E-mail: admin@tro.dk

27 tegn på at Jesus kommer snart

af Gordon Lindsay


Verdenshistoriens største begivenhet er i ferd med å finne sted: Jesus Kristus kommer snart for annen gang ned til denne jord.

Da Jesus Kristus var her på jorden henviste han ved flere tilfeller til denne store begivenhet, da han ville opprette det synlige Guds rike på jorden. På den tid skulle Satan bli bundet, krigene stanse, og historiens gyldne tid ville begynne.

Men alle apostlene var ikke klar over i hvilken tid Herren skulle komme tilbake. Noen trodde han ville komme tilbake i deres generasjon. Men sannheten er allikevel at Jesus visste at hans fravær ville strekke seg over lang tid. Han forklarte at når han dro bort så var det som "en mann som dro utenlands" og som kom tilbake "lang tid deretter". (Matt. 25, 14, 19.)

Apostlene kunne ikke forstå dette for de håpet at Jesus ville komme tilbake i deres generasjon. Like før Jesus ble tatt opp til himlen, så stilte de ham dette spørsmål: "Herre, gjenreiser du på den tid riket for Israel?" (Ap. Gj. 1, 6.) Jesus avslo å si noe mere om dette i tillegg til det han allerede hadde åpenbaret for dem. Men allikevel, hadde de lyttet nøyere etter Herrens ord, så ville de ha forstått at denne begivenhet ikke skulle finne sted den tiden de levde. Han hadde fortalt dem at Guds rike var i ferd med å bli tatt fra jødene (Matt. 21, 43) fordi de hadde forkastet deres Messias. Jerusalem skulle bi nedtrått av hedninger og innbyggerne spredd omkring blant nasjonene inntil "hedningenes tid er til ende".

En nøye studie av skriftene viser oss at Herren i virkeligheten gav nøye underretning om tiden da han skulle komme tilbake. Selv om Jesus sa: "den dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader" (Mark. 13, 32), så skulle allikevel Guds folk kjenne tiden. Dagen for Jesus gjenkomst skulle ikke komme over dem som en tyv. (1. Tess. 5,4.)

Hva er da tegnet eller tegnene på Jesu gjenkomst? Forteller disse tegn oss at begivenheten enda er langt borte eller er tiden nær? Hva er de virkelige bevis angående dette? La oss her ta for oss en av de mange tegn på at Jesus kommer snart:

TEGN NR. 1 - TIDENS STORE KUNNSKAP
Når vi skal se på dette veldige tegn så vil vi lese en profeti i Daniels bok. Denne profeti, som er gitt ved en engel, gir oss i en setning en slående opplysning om hvordan menneskets karakter skal være den siste tid. Profetien viser oss at i endetiden vil det bli en økning i menneskenes kunnskap som verden aldri har sett maken til.

For det andre vil det plutselig bli en veldig farting og reising omkring på jorden. Disse utviklingene vil engelen ha oss til å forstå, for det er en av nøkkeltegnene på at tidenes ende nærmer seg.

"Men du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid; mange skal reise fram og tilbake og kunnskapen skal bli stor." (Dan. 12,4 (eng. overs).)

Det er en kjent sak at det meste av historien så har menneskets kunnskap øket sakte. Det var oppfinnelsen av trykkpressen for noen få hundreår siden som gjorde det mulig å sprede kunnskapen utover. Men det er bare gjennom det siste hundreåret at de fleste av de oppfinnelsene som vi nå gleder oss over, er blitt fullført. Da våre besteforeldre var barn så reiste de omkring i vogner som ikke var så langt fra samme typen som Farao brukte for 3500 år siden. En mann på 80-90 år kan huske da det ikke var noen bil, ingen telefon, ikke noe elektrisk lys, ingen gramafon, ikke radio, ikke televisjon. På den tiden hadde den industrielle revolusjon nettopp begynt.

Det var ved århundreskiftet at vi fikk det første flyet. Radio og televisjon og mange andre oppfinnelser som vi i dag tar for gitt, er alle sammen det 20. århundrets mirakler. Ved hjelp av de to nevnte oppfinnelser er en taler istand til å tale til en hel nasjon på en gang. Ved hjelp av det antall T.V.-apparater som er i bruk her i U.S.A. kan over halvparten av innbyggerne her både se bildet av taleren og høre hans røst.

Toppen på denne serie av oppfinnelser er jo oppfinnelsen av muligheten til å sprenge atomet. Denne forskrekkende utvikling ble kjent for verden ved atombombens syndeflod over Hiroshima. På grunn av at verdens tilstand er som den er, så vil atomets kraft fortsatt bli utviklet med henblikk på masseødeleggelse. Sannsynligvis så er det denne oppdagelsen som vil stoppe alle andre oppdagelser.

Vi skal ikke ta tid til å skildre denne fantastiske økning av menneskets kunnskap videre, da vi bare ønsker å fremheve det som et profetisk tegn. Engelen fremhevet at den store kunnskapen skulle være et tegn på endens tid.

TEGN NR. 2 - AUTOMOBILEN
"Vognene i luende stål på den dag Han stiller dem opp på hans forberedelsesdag, (eng. overs.), - På gatene raser vognene avsted, de styrter frem over torvene, de er som bluss å se til, som lyn farer de frem." Nahum 2,4-5.

Her er en av de mest bemerkelsesverdige profetiene i Bibelen. Denne profetiske beskrivelse av bilen er så detaljert at den vanskelig kan bli misforstått. Disse fremmede kjøretøy som Nahum så i sin visjon var som "flammende fakler" (eng. overs.) - en iøynefallende hentydning til de skinnende lysene på dagens biler. Det som profeten sier: "på gatene raser vognene avsted, de starter frem over torvene" gir på en slående måte uttrykk for trafikken som larmer nedover gatene i våre store byer, en trafikk som har øket slik i intensitet at det er blitt en trussel for livet. For å hindre byene fra å forsvinne i sin egen trafikk så har myndighetene blitt nødt til å bygge store frigater og motorveier.

"De skal støte hverandre på torvene" (eng. overs.). Nahum så i denne visjonen hvordan bilene ville kollidere på gatekryssene. I året 1953 døde ca. 38 000 amerikanere og nesten 2 millioner ble alvorlig skadet ved trafikkulykker.

Tilslutt sier profetien: "De er som bluss å se til, som lyn farer de fram". De fleste biler som blir produsert i dag kan kjøre med en fart av over 100 km/t. og noen mye mere. Når bilene kjørte nedover motorveiene ved nattetid med full fart slik som profeten så i sin visjon, da så de ut som lynstråler for ham som bare var vant med kameltransport.

Men den viktigste del av profetien er tidsbestemmelsen. Visjonen skulle gå i oppfyllelse "på hans forberedelsesdag". Med andre ord på den tid da Herren forbereder hans komme til jord vil disse ting komme til å skje. Utviklingen av bilen slik vi ser det i dag er en oppfyllelse av Nahums profeti, og et tydelig tegn på Herrens komme.

