

At dette er virkelige hærmasser, ses både af den påklædning som de har, og de handlinger som de udfører. De var klædt i rødt, som er krigens og blodets farve. Hestene står som symbol for krig, og når der står "hestenes magt ligger i deres mund og i deres haler Åb.9,19, og at der udgik ild, røg og svovl ud af deres mund Åb. 9,17, forstår vi at det her drejer sig om en moderne beskrivelse af våben. Det kan være både konventionelle og kernevåben som tanks, raketter og atomvåben. Af disse 3 plager blev EN TREDIEDEL af jordens befolkning dræbt.

Dersom vi skal gentage de store nedslagtninger af mennesker (og dyr), som vi har hørt om til nu, så må det blive følgende:

a.    I forbindelse med det 4 segl blev EN FJERDEDEL af jordens befolkning dræbt: Åb. 6,8. De martyrer som er beskrevet i det 5 segl, er den del af disse. Denne ødelæggelse går specielt ud over DE TROENDE.

b.    I forbindelse med den første basun, blev EN TREDIEDEL, af jorden ødelagt: Åb. 8,7. Der er mange Bibel-tolkere som mener at der her er tale om ødelæggelser som særlig går ud over ROMMERRIGET.

c.    I forbindelsen med den 2 basun blev EN TREDIEDEL, af skabningerne i havet ødelagt: Åb. 8,8-9.

d.   I forbindelse med den 3., basun døde MANGE MENNESKER på grund af vandet som var forurenet: Åb. 8,10-11.

e.    I forbindelse med kongerne fra Østen bliver EN TREDIEDEL, af menneskene på begge sider af Eufrat dræbt. Disse ødelæggelser går specielt ud over folkene i ØSTEN.

Bag disse enorme rytterhære er der dæmoniske kræfter. De som specielt har ansvaret for at disse rytterhære fra Østen kommer, er de 4 engler som stod bundet ved Eufrat. Det var Herren som havde bundet dem, således at de ikke kunne udføre deres onde handlinger, før tiden var kommet til at det skulle ske. Dette er også et bevis på at "tiderne og stunderne" hører Herren til: Ap.Gr. 1,7.

Disse 4 engler er ikke de samme som er beskrevet i Åb. 7,1. Der er følgende forskelle på dem:

a.    De første stod ve jordens 4 hjørner, medens disse stod bundet ved Eufrat.

b.    De første holdt jordens 4 vinde tilbage, men disse blev holdt tilbage af Herren.

c.    De første er Guds tjenende engler som skal udføre Guds straffedomme, medens de 4 sidste er onde engler, som Gud har måttet binde. Gud binder ikke sine rette tjenere.

d.   Både gode og onde engler måtte udføre Herrens befalinger, når han ønskede det. Jesus er givet al magt i himmelen og på jord.

Der går et skille ved Eufrat, hvad der gælder Guds planer med jødefolket. Gud har lovet jøderne alt land fra Ægyptens elv (Nilen) og til Eufrat. "Den dag Herren gjorde en pagt med Abraham og sagde: Din ætt giver jeg dette land,. FRA ÆGYPTENS ELV LIGE TIL DEN STORE ELV, ELVEN FRAT (EUFRAT)." 1.Mos. 15,18.

Dette vil videre sige at når Israel har fået dette land, så vil dette indebære både Jordan, Syrien og Libanon og dele af Ægypten, Tyrkiet, Irak og Saudi-Arabien, Dette vil ske i 1000 års-riget. Inden dette sker, vil hedningerne forsøge at underlægge sig disse landområder og forsøge at lægge hindringer i vejen for at Guds rigets planer ikke skal bliver realiseret på jorden. Først vil Antikrist underlægge sig disse landområder frem til Eufrat, og derefter vil kongen fra øst forsøge at befri disse landområder fra Antikrist.

Ved Jesu domstol i Jerusalem (i Josafats dal), før oprettelsen af 1000 års-riget, vil hedningenationerne blive anklaget af Jesus for følgende forhold:

a.    De har forfulgt jøderne. Dette gælder også de 144000 beseglede i trængselstiden. "Og kongen skal svare og sige til dem: Sandelig siger jeg jer: Hvad i har gjort mod en af disse mine mindste brødre (jøderne), har i gjort imod mig. (den som har forkastet de 144000 beseglede har forkastet Jesus, for det er evangeliet om Jesus de forkynder)." Mat.25,40.

b.    De har solgt jøderne.

c.    De har spredt jøderne blandt hedningerne.

d.   De har delt jødernes land imellem sig. JØDERNES LAND ER GUDS LAND. "da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mit folks og min arvs , Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningerne og delte MIT LAND, om mit folk kastede de lod, de gav en dreng for en skøge, de solgte en pige for vin, og den drak de op," Joel 3,7-8.

