E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
25 Apr 2010 00:44
Dokumenttype
Undervisning
Emner
Jesu genkomst
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

Menneskesønnens komme til Oliebjerget. Foredrag afholdt i Ålesund d.28/9.02
                                                 
                                                        Forkynder: Oskar Edin Indergaard.

   1. Efter at Jesus og hans engle har overvundet Satan, de onde ånde magter, Antikrist, den falske profet og krigshærene i verden, så kommer han ned på jorden. Han kommer for at oprette riget for Israel. Han kommer for at bygge templet. Han kommer for at underlægge sig hele verden. Han kommer for at skabe en ny verden. Han kommer for at gennemføre sine planer med verden i henhold til det profetiske ord. Han kommer for at gennemføre den undervisning som Johannes, han selv og apostlene havde. Det er RIGETS UNDERVISNING. Den er forskellig fra Paulus hans undervisning om det kristne legeme og den frie nåde. Nu skal verden igen lægges under tvang. Han skal styre ved hjælp af sin retfærdighed og Toraen. Det er ikke Mose Tora, men det er Jesu FØRSTE TORAH. Det er hans undervisning til jøderne.

   2. Jesu undervisning i evangelierne er som flg.: a. Han underviste først om "rigets nærhed". b. Han fremlagde grundloven for riget i sine taler, i Bjergprædikenen Mat.5-7 og Sletteprædikenen Luk.6,17-38. c. Han fremlagde de forskellige lignelser om Gudsrigets hemmeligheder Mat.13. De gik ud på at jøderne ikke kom til at modtage hans tilbud om oprettelsen af riget for Israel. Læg mærke til at ALLE DISSE lignelser ikke har noget med kirkens tid at gøre, men med Israel. Kirkens tid er ikke nævnt, men de ligger som en skjult hemmelighed i disse lignelser. d. Han underviste om sin genkomst og dommen over jødefolket og verden.

   3. Alle 4 evangelierne handler om jøderne. kirkens tid og dets hemmelighed er ikke nævnt i evangelierne. De sluttet alle med Jesu opstandelse og himmelfart. Vi bør derfor ikke bruge tekster  fra evangelierne for at belyse kirkens tid, for indholdet i dem stemmer ikke med det teologiske grundlag for vor tid. (Dette gælder naturligvis ikke det som er generelt og fælles.)

   4. Kirkens tekster er ofte hentet fra evangelierne. De som skal udlægge teksterne får ofte problemer med dem, for der vil bestandig tilbageblive en REST, som man ikke magter at pladssere. Der kan fuskes til det på forskellig måde, men det bliver ikke ret. Teksterne i evangelierne passer ikke ind i Paulus forkyndelse om den frie nåde. Nådesbegreberne i evangelierne opererer med TO NÅDESBEGREBER, og det er mennesket egen retfærdighed og Guds retfærdighed.

   5. Vi kan heller ikke bruge Johs.4,1-3. som et udtryk for Jesu komme for menigheden. Johs.4,1-3 beskriver Jesu komme til jøderne for at tage dem ind i "Faderens hus". Det kan betyde to ting. a. For de 12 apostle kan det betyde at de skal få boliger i templet i 1000 års riget. Vi ved at de 12 apostle skal sidde på 12 troner og styre over Israels 12 stammer. "Da sagde Jesus til dem: Sandelig siger jeg jer: I som har fulgt mig skal i genfødelsen, når Menneskesønnen sidder på sin herligheds trone, sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer." Mat.19,28. b. Det betyder også at hele det frelste Israel skal bo i Israel i rigets tid. Det som gælder ordet "hus" (gr.oikos), så er det SVÆRT ofte brugt om Israel i rigets tid. Dette er det "bryllups huset", som Jesus talte om i Mat.22,10." Så gik da disse tjenere ud på vejene og fik sammen med alle de som de fandt, både onde og gode, og BRYLLUPSHUSET blev fyldt af gæster.

