E-mail: admin@tro.dk


Dato for offentliggørelse
08 Aug 2013 23:09

KRISTEN BOKPRODUKSJON: OSKAR EDIN INDERGAARD, 6630 TINGVOLL, NORGE. "JESU GJENKOMST" bind 5, s. 223 -. "1000 ÅRS-RIGETS TIDSALDER"
Denne tidsalder hører med til DEN KOMMENDE VERDEN (hebr.olam ha ba), for opstandelsen fra de døde af alle troende vil finde sted før 1000 års-riget: Luk. 20,34-35.
Efter hebraisk tankegang vil frelsen gå ud på hvorvidt man arver Riget for Israel eller ikke. Den som arver det, får del i frelsen. Den som ikke arver det, går fortabt for dette rige: Mark. 10.30, (TIDSALDERLIG LIV).
Det er denne tidsalder som er MEST OMTALT i Skriften, men på grund af at katolsk og luthersk teologi ikke har forstået dette, så har de fleste af teologerne enten bortfortolket eller oversat de forskellige ord for 1000 års-riget galt. Det var denne tidsalder Jesus og de første apostle omtalte, og som Jesus ønskede at oprette ved sit første komme.
Det er denne tidsalder profeterne i Tanach så frem til og profeterede om. Dette gælder både tidsalderen som sådan og de åndelige kvaliteter som høre med til den: 1.Pet. 1,10.
De så det endvidere således at når Messias kom, så ville han oprette Riget for Israel for dem med det samme. De så ikke for sig den mulighed at jøderne ville forkaste deres Messias, og at de ville få et tidsrum på 2000 år (menighedens tid), hvor jøderne som folk og nation var tilsidesat i frelses sammenhængen.
Den kristne menigheds tid var EN HEMMELIGHED for profeterne i Tanach, og denne periode er overhovedet IKKE BESKREVET I G.T.
Riget for Israel har flg. benævnelser i N.T.:
 1. "HIMLENES RIGE". "Fra den tid begyndte Jesus at forkynde og sige: Omvend jer, for himlenes rige er kommet nær." Mat. 4,17
Det er bare Mattæus som bruger benævnelsen "himmelens rige".
Han kalder også dette rige for "DIT RIGE." "komme dit rige, Ske din vilje, som i himmelen, så og på jorden." Mat. 6,10.
"Han sagde til hende: Hvad vil du ? Hun sagde til ham: Sig at disse mine to sønner skal sidde, den ene ved din højre side og den anden ved din venstre side i dit rige." Mat. 20,21.
 1. "GUDS RIGE". Markus, Lukas og Johannes brugte denne benævnelse om Guds rige. " og Jesus så sig om og sagde så til sine disciple: hvor vanskelig det vil være for en rig at komme ind i Guds rige." Mark. 10,23. Luk. 13,28-29. Joh. 3,3. Ap. Gr. 28,31.
 2. "MIT RIGE". Jesus svarede: Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, da havde mine tjenere stridt for at jeg ikke skulle blive overgivet til jøderne, men nu er mit rige ikke af denne verden." Joh. 18,36.
 3. "SIN FADERS RIGE". Da skal de retfærdige skinne som solen i sin Faders rige. Den som har ører, han høre !." Mat. 13,43.
 4. "VÅR FAR DAVIDS RIGE". Og de som gik foran og de som fulgte efter, råbte: "Hosianna" velsignet være han som kommer i Herrens navn ! Velsignet være vor far Davids rige som kommer." Mark. 11,9-10.
 5. "DAVIDS TRONE". "Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn, og Gud Herren skal give ham hans far DAVIDS TRONE". Luk. 1,32.
 6. "ET VELBEHAGELIGT ÅR FRA HERREN." "for at forkynde et velbehageligt år (et jubelår) fra Herren." Luk. 4,19.
 7. "MIN FADERS HUS." I min Faders hus er der mange boliger, var det ikke så, da havde jeg ikke sagt det, for jeg går bort for at berede jer sted." Joh. 14,2. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 4, kap.: En beskrivelse af Johannes 14,1-6.)