Det som udløser den sjette basun, er de helliges bønner - på samme måde som de også udløser den femte basun. Der kom en røst fra guldalteret, som er foran Herrens åsyn, som sagde til den sjette engel, at han skulle løse de 4 onde engler som stod ved Eufrat. Åb. 9,13-14.

Det var røsten til en engel som blev hørt, og den kom fra alterets 4 horn. Det vil sige at den indeholdt alterets hele styrke og kraft. Horn er symbol på KRAFT, og de 4 verdens tal. Dette vil sige at de helliges bønner kom fra hele verden. Det vil sige fra verdens 4 hjørner.

Til trods for at EN TREDIEDEL af verdens befolkning blev dræbt i disse straffedomme, så magter de andre mennesker ikke - de som ikke blev dræbt - at omvende sig fra de afguder som de tilbad: Åb. 9,20-21.

Dette er meget trist læsning, og det viser også at store dele af Østens befolkning i den grad er bundet til Satan og Antikrist, at de ikke magter at omvende sig, for at få del i frelsen. De religioner som disse folk har, er på en speciel måde sataniske og antikristlige.

Desuden er det vigtigt at tage imod Jesus på et tidligt tidspunkt i trængselstiden. Den som ikke gør det , bliver bundet til Satan. Dette er også noget af hensigten med trængselstiden, at den skal sætte mennesker på valg mellem Antikrist og Kristus.

I.f.m. denne opmarschering fra Østen bliver også Babylon eller Irak angrebet af disse hærmasser, og store dele af landet bliver ødelagt. Dette angreb, som fører frem til "Herrens dag", er omtalt både i Esajas 13 og Jeremias 50-51. En del Bibel-tolkere har ment at disse Bibel-steder omtaler den såkaldte Golf-krig, men det er ikke rigtigt. "Udsagn om Babel, som Esajas, Amos søn, modtog i et syn. Rejs et banner på et bart fjeld, råb højt til dem, vink med hånden at de kan drage igennem voldsherres porter ! Jeg har budt mine indviede mænd og kaldt mine helte til at tjene min vrede, mine stolte, jublende skarer. Hør ! buller på bjergene som af et stort folk ! Hør ! Larm af kongeriger (kongerne fra Østen), af sammen strømmende folkeslag ! Herren, hærskarernes Gud, mønstrer sin krigshær. De kommer fra et land langt borte, fra himmelens ende, Herren og hans vredes redskab, for at ødelægge hele jorden (landet) Skrig og jamre jer ! For Herrens dag er nær, den kommer som en ødelæggelse fra den Almægtige." Es. 13,1-6 og 16-22. Jerm. 50,3 og 9 og 13. Jerm. 51, 6-9.

ENGELEN SOM SATTE SIN HØJRE FOD PÅ HAVET OG SIN VENSTRE FOD PÅ JORDEN.

Jesu Gjenkomst, bind 3, s. 151-.

DEN TREDIE PARANTES.

Åb. 10,1-7. Dette syn er den 3. Parantes i Åbenbaringsbogen. Den skildre ting som endnu ikke er hændt, men som vil ske i slutningen af trængselstiden - i forbindelse med Jesu genkomst til Israel. Det peger på Jesu genkomst og oprettelsen af riget for Israel. Da først vil "Guds hemmelighed være fuldbyrdet, således som han forkyndte for sine tjenere ,profeterne." Åb. 10,7.

Dette gælder ikke bare profeterne i G.T., men også profeterne i N.T. Dette gælder ikke bare profetierne i G.T., men det SAMLEDE VIDNESBYRD om tidsperioderne og Guds planer, indtil at riget for Israel bliver oprettet.

Oprettelsen af det historiske og konkrete Guds riget i Israel, er en af hoved aspekterne i det profetiske ord. Når Jesus kommer tilbage, skal han ikke bare være konge i 1000 års-riget, men han skal også være konge i tidsaldrenes tidsaldre, det vil sige i al evighed. (Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 2, kapitlerne: Jesu styre i rigets tid og riget for Israel skal genoprettes i Israel.)