   6. Vi har to andre fortællinger som siger akkurat det samme som Johs.4,1-3. og det er Markus 13,34-37 og Lukas 14,22-23. "Og tjeneren sagde: Det er gjort som du bød, og der er endnu PLADS. Da sagde Herren til tjeneren: Gå ud på vejene og ved gærderne (til hedningerne) for at MIT HUS skal blive fyldt. " Luk.14,22-24. (Se min bog: Jesu Genkomst. Bind 4. s.135-141, hvor jeg skriver mere derom.)

   7. Det blev oplyst allerede ved Jesu himmelfart at han skulle komme igen. "og de sagde: i galilæiske mænd, hvorfor står i og ser op mod himmelen. Denne Jesus som er optaget fra jer til himmelen, skal komme tilbage på samme måde som i så ham fare op til himmelen." Ap.Gr.1,11.

   8. Det første som sker i.f.m. Jesu genkomst, er det forhold at Oliebjerget revner i to, således at der bliver en dal der i  øst vestlig retning. Sakarias 14,4.

   9. Jesus kommer for at dømme jøderne, verden og oprette riget for Israel. Enhver tidsperiode ender med dom. Hele trængselstiden har været en sammenhængende dom, men nu skal Jesus dømme de tilbageblevne mennesker efter trængselstiden. Det er ikke så mange, så det vil ikke være noget problem at flytte dem til Jerusalem. "Jeg vil gøre folk sjældnere end fint guld og mennesker sjældnere end guld fra Ofir." Es.31,12. "Derfor fortærer forbandelse jorden og de som bor der må bøde. Derfor svides jordens beboere bort og der bliver bare FÅ MENNESKER TILBAGE." Es.24,6. Se hele kap. 24 som bliver kaldt Esajas apokalypse.

  10. Når Jesus kommer tilbage, skal han dømme både jøder og hedningerne. "Og jeg så troner og de (meddommere) satte sig på dem, og der blev givet dem magt til at holde dom. Og jeg så deres sjæle som var blevet halshugget for Jesu vidnesbyrd og for Guds ords skyld, og dem som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og som ikke havde taget mærke på pande og hånd, og de blev levende og regerede med Kristus i 1000 år." Åb.20,4. "Dette (er) den første opstandelse." Åb.20,5.

  11. Denne opstandelse bliver også kaldt for "de retfærdiges opstandelse". Det var den opstandelse Marta talte om i.f.m. Laserus hans død." Jesus siger til hende: Din broder skal opstå. Marta siger til ham:
Jeg ved at han skal opstå i opstandelsen på den yderste dag." Johs.11,23-24.

  12. Den "første" eller "de retfærdiges opstandelse" gælder alle som er frelst fra Adam og til oprettelsen af 1000 års riget. De andre døde bliver ikke levende før efter de 1000 år. Det er "dommens opstandelse". De skal dømmes efter deres gerninger. Alle disse går fortabt og må tilbringe evigheden i helvede eller ild søen, som er den anden død. Åb.20,11-15.

  13. Guds dom skal begynde med "Guds hus". Det er de troende jøder, ikke kirken. Her har vi igen ordet "hus" (gr.oikos). "For det er NU tiden (tiden er kommet)da dommen skal begynde med GUDS HUS, men begynder den med os, hvad bliver da enden med dem som ikke vil tro Guds evangelium. Og bliver den retfærdige vanskelig frelst, hvad skal der da blive af den ugudelige og synderen ?" 1.Pet.4,17-

  14. Guds dom over de jødiske eller messianske menigheder efter sin genkomst, er beskrevet i dommen over de 7 lilleasiatiske menigheder. Dette er jødiske menigheder. Det har vi været inde på i foredraget om "Den store trængsel". Det er menighederne i Efesus, Smyrna, Pergamum, Tyratia, Sardes, Filadelfia og Laodikea. Det er bare to af disse menigheder som fuldt ud er Guds menigheder, og det er Smyrna og Filadelfia menigheden. Nogle i Smyrna menigheden skal gennemleve trængselstiden, medens andre skal dø for deres tro.

  15. Filadelfi -menigheden får løfter om at den skal blive befriet ud af trængselen. Åb.3,10.

  16. De andre menigheder med undtagelse af Laodikea menigheden er delte menigheder der er en del af medlemmerne som er genfødte troende, medens andre igen er uigenfødt, og bliver dømt til ikke-deltagelse i riget for Israel.