TEGN NR. 3 - FLYET
Å få et menneske til å kunne fly er en temmelig ny oppfinnelse. Ikke før 3. desember 1903 fikk brødrene Wright forandret situasjonen' ved deres historiske flytur ved Kitty Hawk i North Carolina. Siden den gang er det blitt gjort veldige framskritt. Jetflyene har jo øket farten til over 1000 km/time. Raketter kan fly med samme fart og fortere enn en kanonkule eller mange tusen km i timen.

At menneskene en gang ville bli i stand til å fly, er forutsagt i Bibelen, og profetien som taler om det står i forbindelse med en bemerkelsesverdig begivenhet, nemlig forsvaret av byen Jerusalem. Profetien lyder: "Som fuglene breder ut sine vinger, således skal Herren, hærskarenes Gud, verne Jerusalem, verne og frelse, gå forbi og redde." (Esaias 31,5.)

Da britene i 1917 under Allenby's ledelse kom opp fra Egypt for å kjempe om herredømmet over det Hellige Land, så bestemte tyrkerne seg for å kjempe til siste mann. Allenby som var en oppriktig troende, ønsket at Jerusalem skulle bli spart for grusomhetene ved en beleiring. Han ønsket ikke at denne hellige og historiske byen skulle bli ødelagt av bombeild. Han falt på kne i sitt telt og ba at Gud måtte gjøre kampen unødvendig. Neste dag sendte han opp sine speiderfly over byen. Mange av tyrkerne hadde aldri sett et fly før. I hvertfall evakuerte tyrkerne fort byen, uten at et skudd ble fyrt av. Dette er jo bokstavelig talt oppfyllelse av profetien - som fuglene breder ut sine vinger, således skal Herren verne Jerusalem, - ved fly. Like så taler Bibelen om de som kommer flyvende som "ørner"og som duer til sine dueslag. (Es. 60,8.)

Vi bør også legge merke til hva det står i Johannes Åpenbaring at den siste plage kommer til å bli tømt ut i luften, og det vil resultere i at "folkenes byer falt" (Ap. 16,17). Hva er dette hvis ikke atombombens ødeleggelse fra luften?

Oppfinnelsen og utviklingen av flyet er enda et tegn på hvor nær dagen er da Jesus kommer igjen!

TEGN NR. 4 - RADIO OG TELEVISJON
For ikke mere enn 80 år siden var det ingen som drømte om muligheten av å kunne sende musikk og bilder ved hjelp av radiobølger gjennom luften med lysets fart. Slike bølger er adskilt fra lysbølgene, og de blir oppfanget i vårt radioapparat. Gud antydet for Job at han hadde slik kunnskap. I Job 38,35 sier Herren: "Kan du sende ut lynene, så de farer avsted, så de sier til deg: Se, her er vi?" (d.v.s. fjernsyn.)

Det er en veldig interessant profeti i denne forbindelse i Joh. Åpenb. kap. 11. Etterat dyret i endetiden har drept de to vitner, later han deres døde kropper å ligge i Jerusalems gater. Legg merke til den inngående beretning om dette i Ap. 11,9: "Og noen blant folkene og stammene og tungene og ættene SKAL SE DERES LIK i tre dager og en halv og de skal ikke tillate at deres lik blir lagt i grav." Det forunderlige her er at folk fra mange nasjoner skal være i stand til å se hva som skjer i Jerusalem. Det er vanskelig å forstå hvordan denne profetien bokstavelig kan gå i oppfyllelse unntatt ved hjelp av televisjon. Det er interessant å legge merke til at etter som tiden skrider fram, så går de profetier i bokstavelig oppfyllelse, som vi har tenkt bare hadde symbolsk betydning.

Det går klart fram at Dyret i endetiden vil sikre seg kontroll over en betydelig del av jorden. Televisjonsapparatet vil bli et mektig redskap for en person som vil herske over en mengde mennesker. Dette faktum at televisjon er i ferd med å bli en viktig faktor i det daglige livet til et stort antall mennesker, er enda et tegn på at endens tid er for hånden.

TEGN NR. 5 - ATOMBOMBEN
Det var få som anet det store fremskritt i historien som atomenergien skulle bringe. Einstein i 1905 forutsa mulighetene med atomet da han arbeidet ut den matematiske formelen som ga en anelse om dets utrolige kraft. På den tid da den 2. verdenskrig brøt ut i sitt fulle raseri så hadde vitenskap-menn funnet ut hemmeligheten med atomets kjedereaksjon. Like etter at mulighetene ved atomkraften ble kjent for U.S.A.'s myndigheter så ble alt som hadde med kjernespalting å gjøre lukket inne bak en hemmelighetens vegg. Men da kunngjøringen om atombombens ødeleggelse av Hiroshima kom, fikk menneskene lære hva som foregikk.

Atomkraften var nøyaktig forutsagt i profetene: "Himmelens krefter skal rokkes!" Legg merke til at ordet "himmelens" er oversatt fra det greske ordet "Uoranos" Hvis vi beholder det opprinnelige greske ordet i setningene så blir det: "Uoranos' krefter skal rokkes." URANIUM ER DET GRUNNSTOFFET SOM ATOMBOMBEN BLIR LAGET AV ! Bibelen forteller at Dyren (Antikrist) skal "endog får ild til å falle ned fra "Uoranos" for menneskenes øyne. Hvilken profetisk oppfyllelse er ikke dette: å "få ild til å falle ned" fra uranium? (Åp. 13,13.) Da Jesus taler om tegnene på enden og hans komme sier han i Luk. 21,26: "mennesker faller i avmakt redsel og gru for det som kommer over jorderike, for himmelens (Uoranos) krefter skal rokkes."

Skriften gjør det klart at ødeleggelse ved hjelp av atombomben ikke vil få lov til å gå så langt at hele sivilisasjonen vil bli utryddet. Store områder av jorden skal nok bli lagt øde, men Gud vil holde menneskene tilbake fra å fullstendig ødelegge jorden. Etterpå den katastrofe som nå står for døren vil Tusenårsriket komme og med det tusen-år i fred. Deretter kommer enden som Peter forteller oss "Himmlene skal forgå med stort brak, og himmellegemene komme i brand og oppløses, og jorden og tingene på den skal oppbrennes. Da nu alt dette oppløses, hvor må I da strebe etter hellig ferd og gudsfrykt." (2. Peter 3,10-11.)

TEGN NR. 6 - H-BOMBEN
Da Jesus holdt sin tale om begivenheter som skulle finne sted like før hans annet komme til jord, så sa han noe som høres helt utrolig ut. Idet han talte om Den store trengsel sa han: "Da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli. Og ble ikke de dager forkortet så ble intet kjød frelst, men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet. (Matt. 24,21-22.)