Når engelen sætter sin højre fod på havet og sin venstre fod på jorden og erklærer: "at der ikke skal være tid (gr. chronos) Åb. 10,6., så betyder det at han på Jesu vegne OVERTGAER HERREDØMMET over verden og hele universet, og at verdensrigernes tid er forbi. Der er ikke længere løbende eller historisk tid for dem. Der er derimod TID FOR GUDS-RIGET I ISRAEL.

I parantes gør vi opmærksom på at der på græsk er 3 ord for "tid", og det er

a.    "Hora". Det beskriver det eksakte tidspunkt.

b.    "Chronod." Det beskriver tiden i udstrækningen. Vi genfinder dette i ordet "kronologi."

c.    "Karios." Dette beskriver hvordan tiden er med hensyn til indhold. Det beskriver tidens kvalitet og tidspunkt. Ap.Gr. 1,7. 1.Tess. 5,1.

Den engel som der her er tale om, er ikke Jesus, men det er "anden (gr. allos), vældig engel", som kommer ned

Fra himmelen .Åb. 10,1. Dette betyder at det er en engel af samme kvalitet som de 7 ærke engle, at han har stor

Magt, og at han kommer fra Gud selv med Guds autoritet.

At Jesus har overgivet ham stor autoritet, ses også af de kendetegn som engelen er omgivet af. De samme

Kendetegn karekkariserer også Jesus:

a.    Han er indhyllet i en sky. Åb. 10,1.

Dette betyder at han er UDSENDT AF GUD, og ingen kan fuldt ud  se og forstå hans herlighed. Han er

Indhyllet i Schekina herligheden.

Skyerne er også beskrevet som Guds vogne i Bibelen: Salme 104,3.

Det samme siges også om Jesus. Han kommer indhyllet i skyen, for ingen kan se hans herlighed, således som

han er. Over alt som er herligt og helligt, ligger der et dække, siger Guds Ord: Åb.1,7.

b.    Han har regnbuen over sit hoved: Åb. 10,1.

Regnbuen er pagts tegnet på Noa pagten, som er en pagt mellem Gud og hele skabningen: 1.Mos. 9,13.

Ligeledes omhyller regnbuen Guds trone i himmelen, som også er Jesu trone. Alt som Faderen har det har sønnen. Dette gjaldt Guds trone både i gammel og Ny.testamentlig tid: Esek. 1,28. Åb. 4,3.

c.    Hans åsyn er som solen. Åb. 10,1.

Solen er et billede på DEN ØVERSTE AUTORITET. Den står for Guds Ord og guds ordninger.

Det samme bliver også sagt om Jesus: Åb. 1,16.

Da Jesus var på forklarelsens bjerg, blev han forklaret for 3 af sine apostle, således at hans åsyn lyste som

solen: Mat. 17,2.

Desuden bor Jesus i et lys som ingen af os kan komme til i vor dimension. Nu ser vi stykkevis og taler profetisk

Men en gang skal vi forstå alle ting. Nu ser og forstår vi som i et spejl, i en gåde, men senere skal vi se ansigt

til ansigt. Nu kender vi bare brudstykkerne, men senere skal vi fuldt ud ligesom vi allerede på nuværende

tidspunkt fuldt ud er kendt af Herren: 1.Kor. 13,9-12.

d.   Hans fødder er som ild støtter: Åb. 10,1. Dette betyder at han skal være med til at DØMME VERDEN Vi ved at høsten er tidsalderens ende, og at englene er høstfolkene: Mat. 13,39 og 49-50. Åb. 15,1.

e.    I sin hånd har han også en lille åbnet bog: Åb. 10,2. Denne bog indeholder den del af det profetiske ord, som endnu ikke var åbenbaret. I grundteksten er det her brugte ord "biblaridion", som betyder en "meget lille bog." det står i modsætning til helle Johannes Åbenbaring - (som i Åb. 5,1 ligeledes er nævnt som en "lille bog." Her er ordet "biblos" brugt på grundsproget. Vi har oversat det med "bogrulle".

Dette betyder ikke at Åbenbaringsbogen er nogen lille bog, hvad som gælder det indholdsmæssige. Det er den

mest spændende bog i hele Bibelen, og den er kaldt for "Bibelens perle", men det betyder at bogen er lille af

omfang.