 8. "RIGET FOR ISRAEL". Da de nu var kommet sammen, spurgte de ham: Herre, genrejser du på denne tid (Ved Den Hellige Ånds komme) riget for Israel." Ap. Gr. 1,6.
 9. "HUSVALELSENS TIDER". "Så fat da et andet sind (anger) og vend om, for at jeres synder må blive udslettet, så HUSVALELSENS TIDER kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for jer (forud forkyndte) Messias, Jesus, som himmelen skal huse indtil de tider da ALT DET BLIVER GENOPRETTET som Gud har talt om ved sine hellige profeters mund fra tidsalderen af." Ap. Gr. 3,19-21.
 10. "RIGET". "derefter kommer enden, når han overgiver riget til Gud og Faderen, efter at han har tilintetgjort al magt og myndighed og vælde. For han skal være konge indtil han får lagt alle sine fjender under sine fødder." 1.Kor. 15,24-25. Å. 1,9.
 11. "SABBATSHVILE": Hebe. 4,9. "Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse, over dem har den anden død ingen magt, men de skal være Guds og Kristi præster og regere med ham i 1000 år." Åb. 19,6.
E.W.Bullinger beskrev "himmelens rige på følgende måde:
 1. Det har Messias som sin konge.
 2. Det er fra himmelen, og under himmelen på jorden.
 3. Det er begrænset i sin funktion.
 4. Det er politisk i sit område.
 5. Det er jødisk og eksklusivt i sin karakter.
 6. Det er nationalt i sit aspekt.
 7. Det er det specielle emne for G.T,s profeti.
 8. Det er husholdningsmæssig i sin varighed. (Se Companion Bible, s.155 I Appendiks.)
I evangelierne og Apostlenes Gerninger er begrebene "himlenes rige og "Guds rige"synonyme begreber. Ordet "himmel" er en omskrivning af ordet Guds navn. I og med at jøderne ikke var helt sikre på hvordan de skulle udtale Guds navn (hebr. Jhvh), så brugte de ofte omskrivninger på det.
Det græske ord som ligger til grund for "rige" eller "kongedømme" er "basileia". Det har sammenhæng med ordet for "konge", som er "basilius".
De to udtryk "basileia ton ouranon" og "basileia tu theu" er ikke brugt i Bibelen før efter at Jesus var kommet. Når kongen var kommet, var dermed kongedømmet etableret. Jesus er ikke konge for menigheden. Han er HOVED FOR MENIGHEDEN, men han er KONGE FOR ISRAEL: Kol. 1,18. Mat. 21,5. Joh. 1,50.
Dette kongedømme havde Israel og jøderne som sit geografiske udgangspunkt. I 1000 års-riget skal det strække sig over hele verden.
Når vi taler om begrebene "himlenes rige" eller "Guds rige", må vi desværre være opmærksom på det forhold at begreberne kan have en ulige betydning og indhold i teksterne i N.T. Vi må derfor tolke hvert enkelt udsagn og placere det i sin rette sammenhæng.
Vi har flg. betydninger af begrebet "Guds rige" i N.T."
 1. GUDS RIGE VAR NÆR på Jesu tid: Mat. 4,17.
 2. EN DEL AF DET ÅNDELIGE INDHOLD VED DET ESKATALOGISKE GUDS RIGE blev etableret ved Jesu første komme. De vigtigste åndelige principper var FORSONINGEN og DEN HELLIGE ÅNDS KOMME: Mat. 5,3 & 6,33 & 11,12 & 12,28.
 3. Da jøderne som folk og nation ikke ville tage imod Jesu tilbud om riget, fik vi den kristne menigheds tid, som også er en del af riget. Den hører med til rigets HEMMELIGE SIDE, og den er heller ikke beskrevet i Tanach. Det var først Paulus som fik de Nytestamentlige hemmeligheder: Ef. 3,8-9.
 4. Guds rige skal oprettes VED JESU GENKOMST: Mat. 24,14. & 16,28. (Se kap.: Det historiske og eskatologiske Guds rige kunne have blevet oprettet ved Jesu første komme.) Mat. 25,34. Luk. 13,18 & 19,11.