Inntil for bare noen få år siden så virket oppfyllelsen av en slik profeti fjerntliggende og helt urimelig. Til og med under den 2. verdenskrig så øket jordens befolkning fortere enn grusomhetene i krigen klarte å ødelegge. Hvilken fantastisk utvikling måtte det ikke finne sted om livet til hver eneste person som lever på jordens overflate skulle plutselig bli satt i fare? Men brått kom nyheten om atombomben. Det var flere som omkom i Hiroshima i det skjebnesvangre del av et sekund enn alle tap som Amerika hadde de fire år kampen om Stillehavet varte!

Atomkraften var innledningen til en ny tidsalder og det så ut som om evnen til å ødelegge hadde nådd sin absolutte topp. Men innen noen få år så var den type av A-bomben som ble brukt i Hiroshima "gått av moten". Nå kom nyheten om Hydrogenbomben som ikke har grenser for sin ødeleggende kraft. En eneste hydrogenbombe kunne ødelegge alt liv i slike store byer som Chicago eller New York. Da dette Frankensteins monstrum ble skapt, så hadde menneskene oppdaget selve solens kraft. Det vil kanskje bli mulig å utvikle hydrogenbomben i kraft inntil den kan fare gjennom og ødelegge selve jordskorpen. Dette fryktelige utslettende våpen kan gjøre det mulig å bringe selvmord over hele menneskeheten. Med H-bomben ble den fulle sannheten av Jesus ord åpenbaret. Dersom tiden skal fortsette uten at Gud griper inn, vil hver levende person dø, og jorden bli lagt øde. Men Gud skal gripe. Jesus kommer snart. H-bomben er et stort tegn på Jesus gjenkomst.

TEGN NR. 7 - JORDSKJELVENE
"...og store jordskjelv skal det være." (Luk. 21,11.)

Den store økningen i antall jordskjelv har vært et av de mest synlige fenomen i de siste århundreder. Statestikken for de siste fem hundre år viser en stadig økning av disse jordiske krampetrekninger. Statestikken over denne økningen ser slik ut:

femtende århundre: 115
sekstende århundre: 253
syttende århundre: 378
attende århundre: 640
nittende århundre: 2119.

I de siste årene har jordskjelvenes hyppighet, og voldsomheten i utslagene, øket veldig. I løpet av denne generasjons levetid har de mest sørgelige resultatene av jordskjelv funnet sted. Den 18. april 1906, var det et jordskjelv som rystet San Francisco og faktisk ødela hele byen. To år etter, i 1908, var det 75 000 mennesker som mistet livet under jordskjelv i Messina i Italia. Den 13. januar 1920 var det et fryktelig jordskjelv som nesten ødela byen Tokyo, og ca. 143 000 mennesker døde i den store katastrofen. Siden den gang har jordskjelv i India, Tyrkia, Amerika, Hellas og andre land øket ødeleggelsene. Naturen selv ser ut til å krympe seg under presset av usynlige og uhyggelige krefter. Bibelen sier: "Dette er begynnelsen til ve'ene. Jesus sa at det skulle bi jordskjelver. Den veldige økningen av disse fenomene tyder på at verden nærmer seg en stor forutbestemt krise.

TEGN NR. 8 - HAV OG BRENNINGER SOM BRUSER
"Og det skal skje tegn .... på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser." (Luk. 21,25.)

Jesu ord angående hav og brenninger som bruser, er tydeligvis et uttrykk som tyder på at i endetiden vil havet skylle over sine bredder. Det var det som inntraff ved den siste ulykken i Holland. All den opparbeidede kunnskap i ingeniørvitenskap ble satt i virksomhet for å frambringe en serie av store diker som skulle hindre havet fra å trenge gjennom. Men alt til ingen nytte. Tidlig i året 1953, slo naturkreftene seg sammen på en måte som er uten sidestykke. Vinder med en fryktelig hastighet blåste nedover mot England, Holland og Belgias kyster. Med disse vindene fulgte det store bølger med stor kraft. På denne tid var det nettopp springflo og vannet var på sitt høyeste nivå. Alle disse omstendigheter som traff sammen, laget en vegg av vann som strømmet over de beskyttende dikene og la sjetteparten av Holland under vann. Tusener mistet livet, skarer ble hjemløse for ikke å tale om det enorme tap av eiendom. Aldri før hadde det skjedd noe lignende siden middelalderen, men da var jo ikke dikene på langt utbygd som nå. Vi husker også den senere flomkatastrofen i Chile.

Andre begivenheter av samme slag vil snart komme til å inntreffe. Åp. 8,8-9 taler om store fjell som vil falle i havet. I følge profetien vil en tredjedel av alle skip på havet bli ødelagt. En slik tidevannsbølge vil uten tvil føre til en stor ødeleggelse rundt omkring i havnene over hele jorden. Det at "hav og brenninger bruser", tyder på at Jesu komme kan ikke være langt borte.

TEGN NR. 9 - TEGN PÅ HIMMELEN - DE FLYVENDE TALLERKENER
Den vitenskapelige verden i dag er blitt drevet gjøn med av et av de merkeligste mysterier i historien. I flere år har nå rapporter strømmet inn fra mange forskjellige kilder over hele verden, om merkelige gjenstander som har vist seg på himmelen. Det er gjenstander som etter all sannsynlighet har kraft til å bevege seg med en utrolig fart, og som på andre måter har skilt seg ut fra alle flygende gjenstander som er kjent av våre vitenskapsmenn. I mangel av et bedre navn, og fordi navnet på en likefram måte angir hvordan de har vist seg, så er de blitt kalt for "flygende tallerkener".

Selv om en har funnet ut at en del av de gjenstandene som har blitt antatt for "flygende tallerkener" har vært kjente flygende gjenstander, er det likevel et stort antall av de innkomne rapporter som ikke kan forklares.

Forsøk har blitt gjort på å løse mysteriet med de "flygende tallerkene" ved å si at det er et resultat av massesuggesjon eller overstimmulerte innbildninger og fantasier. I noen tilfeller har selvfølgelig folk tatt flygende ballonger og andre slike objekter for å være flyvende tallerkener. Selv om flyvåpenet vet om og regner med slike ting, så innrømmer de likevel at det fremdeles er mange raporter som ikke kan tillegges ovennevnte tilfeller, og heller ikke til naturlige fenomener som for eksempel luftspeilinger eller atmosfæriske inversjoner.

Den eneste forklaring på mysteriet om de "flyvende tallerkener" er at de er av overnaturlig opprinnelse. Da Kristus talte om endetiden sa han: "det skal skje... store tegn på himmelen" (Luk. 21,11). Det er ingen tvil om at de flyvende tallerkener er av profetisk betydning.

TEGN NR. 10 - JØDENES TILBAKEVENDING TIL SITT LAND
(hedningenes tid er til ende)

"Og de (jødene) skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende." (Luk. 21,24.)