Medens det var engelen som holdt denne "meget lille bog" i Åb. 10,2, så var det Gud som havde de anden

"lille bog" i sin højre hånd Åb. 5,1. Denne bog var det Jesus åbnede. Åb. 5,5

f.     Han satte sin fod på havet og sin venstre fod på jorden. Åb. 10,2. Dette betyder at han på vegne af Gud TAGER HELE VERDEN OG HELE UNIVERSET IND UNDER GUDS AUTORITET. Dette er en symbolsk handling, som peger fremover mod det forhold at Jesus kommer til Harmageddon. Der vil alle verdens nationer være samlet, sammen med Satan, Antikrist og de onde ånder og den falske profet. Jesu vil gå i rette med dem og sejre over dem. Han vil tage tilbage sin retmæssige ejendom, som er hele verden og universet, og som han både har skabt om tilbagevundet ved sin forsonergerning på Golgata.

g.    Han råber med høj røst, som når en løve brøler. Åb. 5,2. Løven bliver betragtet som det højeste af alle dyrene. Når den brøler ( hvilket den kun gør i.f.m at den har bytte (egen tilføjelse), må alle dyrene ellers være rolige og lytte efter hvad den har at sige. Løvens røst er et billede på Guds røst: Amos 3,8.

Således er det også med Jesus. Han bliver kaldt for "løven af Juda stamme." I egenskab af "løven af Juda

stamme", skal han tilintetgøre sine fjender ved Harmageddon, og han skal styre over hedningerne med en jernstav

I 1000 års-riget.

Denne engel , som her er omtalt, er ikke Jesus, men det er en anden stor engel med stor kraft og autoritet. Han peger fremover mod det som skal ske ved Harmageddon. At der her ikke er tale om en beskrivelse af Jesus selv, ses af følgende forhold:

a.    Han er kaldt for en anden engel. Her bruges i grundteksten det græske ord "allos", som betyder "en anden af samme kvalitet." Det som det bliver sammenlignet med, er de 7 ærke engle.

b.    Jesus bliver aldrig beskrevet som en engel i Åbenbaringsbogen. Det var bare det som stod i den "meget lille bog". Som Johannes fik lov at fortælle videre. Den var åbnet for at alle mennesker, som ønsker det, skal få indblik i det som videre skal ske i endens tid. Det som Johannes ikke fik lov til at skrive ned , var det som de 7 tordener talte. Dette forbliver en HEMMELIGHED for os, og vi kan bare ane og måske tænke os til hvad de sagde.: De 7 tordener står for Guds doms og almagts røst over hele verden. DOMMEN HØRER HERREN TIL. Vi møder disse 7 Guds røster i Salme 29, hvor der står flg. om dem:

a.    "Herrens røst er over vandene (de store menneskemængder), ærens Gud tordner, Herren er over de store vande.", v.3.

b.    "Herrens røst lyder med kraft.", v.4.

c.    "Herrens røst med herlighed.", v.4.

d.   "Herrens røst bryder sedrer, Herren sønderbryder Libanons sedrer (verdensmagten), og han får dem til at hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung vildokse.". v.5.

e.    "Herrens røst slynger ud kløvende ildslue.", v.7.

f.     "Herrens røst får ørkenen til at bæve. Herren får Kades ørken til at bæve.", v.8.

g.    "Herrens røst får hindene til at føde og gør lyst i skovene, og i hans tempel siger alt: ÆRE.", v.9.

Selv om det ikke siges noget om hvad disse 7 tordener talte, så forstå vi at dette har med Guds dom over verden at gøre, men vi ser også at efter at Guds dom er gået over verden, så skal 1000 års rigets overvældende herlighed vokse frem, og i Guds tempel i Jerusalem skal alle troende ære Den treenige Gud.

Det er ikke bare Johannes, som fik lov til at fortælle videre det som han så og hørte af Herren. Det samme var også tilfældet med Paulus, da han blev rykket ind i den tredie himmel. Grunden til at han ikke fik lov til at fortælle det videre, var at det var altfor stort til at forstå det i vor dimension. Det hører det fuldkomne Guds rige til: 2.Kor. 12,4.