  17. Laudikea menigheden står i sin helhed udenfor samfundet med Jesus. han står udenfor og banker på, så er det op til denne menighed om den vil lukke Jesus ind.

  18. Guds dom over jøderne efter sin genkomst er også beskrevet i lignelsen om de 10 jomfruer i Mat.25,1-13. "Men medens de gik bort for at købe, kom brudgommen, og de som var rede, gik med ham ind til bryllupet, og døren blev lukket." Mat.25,10.

  19. Dette er også beskrevet i lignelsen om talenterne i Mat.25,14-31. Den kloge tjener gik STRAKS bort og købslog med dem og tjente 5 talenter til. Mat.25,16. Den anden tjener som havde fået 2 talenter, tjente to til. Den tjener som bare havde fået en talent, gravede den ned i jorden. Han gjorde ingenting med den. De to første tjenere repræsenterer troende jøder som har fået del i den første opstandelse. Den sidste tjener repræsenterer overlevende jøder fra trængselstiden. De skal ikke få adgang til riget for Israel, men de skal blive kastet udenfor riget. Der skal der være gråd og tænders gnidsel." Mat.25,30.

  20. Hvad som gælder Jesu dom over hedningerne, så kommer den til udtryk i lignelsen om "gederne" og "fårene", som Jesus stiller ved sin højre og venstre side. Mat.25,31-46. De står for ALLE FOLKESLAG. Han stiller "fårene" ved sin højre side og "gederne" ved sin vestre side. Fårene bliver dømt til deltagelse i riget. "Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom hid, i min Faders velsignede. Arv det rige som er beredt for jer fra verdens grundvold blev lagt." Mat.25,34. (den kristne menighed er udtaget før verdens grundvold blev lagt) Ef.1,4. "Gederne" bliver dømt til "evig" eller "tidsalderlig pine". Det betyder at de ikke får del i tidsalderen. De som ikke får del i tidsalderen, får
heller ikke del i evigheden. Mat.25,46.

  21. Doms grundlaget er hvordan de har stillet sig til Jesu "mindste brødre". Jesu "mindste brødre" er jøderne. Her kommer menneskelig egen retfærdighed ind i billedet. "Og kongen skal svare og sige til dem: Sandelig siger jeg jer: Hvad i har gjort mod en af mine mindste brødre der, har i gjort mod mig."
Mat.25,40.

  22. I.f.m. Jesu genkomst skal han også bygge templet i Jerusalem. Det tempel som man har haft i trængselstiden er blevet opbrændt, ligesom de to andre templer. (De blev opbrændt på samme dato. Det var den 9. Av i året 586 før Messias og i året 70 efter Messias. Det skal ikke forundre mig om det bliver den samme dato denne gang også. "Vort hellige og herlige hus, hvor vore fædre lovpriste dig, er blevet OPBRÆNDT af ild, og alt som er vor lyst, er blevet til ruiner." Es.64,10. Dette kan ske ved flere anledninger.: a. Det kan ske i.f.m. de to vidners himmelfart. Da bliver der udløst et jordskælv som ødelægger 1/1o del af Jerusalem Åb.11,13. b. Det kan ske i.f.m. den 5. vredesskål. "Og den 5 engel udtømte sin skål over dyrets trone (som er i Jerusalem). Da blev dets rige indhyllet i mørke, og folk bed sig i tungen af pine." Åb.16,10. c. Det kan ske i.f.m. den 7. vredesskål. Da bliver Jerusalem delt i 3. Åb.16,19. d. Det kan ske i selve kampen mod Jerusalem. e. Det kan ske i.f.m. at Oliebjerget revner.
Sakarias 14,4.

  23. Det er både Jesus, jøderne og troende hedninger, som skal bygge dette tempel. Sak.14,4.

  24. I.f.m. bygningen af templet vil Jesus oprette stammerne i Israel. Han vil oprette Levis stamme først og senere de andre stammer. Det er vigtigt for at Guds tjenesten skal kunne fungere, at stammerne bliver kendte. I følge rabbinerne er det noget af det første Jesus (Messias) vil gøre når han kommer.

                                                                             Tingvoll den 24/9.02.