E-mail: admin@tro.dk
Dato for offentliggørelse
24 Apr 2010 22:56
Dokumenttype
Undervisning
Emner
Jesu genkomst
Forfatter
Oskar Edin Indergaard

  Forkynder, forfatter, cand.philol. Oskar Edin Indergaard,

   Oskaredi@online.no

   Citat fra bogen "JESU GENKOMST" siderne 369-376. Bind 4.

   Tidspunktet for Jesu første komme er også beskrevet i Tanach. Da profeten Daniel granskede det profetiske ord, så han at de 70 år for jødernes landflygtighed til Babylon snart var slut. "I Darius Ahaseversus søns første regeringsår (år 553 før Messias) - han som var af Medisk æt og var blevet konge over Kaldæerriget - i det første af hans regeringsår lagde jeg , Daniel, i bøgerne (profeten Jeremias) mærke til tallet på de år som Herren havde talt til profeten Jeremias - at der skulle forløbe 70 år, medens Jerusalem lå i ruiner." Daniel 9,1-2.

   Daniel bad videre Gud om at han måtte ophæve dommen over Jerusalem og folket og genopbygge Jerusalem og templet efter at de 70 år var gået. Han erkendte både sine egne og folket synder overfor Gud. "Hør nu, vor Gud, på din tjeners bøn og hans ydmyge begæring og LAD DIT ÅSYN LYSE OVER DEN ØDELAGTE HELLIGDOM - for din egne skyld Herre !  Vend min Gud dit øre hid og hør ! Oplad dine øjne og se vor ruiner og STADEN SOM ER KALDT MED DIT NAVN ! For ikke på vore retfærdige gerninger grunder vi vor ydmyge begæringer, som vi bærer frem for dit åsyn, men på din store barmhjertighed. Herre, hør ! Herre forlad, Herre giv agt og gør det og tøv ikke for din egen skyld, min Gud ! For din stad og dit folk er kaldt med dit navn." Daniel 9,17-19.

   Medens Daniel bad, kom engelen Gabriel til ham for at fortælle hvad som skulle ske med Israel, jøderne og Jerusalem, efter at jøderne var kommet tilbage fra fangenskabet i Babylon, og efter at Jerusalem var genopbygget efter fangenskabet. "70 uger (hebr.shabua), som betyder 7, det er det samme som 70 syvere, som er 490 år) er tilmålt (skåret ud af historien) til dit folk og din hellige stad til at indelukke frafald og til at forsegle (tilgive) synder og til at dække over misgerning og til at fremføre en tids alderlig retfærdighed (Jesu forsoning) og til at besegle syn og profet og til at salve et Allerhelligste (i templet). Og det skal du vide og forstå: FRA DEN TID ORDET 8befaling9 UDGÅR OM AT GENREJSE OG OPBYGGE Jerusalem og INDTIL MESSIAS står frem, skal der gå 7 uger (7x7 er 49 ÅR) og 62 uger (7x62 er 434 år) (Dette bliver tilsammen 483 ÅR) , det (Jerusalem) skal sættes i stand og opbygges med gader og voldgrave, men under tidernes trængsel. Og efter de 62 skal Messias udryddes og intet have, og staden og helligdommen skal en kommende fyrstes (Antikrist) folk (romerne) ødelægge (Dette skete i år 7o efter Messias), og enden på det er oversvømmelse, og indtil ende er der krig, ødelæggelse er fast besluttet. Og en uge (som er 7 ÅR) skal han (Antikrist) gøre (det kan oversættes med styrke) pagten for de mange (det kan oversættes med de stærke). Det er de politiske ledere i Israel, og i  midten af år ugen (3,5 år) skal slagtoffer og mad offer ophøre (i templet), og på vederstyggelighedens vinger skal ødelæggeren (Antikrist) komme, og det indtil tilintetgørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som bliver ødelagt. Daniel 9,24-27.