Denne tredie parantes i åbenbaringsbogen skildrer det som skal ske når den 7. Engel blæser i sin basun. I denne engelens budskab ligger selve AFSLUTNINGEN af trængselstiden, for den 7. Basun afslutter trængselstiden. På samme måde som det 7. Segl beskriver selve afslutningen af endens tid, så gør også den 7. Basun det. Det samme er også tilfælle med den 7. Vredesskål.

GUDS TEMPEL I JERUSALEM s. 161-.

DEN FJERDE PARANTES.

Åb. 11,1-2. Johannes fik et rør, ligesom en stav, for at han skulle måle 3 ting og det var:

a.    Guds tempel i Jerusalem.

b.    Alteret. Det vil i første række betyde brændofferalteret, men i videre betydning betyder det også røgoffer alteret.

c.    De som tilbad der. Det var både præsterne, de ortodokse jøder, Jesus troende jøder og hedninger, som havde gået over til jødedommen.

Staven var en jødiske mål enhed, som svarer til 6 alen. En alen blev målt fra albuen og til ende af midterste finger og var 45 cm. 6 alen bliver da ca. 2,7 meter. Denne stav var dermed på 2,7 meter.

At en ting skal måles, er en symbolske handling for to forhold:

a.    For det første kan det betyde at den ting eller det forhold som bliver omtalt, skal bevares eller anerkendes.

b.    For det andet kan det betyde at det skal forkastes og fordømmes.

Vi har flere eksempler på begge forhold. G.T.: Esek. 40,2-5. Sak. 2,5-8 Amos. 7,7-9.

At en ting ikke skal måles, er udtryk for at det ikke skal bevares, men dømmes af Herren.

Hvad som gælder Guds tempel i Jerusalem, så blev det ødelagt af Titus i år 70 e. Messias, og siden den tid har vi ikke haft nogen tempel i Jerusalem. Jøderne har hele tiden ønsket at genopbygge templet, men det vil først ske under Antikrist. Han vil indgå en freds og samarbejdsaftale med jøderne og tillade dem at genopbygge templet. Efter at 3½ år er gået af trængselstiden, vil han invadere Israel og Jerusalem og sætte sig i Guds tempel, og udgive sig for at være Gud og kræve guddommelig tilbedelse: Dan. 9,27. 2.Tess. 2,4.

Templet i Jerusalem skal genopbygges om ikke lang tid. Det skal have som mønster både det første tempel, som blev bygget af kong Salomo, og det andet tempel, som Herodes den store lod fuldføre, og 1000 års rigets tempel, som er beskrevet i Esek. 40-44. Det skal bestå af 6 hoveddele:

a.    Hedningernes forgård. Denne skal omkranse selve templet.. Hid skal hedningerne komme. Det vil være forbundet med dødsstraf for hedningerne at gå videre indover i templet.

b.    Kvindernes forgård. Her kan kvinderne komme, men ikke længere.

c.    Mændenes forgård. Her kan de vanlige jødiske mænd komme. Det gælder også de af hedningerne som er gået over til jødedommen.

d.   Præsternes forgård. Her kan præsterne komme. De gør tjeneste ved brænd offer og ved røgoffer alteret i Det Hellige.

e.    Det Hellige.

f.     Det Allerhelligste. Her kan bare ypperstepræsten komme en gang hvert år. Det er på den store forsoningsdag, som er "yom kippur". (Se min bog: Jesu Gjenkomst, bind 1, kap: Templet skal bygges op igen.)

Der var 3 ting som skulle måles og dermed opbevares, og det var:

a.    Hele templet med undtagelse af hedningernes forgård, som omkransede selve templet.

b.    Både brændoffer og røgelsesofferalteret.

c.    De som tilbad ved alteret. Dette gælder både præsterne, de ortodokse jøder. Jesus troende jøder og hedninger, som er gået over til jødedommen.

Dette betyder videre 2 forhold:

1.      For det første betyder det at hedningerne med Antikrist i spidsen ikke skal magte at indtage de vitale dele af templet. Gud vil hindre det. Ingen ting er umulig for Herren. I denne tid har han til sin disposition både sin egen store magt og de to jødiske vidner, som skal være profeter i den store trængsel. De skal have stor magt: Åb. 11,3-12.

2.      Den Gl.testamnentlige offertjeneste skal genindføres i trængselstiden. Dette betyder at den kristendomsforkyndelse som vi har haft i den kristne menigheds tid, er slut. Den gælder bare for den kristne menigheds periode. I 1000 års-riget vil den jødiske lov og offertjeneste stå i centrum for Guds tjenesten.