Denne uttalelsen som ble forkynt ca. år 30 e.Kr.f. har sørget for en av de største demonstrasjoner av påliteligheten av Jesu ord. Jesus sa om seg selv at han var Guds sønn. (Joh. 10,36.) De jødiske herskere ville ikke tro dette og forberedet seg på å få ham dødsdømt. Jesus fortalte dem da rett ut om den dommen som ville komme over Jerusalem og dets innbyggere på grunn av at de forkastet ham. Ingen tilfeldig forutsigelse kunne forutsi begivenheter nesten 2000 år fram i tiden. Men det faktumet at Jesus gjorde det, viser at han talte drevet av Guds ånd, og de hundreårene som har gått siden den gang har åpenbaret hvor aktuelle hans ord var.

Hvor nøyaktig Jesu forutsigelser har gått i oppfyllelse ! Førti år etter at han døde på korset, så omringet de romerske hærer Jerusalem. Byen ble tatt og brent og folket spredt rundt blant alle folkeslag. (Luk. 21,20-24.)

Men forkastelsen av jødefolket som Paulus skriver om i Rom. 11, skulle ikke vare for alltid... Det som skulle hende var at jødene skulle gå inn i en årelang adspredelse inntil "fylden av hedninger er kommet inn" (Rom. 11,25). Det faktumet at ordet inntil er brukt i Jesu uttalelse om at "Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende", viser oss at det skulle komme en tid da Jerusalem ikke lenger skulle bli trådt ned av fremmede folkeslag, og jødene ikke lenger være spredt blant folkene. De skulle vende tilbake til sitt hjemland, og det er jo det som skjer i dag. Siden mai 1948 har staten Israel vært en egen stat sammen med de andre nasjoner i verden. Dette er et tegn på at tidens ende er nær.

TEGN NR. 11 - OPPBYGGINGEN AV JERUSALEM
"Når Herren bygger opp Sion vil han åpenbare seg i sin herlighet", (Salm. 102,17, eng. overs.) Som vi allerede har sett så kom Jesus med en uttalelse om at en stor dom skulle ramme Jerusalem. Dette skjedde fordi folket forkastet Ham som konge, og byen måtte bli gitt i hedningenes hender, og de skulle "trå den ned" inntil tidens ende var kommet. Dette skjedde nøyaktig som forutsagt av Herren i Luk. 21,24. I år 70 e.Kr.f. kom Titus med sine hærer og omringet byen. Etter måneders beleiring, mens jødene gjorde fantastisk motstand, og ble holdt oppe av et falskt håp om at byen skulle bli utfridd ved guddommelig inngripen - falt den jødiske hovedstaden. Byen ble satt fyr på og folket måtte gå i fangenskap.

I de følgende århundreder, så ble byen bygd opp flere ganger, men fikk hver gang en lignende skjebne. Romerne, araberne og tyrkerne overfalt byen etter hverandre. Men i året 1917 inntok general Allenby den, og ved Balfour-erklæringen så ble det et hjemland for jødene. Nå har Jerusalem blitt hovedstaden i det nye landet Israel.

Men den arabiske del av byen innenfor de gamle bymurene er okkupert fremdeles. Derfor fant jødene det nødvendig å bygge byen videre nordenfor den gamle bydelen. Mange vakre og moderne bygninger er kommet opp i den jødiske seksjonen.

Vet du at de nye grensene av byen følger nøyaktig dem som er forutsagt her ved profeten Jeremias. Les Jeremias 31.38-40. Hvordan kunne Jeremias som levde over 2500 år siden vite at dette ville hende? Det eneste svar er at han var inspirert av Gud. Men mest bemerkelsesverdig av alt er det at Gud sier: "Når Herren bygger opp Sion (Jerusalem) vil han åpenbare sig i herlighet". Denne merkelige oppfyllelsen av Jerusalems gjenreisning innenfor de grensene Jeremias oppgir er et sikkert bevis på at dagen for Jesu komme er for hånden.

TEGN NR. 12 - GJENOPPBYGGINGEN AV LANDET ISRAEL
" ... ruinene skal bygges opp igjen, og det land som var lagt øde skal bli dyrket i stedet for at det var en ørken for hver manns øyne som gikk forbi. Da skal de si: Dette land som var lagt øde, er blitt som Edens have." (Esekiel 36,33-35.)

Esekiels 36. kapitel taler om gjenoppbyggingen av Israels land som har ligget øde i mange hundre år.

Ødeleggelsen som måtte komme over Israel på grunn av folkets ulydighet var forutsagt av profetene. Frafallet da de fornektet Messias, ble etterfulgt av ødeleggelsen av Jerusalem og andre byer i landet, og folket ble spredt blant alle folkeslag på jorden.

Etter dette fulgte århundreder mens landet lå øde slik som forutsagt av profetene. Muhammedanerne og tyrkerne fordervet landet. Det ble en langt rekke uår etterhvert som landet ble vanskjøttet. Tyrkerne satte avgift på trærne, og da beduinene hatet enhver form for avgifter, hogde de ned trærne. De reisende som besøkte landet var helt forskrekket over hvor øde det så ut.' Slik lå landet helt til det 20. århundre.

Men i 1917 ble Palestina fridd ut fra de lange århundreder av muhammedansk undertrykkelse. Balfour-erklæringen tillot jødene å vende tilbake til sitt hjemland. Øyeblikkelig begynte en stor forandring. Millioner av trær ble plantet. De øde sumpene ble grøftet. Gjennom hardt og intenst arbeid ble landet gjenoppdyrket og en hurtig forandring inntrådte. Veier ble bygget. Moderne maskiner ble importert. Etterhvert som trærne begynte å gro opp, så førte dette med seg forandring av klimaet. Småbyer og kommunale kolonier sprang opp mange steder. Den jødiske folkemengde er nå oppe i over 2 millioner, og deres hær var sterke nok til å slå tilbake invasjonen av arabiske battaljoner som ville hindre deres rett til nasjonal uavhengighet. Det er mye som enda må gjøres. Men et er sikkert. Denne profetien som ble utsagt for mange århundreder siden har begynt å gå i oppfyllelse. Israels land oppbygges igjen. Profetiens oppfyllelse er et sikkert tegn på at endens tid er nær. Jesus Kristus - Israels konges gjenkomst står for døren.

TEGN NR. 13 - SOVJET-UNIONEN - EN FØDERASJON AV RUSSISKE STATER
Russlands plass i profetien har vært kjent av bibelstudenter i langt tid. Det er ikke noe land som har stemt så godt overens med profetien. Esekiel 38 og 39 forutsier "Gog, fyrsten over Rosh" som en stormakt som med sine satelittstater vil utfordre Israel i de siste dager. Profeten Esekiel forteller om denne store nordlige unionen som inkluderer Russland. Alle er nå enige om at kommunismen er dette utsagns oppfyllelse. Denne onde filosofien oppstod under den første verdenskrig. Den har fått kollosal makt, og dominerer nesten halvdelen av jorden.