   I parentes gør vi opmærksom på at jøderne havde 7 forskellige typer uger:

a.       De havde uger som bestod af DAGE. Fra den ene sabbat til den anden skulle der gå 7 dage. 1.Mos.1,3-2,3.

b.       De havde uger som bestod af UGER. Mellem påske og pinse skulle der gå 5 uger.

"Fra dagen efter sabbatten, fra den dag du frembærer svinge korn neget, skal i tælle

hele 7 uger." 3.Mos.23,15.

c.        De havde uger som bestod af MÅNEDER. Dette gjaldt årets begyndelse og frem til

Løvhyttefesten. 3.Mos.23,1-44.

d.       De havde uger som bestod af ÅR. Dette gjaldt fra det ene sabbatsår og til den næste.

Der skulle gå 7 år mellem hvert sabbatsår. "men i det 7, år skal der være en højhellig sabbat for landet, da skal du ikke tilså din ager og ikke passe din vingård." 3.Mos.25,4

e.        De havde uger som bestod af UGER af ÅR . Dette gjaldt fra det ene jubelår og til det

Næste. "så skal du tælle frem 7 sabbatsår, 7 gange 7 år, så tiden for de 7 sabbatsår bliver 49 år." 3.Mos.25,8.

   Se mine bøger: JØDERNES KONGE. Bind 3, kap.: Sabbats & Jubelåret.

           JESU GENKOMST. Bind 1, s.284.

f.        De havde uger som bestod af 1000 ÅR . Fra verdens skabelse og frem til Abraham

Skulle der gå 2000 år. Fra Abraham og frem til Messias skulle der gå 2000 år.

De næste 2000 år var Messias hans dage".

Det sidste 1000 år var "Riget for Israel".

g.        De havde uger som bestod af TIDSALDRE. Det var: Den første tidsalder.

Tidsalderen før syndfloden. Den nuværende tidsalder. 1000 års riget.

      Den nye jord. De kommende tidsaldre.

 

 

   Daniel 9,24-27. Er tredelt. I disse perioder skal der ske bestemte

            Frelses historiske begivenheder.

a.       Den første periode strækker sig over et tidsrum på 7 uger d.v.s. 49 ÅR.(7x7 er 49)

Disse 49 år skal regnes fra den tid da befalingen blev givet om at genopbygge Jerusalem og indtil at byen blev genopbygget igen efter den Babylonske udlændighed. Denne befaling blev givet af den Persiske konge Artaxerxes den 1. Dette skete den 14. Nissan (marts) i året 445 før Messias. "i måneden Nissan i kong Atraxerxes 20. År traf det sig således at der blev fremsat vin for ham: Jeg (Nehemias) tog vinen og rakte kongen den, og han havde altid godhed for mig. Da kongen så mig sagde han til mig: Hvorfor ser du så bedrøvet ud ? Du er jo ikke syg: Det kan ikke være andet end hjertesorg. Da blev jeg meget bange. Og jeg sagde til kongen: Kongen leve i tidsalderen ! Skulle jeg ikke se bedrøvet ud når byen (Jerusalem) hvor mine fædres grave er, ligger øde, og dens porte er fortæret af ild ? Da sagde kongen til mig: Hvad er det du da ønsker ? Da bad jeg til himmelens Gud, og så sagde jeg til kongen: Om kongen så synes, og der som du har godhed for din tjener, så beder jeg at du vil lade mig rejse til Judæa, til den by hvor mine fædres grave er. SÅ JEG KAN GENOPBYGGE DEN. Da spurgte kongen mig medens dronningen sad ved hans side: Hvor længe vil din rejse vare, og hvornår kommer du igen ?

   Kongen syntes godt om dette og gav mig lov til at rejse, efter at jeg havde nævnt en bestemt tid for ham." Nehemias 2,1-6.