I og med at 1000 års-riget er en genuin jødisk periode i frelsehistorien, skal sand jødedom være centrum i denne periode. Jødedommen vil da både indbefatte dele af G.T., Jesu forkyndelse i evangelierne og nye forhold, som ikke er åbenbaret endnu. (Se mine bøger : Jødernes Konge, bind 1,2,3 og 4.)

Der var to ting som ikke skulle bevares, og det var:

a.    Hedningernes forgård. Den lå udenom selve templet.

b.    Byen Jerusalem.

Dette betyder at hedningerne med Antikrist i spidsen skal bemægtige sig byen og hedningernes forgård i 3½ år. Byen skal blive delvis ødelagt i den store trængsel, men mod slutningen af trængselstiden, skal jøderne formå at drive hedningerne ud af byen, således at Herren skal tilintetgøre hedningerne ved Harmageddon, hvor de har samlet deres tropper, " og de (jøderne) skal falde for sværdets od og føres fangne til alle folkeslag, og JERUSALEM SKAL LIGGE NEDTRÅDT AF HEDNINGERNE INDTIL HEDNINGERNES TIDER ER TIL ENDE". Luk. 21,24. Sak. 12,3-6.

"Hedningernes forgård" kan også være et billede på det UOMVENDTE Israel. De jøder som ikke vil omvende sig til Herren i trængselstiden, de skal Herren dømme- enten ved de mange straffedomme, som skal komme over Israel i trængselstiden, eller i ørkenen (Esek.20,34-38) eller foran sin herlighedstrone i Jerusalem Mat.25,28-30.

En del jødiske Bibel-forskere med professor Kaufmann i spidsen mener at templet skal bygges ca. 100 meter nord for Klippedommen, da de mener at Salomons tempel stod der. Dette kan efter min opfattelse betyde at det jødiske tempel kan blive bygget uden at de to Muhammedanske helligdomme, Omar moskeen og Klippedommen, som nu befinder sig på tempelpladsen, (ikke) behøver at blive ødelagt.

De som har denne opfattelse, mener at begrebet "hedningernes forgård" står for det område på tempelpladsen, som Muhammedanerne vil have kontrol over i trængselstiden.

I trængselstiden skal der blive en stor udrensning af både jøder og hedninger. Dette er selve hovedhensigten med trængselstiden, at Gud skal prøve de verdslige, om de vil tilhøre ham eller ikke: Esek. 20,34-38. Mat. 25,28-30

Af de jøder som bor i Israel, skal bare en trediedel overleve den store trængsel. Den trediedel som bliver tilbage, vil blive renset og frelst. Dette er den trediedel af jødernes frelse i trængselstiden. Disse skal blive medlemmer af 1000 års-riget: Sak. 13,8-9.

Der har været meget diskution blandt Bibel-tolkere om trængseltidens tempel" skal være det samme tempel som skal være i 1000 års-riget, eller om dette tempel skal ødelægges i trængselstiden, således at vi skal få et helt nyt tempel i 1000 års-riget.

Guds Ord siger at både templet i Jerusalem og store dele af Israel skal ødelægges i den store trængsel. Dette har forbindelse med de intense kamphandlinger som der vil være i Israel i den store trængsel. Mod slutningen af den store trængsel gør hedningerne alt det som står i deres magt for at ødelægge Jerusalem og templet.

Dette kommer ikke i modsætning til det som står i Åb. 11,1: At Guds tempel skal bevares. Det skal bevares helt indtil det bliver ødelagt: Es. 64,9-10.

Dette er ikke første gang at templet i Jerusalem er blevet opbrændt med ild. Det har sket 2 gange tidligere, og det til og med på den samme dato. Den 9., av i året 586 ødelagde og brændte Babylonerne templet i Jerusalem. Og den 9.,av i 70.,e. Messias ødelagde og brændte romerne jødernes tempel.

Når Jesus kommer tilbage, skal han selv bygge 1000 års rigets tempel efter de forskrifter som er beskrevet i Esek. 40-48. "Og sig til ham: Sak. 6, 12-13.

 

Oskaredi@online.no www.home.no/oeindergaard

 Referent :

 Herning@dlgnet.dk  www.yeshuattsion.webbyen.dk

 Oskaredi@online.no  www.home.no/oeindergaar

PÅ GENSYN !