Russland blir kalt "Rosh" av profeten. Ordet Rosh betyr Anfører eller "bjørn" som er Russtands nasjonalsymbol. Profetien kalte Gog "for fyrsten over Rosh, Mesek og Tubal" som kommer fra det "ytterste norden". (Esek. 38, 2,3,15.) Ett blikk på kartet viser at Russland ligger nord for Israel og den eneste virkelige makttrussel mot dette land nå. De fleste bibelfortolkere har ment at "Mesek" står for det gamle Moskva, og Tubal er det gamle Tubolsk.

Når "Rosh" gjør invasjon mot sør, så vil de støte sammen i en kamp på liv og død med U.S.A. og Storbritania.

"Sjeba og Dedan og kjøbmennene fra Tarsis og alle deres unge løver skal si til deg: kommer du for å rane og røve? Har du samlet dine skarer for å vinne hærfang for å føre bort sølv og gull, for å ta fe og gods, for å gjøre et stort bytte?"

"Sjeba og Dedan, og kjøpmennene fra Tarsis og alle deres unge løver" viser seg å være ingen annen enn Storbritania (symbolisert som en løve) og alle dets samarbeidene nasjoner. U.S.A. er også blant disse, fordi U.S.A. var opprinnelig en engelsk koloni. Disse er de eneste land som har mulighet til å utfordre makten til "den store bjørn". Det røde Russlands tilsynekomst på verdenscenen, rede til å utfordre verden, er en oppfyllelse av_ Guds Ord. Det er et sikkert tegn på at sluttbegivenhetene av denne tidsalder er like ved sin ende.

TEGN NR. 14 - SOVJETS BEVEGELSE SØR MOT ISRAEL
Et av de store tegn på denne tidsalders ende er begivenhetene angående Rohs (Russlands) planer om å gå sørover mot Israel. Denne begivenhet er tydelig omtalt i Esekiel 38, og særskilt i det 15. og 16. vers: "da skal du komme fra ditt land, fra det ytterste Norden, du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en stor skare og en tallrik hær og du skal dra opp imot mitt folk Israel som en sky og skjule landet. I de siste dager skal det skje..."

På et russisk 14 kopeks frimerke fra 1930 finner vi ovenstående vers svært dramatisk illustrert. Bakgrunnen viser Sovjet-Unionen. Der er det røde kavalleriet som minner om en av de fire hestene i Åpenbaringen. Russland ligger nord for Israel og den svarte streken under hestene vises rytternes gangsti som fører direkte til Israel. Hele bakgrunnen av tegningen er et bilde som nøyaktig representerer Esekiels syn.

Russlands statsmenn leser ikke bibelen, derfor ble dette frimerket tegnet i uvitenhet om profetien. Uten å vite det har de åpenbaret sin virkelige hensikt. Meningen med deres marsj sydover er ikke vanskelig å forstå. De ønsker en sjøhavn som er åpen året rundt. For det andre så ønsker de å få tak i de uhyre oljekildene i Mesopetamia, for å kunne holde deres krigsgud i bevegelse. Mange tegn tyder på at denne store invasjonen ikke er langt unna. Det viser oss tydelig at tidens ende er for hånden.

TEGN NR. 15 - KONGENE FRA ØSTEN
"Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat, og vannet i den tørket bort, for at der skulle ryddes vei for kongene fra Østen." (Åp. 16,12.)

Uansett hva denne profeti kan bety så er en sak sikkert. Kongene i Østen vil øke sin styrke. Øst i Bibelens profetier betyr øst for det hellige land. Det merkelige er at ned gjennom århundrene, unntatt små perioder, så har Østen hatt en tilbaketrukket plass i historien. Hele verdensmakten etterat Åpenbaringsboken ble skrevet har vært i vest. Men nå har bildet forandret seg. Russland som er i nord, men allikevel øst for Israel, kontrollerer en sjettepart av jordens overflate. For ca. 100 år siden fikk Japan en stor nasjonal oppvåknelse.

I et halvt århundre har Japan vært en dominerende makt i Østen. Det fikk nederlag i den andre verdenskrig, og har kanskje i dag forholdsvis liten militær styrke, men så hurtig er forandringen i verdensituasjonen, at i dag hjelper Amerika fram de nasjonene som de overvant, som en medhjelp i kampen mot kommunismens stigende trussel. Også China som lenge har vært verdens folkerikeste nasjon, har hatt en veldig militær rennesanse under kommunismen. Nå regnes China som en av verdens sterkeste nasjoner, og har fått mye militær våpen fra Sovjet. I dag har China fått atomvåpen, og er en trussel mot verdensfreden, mere enn noe annet land i verden. På denne måten har Østen våknet. Men de krefter som har bidratt til dette har ikke vært av det gode. Kommunismen har hatt stor innflytelse i Asia.

Profetiene påpeker at mot endetiden skal veien for kongene fra Østen bli gjort ferdig, og vi finner at det er det som skjer i dag. Med i profetien om Østens konger, ble det gitt følgende advarsel: "Se, jeg kommer som en tyv, salig er den som våker og tar vare på sine klær så han ikke skal gå naken og de skal se hans skam. Og han samlet dem på det sted som på hebraisk heter Harmageddon." (Åp. 16,15-16.) I Dette betyr at ettersom vi ser det ryddes vei for kongene fra Østen, så vet vi at tiden for det siste slag ved Harmageddon er for hånden.

TEGN NR. 16 - MIDNATTSROPET!
I lignelsen om de fem kloke og de fem dårlige jomfruer sammenligner Jesus seg selv med en brudgom som ankom senere enn ventet. I denne lignelsen forteller han: "Men da brudgommen gav seg tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop : Se, brudgommen kommer, gå ham i møte." (Matt. 25,5-6). Jesus sier her at han vil komme igjen i den profetiske "midnattstime.:.

Et av de merkeligste sammentreff som har inntruffet i historisk tid var enden på den første verdenskrig. Dette hendte ikke med overlegg. Dem som var engasjert i krigen tok ikke noe tid til å planlegge slike ting. Men likevel hendte det. Den første verdenskrig sluttet kl. 11 om morgenen den 11. november 1918 som var:

DEN ELEVTE TIME
PÅ DEN ELEVTE DAGEN
I DEN ELEVTE MÅNEDEN AKKURAT ELEVE MÅNEDER ETTERAT ALLENBY INNTOK JERUSALEM PÅ DEN ELEVTE DAG I DESEMBER 1917.

Var alle disse underlige hendelser helt tilfeldige? Eller var de forut bestemt? Britenes inntagelse av Jerusalem den 11. desember 1917, førte til at Israel ble gjort til et hjemland for jøder. Hva kunne dette bety? Var det ikke Guds klokke som slo, på denne måten gjorde det klart at verdenshistorien hadde passert den 11. time og midnattstimen var inntrådt.

I de aller siste år har flere Guds tjenere hatt syner hvor de har sett en klokke, hvor viserne bare har vært noen få minutter fra kl. 12! Jesus sa at brudgommen skulle komme tilbake i midnattstimen! Vi er nærmere enden enn vi aner.