   Jerusalem blev færdig genopbygget i året 396 før Messias. Der gik altså nøjagtig 49 ÅR fra befalingen udgik om at genopbygge Jerusalem og til den stod færdig.

(445 minus 396 er 49 år)

b.       Den anden periode strækker sig over et tidsrum på 434 år, som er det samme som 62 år uger. Denne tidsperiode strækker sig fra året 396, da byen blev genopbygget og indtil Messias skulle komme og blive tilintetgjort. Når vi regner 434 år fra året 396 før Messias, kommer vi til året 32 efter Messias.

(Se min bog: JØDERNES KONGE , bind 4. Hvor jeg giver en oversigt over de forskellige udregningsmåder angående tiden for Jesu første komme.)

c.        Den tredje periode er ENDNU FREMTIDIG. Den kommer til at strække sig over en tidsperiode på 7 år. Den starter med Antikrists freds-samarbejdsaftale med jøderne og ender med slaget ved Hamageddon og Jesu genkomst.

 

   Den kristne menigheds tidsperiode, som ikke var beskrevet af de gammeltestamentlige profeter, ligger som en parentes mellem den 69. Og den 70. År uge for Israel og Jerusalem.

   DEN 70. ÅRUGE  FOR ISRAEL  SÆTTES I GANG VED DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE. Det sker før selve trængselstiden, som vil vare 7 år.

   Det er ikke alle bibel-forskere som er enige i at Daniels profeti om de 70 år uger skal forstås på den måde som vi har skitseret ovenfor. Vi skal i det flg. Gøre rede for de to andre tolkninger, som vi anser for urigtige.:

 

1.       Den første tolkning har sammenfaldende syn som vor tolkning, det som gælder de to første perioder, men den hævder at den sidste og 70, år uge for Israel og Jerusalem angår Jesu forsoning og den nye pagt i Jesu blod. Denne blev sluttet med jødefolket efter Jesu død efter den 69. År uge, og mange jøder kom til tro på Jesus som deres personlige frelser og jødernes Messias. Dette førte til at ofringerne i templet mistede sin kraft efter 3,5 år af Jesu virksomhed. Ødelæggeren som er omtalt i Daniel 9,27, er romerne, som ødelagde byen og templet i år 70, efter Messias. Vi har flg.  indvendinger derimod:

            For det første er det i Daniel 9,27 ikke tale om den nye pagt i Jesu blod. Det er ikke Jesus som skal gøre pagten fast for de mange jøder, men det er "en kommende fyrste", som skal slutter denne pagt med jødefolket. Det er en beskrivelse af Antikrists pagt med jødefolket i trængselstiden.

   For det andet ophørte ikke offertjenesten ved Jerusalems ødelæggelse i år 70 efter Messias.

   For det tredje blev Jerusalem og templet ikke ødelagt efter at der var gået 7 år, men de blev ødelagt efter at der var gået 70 år efter Jesu død, , opstandelse og himmelfart.

  

2.       Den anden tolkning hævder at denne profeti i det hele taget ikke angår Jesu fremtræden og død efter de 69 år uger. Dette syn kommer bl.a. til udtryk i et lille hæfte som professor Oskar Skjarsaune har udgivet på Credo Forlag. Dette hæfte har titlen: Ende tid, Hvordan forstå Bibelens ende tids profetier ? Se siderne 7-21.

            Oskar Skjarsaune inddeler Daniel 9,24-27 på flg. Måde:

a.       Han mener at denne befaling om at genopbygge Jerusalem blev givet i året 587, da jøderne blev bortført til Babylon

b.       Han mener at det er to forskellige fyrster som skal fremtræde. Den første kommer efter at der er gået 7 år uger eller 49 år. Denne fyrste er Josua, som blev indsat som

Ypperstepræst i år 538 før Messias.

c.        Efter de 69 år uger kommer der en anden fyrste som dør. Det er ypperstepræsten

Onias som døde i året 170 før Messias, efter at han var blevet afsat af syrerkongen Antiokus den 4. Epifanes.

d.       Den sidste og 70. År uge angår tidsrummet fra år 170-164, da Antiokus indtog

Jerusalem og ødelagde Gudstjenesten og offertjenesten i templet.