1000 års-riget er både en TIDSALDER og en TIDSHUSHOLDNING. I forbindelse med Jesu genkomst vil meget af jorden og luft og stjernehimmelen bliver for ændret. Jorden skal blive meget frugtbar igen.Menneskets levealder skal forøges til 1000 år, og lyset skal blive 7 gange stærkere (fuldkomment lys) end det er i dag. Sygdom og nød skal reduceres til et minimum, for Satan er fængslet i 1000 år
I og med at denne tidsalder bliver underkendt af de fleste teologer og Bibel-tolkere i den katolske og lutherske tradition, skal vi gentage en god del af det som profeterne i Tanach har talt om dette:
Denne tidsalder vil bl.a. have flg. kendetegn:
 1. Jesus skal komme tilbage til Sion: Es. 52,8-9. Sak. 8,3.
 2. Jerusalem skal være centrum i verden og rigets hovedstad i 1000 års-riget: Salme 48,1-3. 50,2. 51,20. 76,2-3. 87,1-3. 99,2. 132,13-14. 135,21.
 3. Jesus skal styre både Israel og hele verden ud fra Jerusalem. Det skal blive et retfærdigt styre.: Salme 72,8 95,3 97,1 110,2 Es. 11,1 32,1 33,5 Jerm. 23,6. Sak. 9,10. Dan. 7,14.
 4. Det Davidiske kongedømme skal oprettes igen med Jesus som konge på Davids trone: Ap. Gr. 15,16.
 5. Alle verdens folk skal underkaste sig Jesu styre og tilbede ham: Salme 66,4 67,4-5 68,32 86,9 Es. 11,10 33,20-21 55,4.
 6. Jerusalem skal blive glædens by: Es. 51,3 & 60,15.
 7. De ødelagte byer skal genopbygges: Es. 61,4.
 8. Ingen som bor i Jerusalem skal blive syge: Es. 33,24 & 35, 5-6.
 9. Jesus skal styre folkene med jernstav: Selm. 2.8-9. Åb. 12,5.
 10. Jesus skal slå jorden og dræbe den ugudelige med sit ord: Es. 11,4.
 11. Jøderne skal styre verden sammen med Jesus og de skal straffe folkene: Es. 11,14. Mika 5,7.
 12. Israel skal få lov at udvide sine områder til at gælde hele området fra Ægyptens bæk, som er Nilen, og til Eufrat: Es. 33,17 49,20 54,3 Sak.10,10.
 13. Jøderne skal blive et stort folk: Es. 26,15 48,18-19.
 14. Herren skal værne jøderne fra alle farer, for det er hans forløste folk: Es. 41,13-14 43,2-3.
 15. De jøder som overlever den store trængsel, og de jøder som får del i sidste fase af den første opstandelse, skal være hellig og indviet til Gud: Es.4,3. 62,12 11,11 35,10 43,5-6 49,12 49,17 51,11 60,4.
 16. Jøderne skal blive godt kendt af alle verdens folk: Es. 61,9. Sef. 3,19.
 17. Hedningefolkene skal komme med jøderne, og hedningefolkene skal underkaste sig jøderne: Salme 47,10 72,10-11 Es.14,2 49,23 61,5 66,20. Sef. 3,10.
 18. Alle jøder skal hjem til Israel. Ingen skal mere bo i diasporaen: Jer. 23,4. Mika 2,12. Sak. 8,7-8.
 19. Jøderne skal aldrig mere ud i diasporaen: Amos 9,15.
 20. Jøderne skal genopbygge de ødelagte byer: Amos 9,14.
 21. Den Hellige Ånd skal udgydes over alle jøder som omvender sig i den store trængsel: Salm 72,6 Es. 32,15 & 44,3.
 22. Jødernes synder skal blive udslettet, og jøderne skal blive frelst som rest og levning: Es. 44,22-23 45,17 59,20 60,21 65,24 66,8.