TEGN NR. 17 - FASTSATTE TIDER I VERDENSBEGIVENHETENE
(Ap. Gj. 17,31; Daniel 4,17)

En av de mest overraskende oppdagelser i nyere tid er sannheten om at dagene vi lever i er nøyaktig avpasset. Det vil si at begivenhetene finner ikke sted på slump, men det skjer etter et bestemt timetabell oppsatt av Gud selv. Et enkelt eksempel på dette er den underlige hendelsen når det gjelder dødsfallene av presidentene i U.S.A. Se på denne oppstillingen. For hvert 20 år har det dødd en amerikansk president i sin tjenestetid:

I 1840 ble Harrison valgt til president, han døde under tjenesten
I 1860 ble Lincoln valgt til president, han døde under tjenesten
I 1880 ble Garfield valgt til president, han døde under tjenesten
I 1900 ble McKinley valgt til president, han døde under tjenesten
I 1920 ble Harding valgt til president, han døde under tjenesten
I 1940 ble Roosevelt valgt til president, han døde under tjenesten
I 1960 ble Kennedy valgt til president, han døde under tjenesten.

7 presidenter har dødd med 20 års mellomrom i sin tjenestetid. 7 er fullkommenhetens tall. Hva blir det neste? Store begivenheter står for døren.

TEGN NR. 18 - PEST OG EPEDIMIER
" ...det skal være hunger og sott både her og der." (Matt. 24,7)

En gang i historien var det en pest som fikk verdensvide følger. Det var "Svartedauden" som forekom omkring år 1347. Denne pest fikk sitt navn fra de svarte flekkene som ble synlige og som skyldtes blødninger under huden. Noen ganger slo det ut harde, pinefulle klumper på forskjellige deler av kroppen. Dødeligheten var nesten hundre prosent. Når et medlem i familien ble angrepet, så spredte smitten seg til de andre. Frykten for sotten ble så stor at når en fikk sykdommen, så forlot resten av familien mat og hus og flyktet for sitt liv.

Store grøfter ble gravd for å begrave de døde. Noen byer i Europa mistet 4/5 av innbyggerne. Det er antatt at mellom fjerdeparten og halvparten av jordens befolkning døde.

Man håpet at etterhver som den medisinske vitenskapen gjorde så store framskritt så skulle det gå an å hindre slike pester. Men i løpet av de avsluttende måneder av den første verdenskrig gikk en ondartet form for influensa over jorden og på kort tid så døde like mange av pesten som de som hadde dødd under fire års blodig kamp på slagmarken. Det er beregnet at dødsfallene kom opp mot ca. 12 millioner.

Inntil i dag har ikke pester blitt satt igang direkte med menneskelige midler. Men nå blir dette en fryktelig mulighet ved bakteriekrigsførsel. Dyrkning av dødelige kimplanter med djevelsk giftighet har vært forberedt i laboratorier i forskjellige land. Dette er et nytt krigsvåpen. Ingen aner hvilken fryktelig ødeleggelse som kan bli resultatet når dette blir sluppet løs over folkene. Det ser ikke ut til at det er noen tvil om at slik vil bli brukt i kommende krig, som er beskrevet som de store plagene i Åpenbaringen. Sikkert nok så er disse oppfinnelser enda en oppfyllelse av Jesu ord : " ... det skal være sott både her og der ..."

TEGN NR. 19 - KAPITALISMEN OG SOSIALISMENS TVEKAMP
"Og nu, I rike:... I har samlet skatter i de siste dager! Se den lønn I har forholdt arbeiderne som har skåret eders akrer, den skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn for den Herre Sebaots ører." (Jakob 5,1-4).

Kampen mellom den rike og den fattige har alltid pågått gjennom årene. Selv om det har vært mange fine unntakelser, så har tendensen alltid vært at den rike har undertrykket den fattige. Den fattige har gjort arbeidet, og i mange tilfeller har han fått lite av sin andel av arbeidets resultat. Arbeidsmannen var avhengig av en arbeidsgiver som var ivrig etter å fylle sin pengekiste. Han betalte sine arbeidere en lønn som var kjøpt med svette. Millionærer vokste fram utover jorden mens fattige arbeidere arbeidet en lang dag til "sultelønn", og levde i byens slum. Slik gikk profetordet ovenfor i oppfyllelse.

Men dette kunne ikke fortsette. Store arbeiderorganisasjoner oppstod, og de samlet arbeiderne. De krevde sine normale rettigheter, rettferdige lønninger, normal arbeidstid, og hva de mente var arbeidernes rett. Dessverre var ofte lederne for arbeiderne like så ubarmhjertige som de rike arbeidsgiverne hadde vært, og i mange tilfeller utnyttet de arbeiderne til sin egen fordel.

Det største onde som er kommet fra striden mellom arbeiderne og kapitalistene var kommunismens begynnelse. Det var en filosofi som lovet å gi arbeideren en stor andel av arbeidsresultatet. Kommunismen er i virkeligheten en blendende tanke, inspirert av Satan, og som i stedet for å hjelpe den almindelige mann, har redusert ham til slaveri og fattigdom i de land der den har fått full makt. Kommunismen har tydelig gitt til kjenne at dens hensikt er å herske over verden og det har fått de frie land til å være i beredskap. Hadde de rike og herskerne i verden vært rettferdige mot dem som var under deres makt, så hadde kommunismen ikke blitt født. Men profetien måtte bli oppfylt. Gud har sett hva som har foregått i verden, og nå er det tid for dom. Slik som Jakob sier: "Se, dommeren står for døren." (Jakob 5,9). Dette er enda et tegn på at Jesus kommer snart.

TEGN NR. 20 - DEN NÅVÆRENDE VEKKELSE MED DE MEDFØLGENDE TEGN
Det har alltid vært anerkjent av kjente åndelige ledere at tidens ende ville bli markert ved mirakler. I året 1866 skrev Michael Baxter, grunnleggeren av "Christian Herald", i sin bok "Førti kommende Under" : "En større tro til å utføre undere og stor frimodighet til å forkynne Guds Ord, vil karakterisere den kommende pinseutgydelsen av den Hellige And. De forskjellige Åndens gaver vil bli tildelt pastorer, profeter, evangelister og lærere for å sette de hellige i rett stilling, og for å samle og rense en plettfri menighet. Men denne sluttfase er enda ikke kommet, og derfor kan heller ikke alle disse ga-vene ha opphørt, eller blitt tilbakedradd. De har bare midlertidig vært ute av funksjon, og det har skjedd sakte ettersom menigheten falt fra sin første kjærlighet", - så langt Baxter.

Denne forventning som menigheten har hatt etter å se en slik overnaturlig vekkelse i avslutningstiden, er basert på mange budskap i skriften: Esekiel forteller i kap. 37 om en mektig utgydelse av Ånden over Israel.