   I parentes skal vi give nogle oplysninger om denne konge. Han er den mest fremtrædende forbillede som vi har i Bibelen på Antikrist. Han forsøgte at ødelægge jødedommen og indføre den Hellenistiske religion i Israel. Han nedrev Brændofferalteret i templet og byggede et alter for den græske gud Zeus. På dette alter ofrede han en gris. Han afskaffede de gammeltestamentlige ofringer og lod bygge hedenske altre i templet. Han nægtede jøderne at udøve jødedommen og overholde sabbatten. Han brændte mange af deres hellige bøger. De jøder som lod sig omskære blev straffet med døden. 80000 blev enten dræbt eller solgt som slaver. Han døde i året 163 af en sygdom under et felttog i Persien.

   Se min bog: JESU GENKOMST, bind 2. Kap.: Antiokus den 4. Epifanes.

 

   Jeg har flg. indvendinger til den tolkning Oskar Skarsaune hævder, og som mange teologer i Norge desværre støtter.:

   For det første er det ikke korrekt at hævde at befalingen om

   I den første udregning mangler 6 år. Bare dette ene forhold skulle tilsige at denne tolkning er forkert. Det profetiske ord skal opfyldes indenfor de tidsrammer som er sat. Dette gælder al profeti, og særlig gælder det Daniel 9,24-27, som er en helt enestående profeti, når det drejer sig om det tidsmæssige aspekt.

   For det tredje går der heller ikke 62 år uger eller 434 år mellem året for indsættelsen af Josua i året 538 og til Onias den 3.,s død i 170 før Messias. Dette tidsrum er bare 368 år

I denne udregning mangler i alt 66 år. Denne tids difference bevirker at den sidste og 70. År uge for Israel og Jerusalem ikke kan begynde i år 170 efter Messias. Den må begynde i året 236 før Messias (170 plus 66 er 236.) Dette får videre til følge at den sidste og 70. År uge ikke kan angå Antiokus d.4. Epifanes invasion af Jerusalem og ødelæggelsen af Gudstjenesten i templet, for den begyndte i året 170 før Messias.

   Oskar Skarsaune har ikke med i sin vurdering af Daniel 9,24-27. Det forhold at i løbet af disse 70 år uger eller 490 år, skal der ske 6 store frelsehistoriske hændelser i Israel og med jøderne. Disse er beskrevet i Daniel 9,24, og det som er beskrevet der , er ikke opfyldt endnu, men hører fremtiden til med undtagelsen af løftet nr.5., om at Gud vil fremføre en tids alderlig retfærdighed. Det skete ved Jesu forsonings død på Golgata.

   Oskar Skarsauners fremstilling af Daniel 9,24-27 er manipulering med det profetiske ord. Det er en meget alvorlig sag at fejltolke og fordreje det profetiske ord. Det er ikke bare Oskar Skarsaunet som gør dette, men de alle fleste teologer på vore universiteter, missionshøjskoler og i den lutherske kirke LÆRER FORKERT angående store dele af det profetiske ord.

   Dette har i stor grad sammenhæng med den såkaldte "erstatningsteologi", som går ud på at Gud har tilbagetrukket sine løfter til Israel og jøderne, og at kirken har overtaget jødernes opgaver, kald og nådegaver. Dette er GRUNDFALSK TEOLOGI . Den står IKKE I SANDHEDEN ,men den REPRÆSENTERER SATANS MODSTAND MOD GUDS PLANER MED ISRAEL OG JØDERNE

 

 

       Referent:

               Herning@dlgnet.dk

                     www.yeshuattsion.webbyen.dk

       www.home.no/oeindergaard

    PÅ GENSYN !