 23. Jøderne skal blive et stort folk: Es. 60,22.
 24. Jøderne skal være missionærer i 1000 års-riget: Es. 43,21 66,19. Mika 5,6.
 25. Jøderne skal bo trygt i Israel: Es. 32,18 33,6 v.16.
 26. Hedningefolkene skal få del i frelsen: Es. 25,6-7 51,5 55,5 60,3.
 27. Hedningerne skal gå over til den jødiske tro: Jer. 16,19. Sak. 2,15 & 8,22-23.
 28. Hedningerne skal komme med deres rigdomme til Israel: Es. 60,5.
 29. Hedningefolkene skal tjene Israel: Es. 60,10-11.
 30. Det folk som ikke vil underkaste sig Messias, skal gå til grunde: Es. 60,12.
 31. Messias skal opsluge døden for altid og tørre bort hver tåre af alles ansigter: Es. 25,8.
 32. Der skal ikke være krig i 1000 års-riget, men derimod fred (hebr. shalom): Es. 9,7 & 14,7.
 33. Folk skal smede om deres våben til jordbrugsredskaber: Es. 2,4.
 34. Herrens kundskab skal fylde jorden som vandet fylder havets bund: Es. 11,9.
 35. Jødernes lov skal genindføres som styre og indirekte frelsesprincip: Es. 2,3 & 51,4.
 36. Trængselstiden tempel skal blive ødelagt, og et nyt tempel skal genopføres i Jerusalem: Es. 64,10. Hag. 2,7-9.
 37. Herrens herlighed (Schekina herligheden) skal komme tilbage til templet: Esek. 43,1 & v.4-5.
 38. Sabbaten og de jødiske højtidsdage skal genindføres: Es. 56,6.
 39. De forskellige ofringer skal genoptages: det skal være MINDEOFFER om Jesu forsoning, STADFÆSTELSESOFFER om at forsoningen er fuldbragt, UNDERKASTELSESOFFER under jødernes Messias, RENSELSESOFFER for de daglige synder og GAVEOFFER til Israels Gud: Salm. 51,21. Es. 56,7 & 60,7.
 40. Det er fyrsten i Jerusalem og præsterne som skal frembære de forskellige ofringer: Esek. 45,17.
 41. Jøderne skal være Guds præster: Es. 61,6.
 42. Gud skal også tage nogle af hedningerne til præster og levitter i templet i Jerusalem: Es. 66,21.
 43. Der skal føres frem offergaver til Herren overalt på jorden: mal. 1,11.
 44. Det folk som ikke vil møde frem i Jerusalem med deres ofre på løvsalernes fest, skal ikke få regn i deres lande: Sak. 14,17.
 45. Det folk som ikke vil tjene Israel skal gå til grunde: Es. 60,12.
 46. Gud skal skabe en ny himmel og en ny jord: Es. 65,17 & 66,12.
Dette er ikke udsagn om den nye himmel og den nye jord efter 1000 års-riget. Sammenhængene i teksterne viser at disse udsagn gælder 1000 års-riget.
 1. Månens lys skal blive som solens, og solens lys skal blive 7 gange klarere, som lyset af 7 dage: Es. 30,26.
 2. Herren skal lyse for folket: Es. 60,19.
 3. Hele jorden og til og med ørkenen skal blive frugtbar: Es. 35,1. Amos 9,13.
 4. Der skal være fred og harmoni mellem alle dyr og mellem dyrene og menneskene: Es. 11,6-8 & 65,25.
 5. De vilde dyr skal prise Herren, for han giver dem overflod med mad: Es. 43,20.
 6. Alle skal fylde sine dages mål: Sak. 8,4.
 7. Ingen skal dø som barn. Menneskets alder skal blive som træets dage, som er 1000 år. Den som dør 1000 år gammel, skal blive regnet som en ung mand: Es. 65,20-23.
Denne tidsalder skal også ende med Guds dom, for Satan skal løses fra sit fængsel i abyssos og store dele af menneskene skal gøre oprør mod Gud i slutningen af denne periode: Åb. 20,7-9.
I forbindelse med denne dom skal både stjernehimmelen og jorden komme i brand og opløses: 2.Pet. 3,7 & v. 10.
Det er først efter 1000 års-riget at vi skal få den virkelige store verdensfornyelse. Det er Guds ild som skal omforme 1000 års rigets verden til den nye verden: Mat. 24,35