Men denne mektige utgydelsen av den Hellige ånd skulle ikke bare begrenses til Israel, for Joel sier at Ånden skal utgydes over alt kjød. (Joel. 2,28-29). Den store oppfyllelsen av dette skal skje i de siste dager og helt på slutten av denne tidshusholding. (Ap. Gj. 2,17-21). På den tid skal det skje: "Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst." Jakob 5,7 påpeker at i den store innhøstning må vi vente på "vår- og høstregn". Oppfyllelsen av dette er over oss nå. Den store vekkelse med frelse og helbredelse som nå går over verden er profetisk forutsagt og bestemt til "de siste dager".

Denne vekkelsen som bokstavelig talt har nådd millioner av mennesker, har forårsaket en bevegelse på misjonsmarkene som aldri før har hendt. Alle disse ting kan bare ha en betydning, nemlig at tiden for Herrens komme er nær. "Når du ser disse ting skjer, så løft eders hoder for eders forløsning stunder til." (Luk. 21,28).

TEGN NR. 21 - DEN LUNKNE MENIGHET
Jesus sa til Laodikea-menigheten: "Jeg vet om dine gjerninger at du hverken er kold eller varm, gid du var kold eller varm! Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy deg av min munn." (Åp. 3,15-16).

Parallelt med den store vekkelsen som er omtalt i forrige avsnitt pågår på den andre siden et stort frafall blant kristenheten. I det profetiske ord fremstilles Laodikea-menigheten som den siste menigheten i Menighetenes tidshusholdning, og den lever på samme tid som den trofaste Filadelfiamenigheten (inntil denne blir tatt opp fra jorden). Laodikeamenigheten er den verdslige, frafalne menigheten, som har mistet visjonen og Guds åpenbarelsen, og møter Guds dom ved tidens ende.

Kristus beskriver denne menighet som hverken kald eller varm, men lunken. På grunn av dette, vil de bli uspydd av Hans munn.

Det er en menighet med mye rikdom og eiendom, og som føler at den ikke trenger til noe. Men i virkelighet sier Herren at den er "Ynkelig, fattig, blind og naken". Kristus sier at han gir et siste kall til denne frafalne menigheten, men den ser ikke ut til å lyde kallet.

Det kan synes som om de store kirkene i dag er mere åndelig i denne opplyste tiden enn noengang før. På grunn av øket rikdom så er kirkene istand til å gjøre godt s, in aldri før. Uheldigvis, så har det aldri vist seg at penger alene kan fremskynde Jesu Kristi evangelium. Penger har bare kraft når de er et uttrykk for innvielse og offer for Guds folk. Rikdom har aldri gjort en mann mere åndelig, men den fører heller til fristelse som størsteparten av menneskene ikke har kraft eller karakter ti å motstå. Kong Ussias ble hjulpet av Gud på mirakuløs måte inntil han ble stor. Men hans framgang ble hans undergang. Gud ønsker at hans folk skal leve et enkelt liv. De skal ikke begjære luksus og liv i overflod. Et fråtsende og overdrevent liv er ofte en forbannelse. Slik var det med Laodikeamenigheten. På grunn av deres rikdom ble de verdsligsinnet og åndelig lunkne. Til slutt mistet de Guds velsignelse og åpenbarelse og hva verre var, de mistet også deres sjeler. Mange menigheter som engang har hatt Guds ild i sitt hjerte, kan nå ha ordet "IKABOD" skrevet over sin dør, for "herligheten er borttatt". Vi er nå i Laodikeamenighetens tid, den siste menigheten i menighetenes tidshusholdning.

Den andre menigheten i den siste tid er Filadelfiamenigheten, broderkjærlighetens menighet, som representerer Guds trofaste folk, som opplever vekkelse og lengselsfullt venter sin Herres tilkommelse. Til denne menigheten er det Gud gir løftet: "Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet så vil jeg fri deg fra den prøvelsens tid som skal komme over jorden, for å prøve de som lever på jorden." Og det siste påbudet lyder: "Se, jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone." (Åp. 3,10-11).

TEGN NR. 22 - SPOTTERE SOM SPOTTER SANNHETEN OM JESU GJENKOMST
I 2. Pet. 3,3-4 leser vi : "... i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse."

Dette verset tegner et tydelig bilde av den holdning som moderne teologer og kirkeledere i dag tar til budskapet om Jesu annet komme. Allikevel er det ikke noen læresetning i det nye testamente som blir framholdt med større iherdighet enn læren om Kristi komme til jorden for unne gang og opprettelsen av det tusenårige rike. De såkalte moderne elementer innen kirkesamfunnene forkaster troen på dette. Det er merkelig at de kan godta Kristus som en stor mann og likevel forkaste denne sannhet som han talte så klart om!

Grunnen til dette er selvfølgelig den at troen på Jesu gjenkomst er motbydelig for det ugjenfødte menneskes stolthet. De anser det for pessimitisk å tro at denne tiden vil ende med dom. De tror heller på utviklingsteorien som sier at man utvikles stadig ved naturens kraft. Først fra dyr til mennesker og så fra mennesker til guder. I dette utspekulerte system er det ingen plass for et overnaturlig inngripen av Jesus Kristus, og heller ingen guddommelig innblanding i verdensbegivenhetene. De gir seg ut for å ære Gud med tomme ord, for at de skal bli hørt av sine bedradde tilhengere. Så går de gjennom ritualer som de ikke tror på.

På denne måten er det mange religiøse ledere i dag som håner læren om Jesu annet komme, og dem som holder fast ved denne sannheten blir av disse sett på som fanatikere. Men allikevel, selv om disse spotterne ikke forstår det, så er deres opposisjon enda en oppfyllelse av profetien. I det de ignorerer sannheten om Jesu gjenkomst, er de uten å vite det med og oppfyller enda et tegn på at Jesus kommer snart igjen. Mange andre mennesker utover verden er også med og oppfyller dette tegnet på Jesu gjenkomst på denne måten.

TEGN NR. 23 - FALSKE LÆRDOMMER
"Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen idet de holdy seg til forførende ånder og djevlers lærdommer ved hykleri av falske lærere, som er brennmerket i sin egen samvittighet, som forbyder å gifte seg og byder og avholde seg fra mat ..." (1. Tim. 4,1-3).

I dette avsnittet sier apostelen Paulus at Anden forutsier at menneskene mot tidenes ende ville falle fra den enkle tro og vende seg til forførende ånder. Begivenhetene har tydelig nok bevist sannheten av denne profetien.

Den ene falske tro etter den andre har sprunget fram i løpet av det siste århundre. Alle sammen holder de fram at de er den sanne menighet og bakvasker alle andre.

Utviklingsteorien har oppstått om at menneskene nedstammer fra dyrene, som er en direkte motsetning av det Bibelen lærer om at mennesket er skapt i Guds bilde, og at hver skapning ble skapt etter sitt slag.

Mormonismen oppsto med sin lære om flerkoneri. Den har et prestevelde, hvis forsettelse blir opprettholdt ved håndspåleggelse.

Så har vi Jehovas vitner. En ytterst sekterisk gruppe som lærer at Jesus ble skapt, og nekter at det finnes et bokstavelig helvete, og fordømmer alle andre kristne. Deres leder Russel som var grunnleggeren, forutsa Jesu komme i 1914, en forutsigelse som selvfølgelig slo feil.

Jeg nevner også Christian Science som er verken kristendom eller vitenskap. Dets grunnlegger, den tre ganger gifte kvinnen, fru Mary Baker Glover Patterson Eddy, la fram en religion som er et system av benektelser. Hun sa at det finnes ikke noe slikt som sykdom, synd og død. Det var alt sammen bare innbildning.

Dette er bare noen få av de falske lærdommer som kan spore sin opprinnelse hos forførende ånder og lærdommer fra djevelen. Paulus sier at dette skulle vise seg i "de siste dager". Når disse ting skjer så vet vi at denne tids ende ikke er langt borte.

TEGN NR. 24 - SOM PÅ NOAS TID
(Den moralske tilstand)

"Og likesom det gikk i Noas dager så skal det også gå i Menneskesønnes dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte, like til den dag da Noa gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødelag dem alle sammen." (Luk. 17,26-27).

Jesus taler her om sitt komme og sier at tilstanden da vil være som den var på syndeflodens tid.

Noas tid er bildet på verdensfrafallets tid og i disse dager like før Jesu gjenkomst, opplever verden de samme lignende forhold. Slik tilstander er allerede tilstede på jorden.

For det første: Jesus gjør oss oppmerksom på at i tiden like før syndefloden, så var folk opptatt i lystige lag og " ... åt og drakk". Denne bemerkning henviser ikke til den nødvendige mat for å opprettholde livet, men til tøylesløs fråtsing og festing.

For det andre: Herren sier at folk da "tar til ekte og gir til ekte". Det er jo ikke noe galt i å gifte seg, men de moderne ekteskap med skilsmisse og gjengifting, er i dag en nasjonal skandale. Bibelkommentarer streker under at den originale hebraiske teksten innehar denne tanken: "gifter kvinner og gir dem opp". Øyensynlig var også polygami utbredt i de dager. (Mos. 4,19).

For det tredje: Selv om rettferdighetens forkynner Noa advarte folket om at floden nærmet seg, så ble det ikke gitt akt på advarselen. (2. Pet. 2,5). Enok som også var en profet på den tid, advarte sine medmennesker om den kommende dom. Juda 14-15. Men det ble festet liten oppmerksomhet til hans advarsler også.

For det fjerde: Den moralske situasjonen på Noas tid var forferdelig. Den ligner tilstanden i dag: "Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag." (1. Mos. 6,5). "Men jorden ble fordervet for Guds åsyn, og jorden ble full av urett." (1. Mos. 6,11). Sike var tilstanden på Noas tid. I dag er tilstanden den samme, og dette forteller oss at Jesu gjenkomst står for døren.

TEGN NR. 25 - UNGDOMMENS LOVLØSHET
"Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være ... ulydige mot foreldre ... utakknemlige ... " (2. Tim. 3,1-2).

For nittenhundre år siden så apostelen Paulus ned gjennom seklene under Åndenes åpenbarelse, og forutså blant andre forferdelige ting i endens tid, også ungdommens opprør mot sine foresatte. Idag ser vi dette gå i oppfyllelse. Siden den 2. verdenskrig sluttet har det utviklet seg en lovløshet blant ungdommen i U.S.A., England, Skandinavia og de andre land som har ført til stor bekymring. Store overskrifter i avisene forteller daglig om gjerninger gjort av gutter og jenter som før bare ble begått av herdede forbrytere. Bander av hensynsløs ungdom streifer omkring i de store byene for å plyndre, herje og begå fryktelige handlinger. Politiet er i mange tilfeller ikke istand til å hamle opp med den økende ungdomskriminaliteten.

Hva er grunnen til alt dette? Altfor ofte er det hjemmene som har skylden. Foreldrene er egenrådige og barna deres er i besittelse av den samme opprørske ånd. Mødrene er skamløse slaver av sigaretter. De gir barna lov til å se filmer av en høyst ødeleggende karakter. I mange tilfeller tretter foreldrene ustanselig og altfor ofte ender det med skillsmisser. Barn fra slike ekteskap vokser opp med et bittert sinn og en likegyldig holdning.

Til og med kristne hjem er stilt ansikt til ansikt med store vanskeligheter. Barn av gode foreldre ser på den uforbeholdne frihet som de verdslige gir sine barn, og de kan ikke forstå hvorfor de ikke kan få lov til det samme. Fjernsynet har brakt kinoen med dens dårlige underholdning like inn i hjemmet.

Denne lovløsheten er tidens ånd, og denne ånd har inspirert en mengde ungdommer i våre dager. Dette er enda et tcgn på at vi er på slutten av de siste dager, slik som apostelen Paulus har sagt oss.

TEGN NR. 26 - MULIGHETEN FOR AT VERDEN BEGÅR SELVMORD
Når vi leser hele det første verset i det 12. kapitelet hos Daniel, blir vi fortalt om "en trengselstid, som det ikke har vært maken til fra verdens begynnelse". Jesus understreker denne farlige utvikling i verdenssituasjonen ved å erklære at dersom Gud tillot menneskene å fortsette slik, så ville det resultere i verdens selvmord. Matt. 24,22: " ... og ble ikke de dager forkortet da ble intet kjød frelst, men for de utvalgtes skyld så skal de bli forkortet."

Dette er en profeti som det engang syntest vanskelig å oppfylle. Selv om krigene opp gjennom historien har vært fryktelige, så er det ingen kamp, uansett hvor forferdelig den har vært, som har vært nær ved å utrydde befolkningen på jorden. Til og med den 2. verdenskrig førte ikke til nevneverdig reduksjon i verdens befolkning. - Hvordan skulle da Jesu ord gå i oppfyllelse? Det høres ytterst fantastisk. Vantro mennesker har spottet og tatt disse ord av Jesus som et sikkert bevis på at han talte feil, og at Bibelen derfor ikke er sann. Men da det led mot slutten av den 2. verdenskrigen skjedde det noe som fikk folks ansikt til å blekne av redsel. Det var oppdagelsen og bruken av atomkraften. Hiroshima og Nagasaki smeltet i den fryktelige heten og ble et grusomt brennoffer ved atombomben.

Da den 2. verdenskrigen sluttet trodde Amerika nokså selvgod, at det var det eneste land som skulle kjenne til bombens hemmelighet. Etter fire år, ved hjelp av forædere stjal Russland atomhemmeligheter fra U.S.A. og lærte å lage atombomben. Den 20. aug. 1953 kom nyheten om at Russland hadde eksplodert en såkalt hydrogenbombe eller "H-bombe". Hydrogenbomben blir antatt å ha tusen ganger så stor kraft som den gamle A-bomben og kan ødelegge alt innen en radius av 15-20 mili. Den er i stand til å ødelegge verdens største byer på et øyeblikk.

Det er få som lenger tviler på at vi står foran muligheten til at verden kan begå selvmord. Dersom ikke Kristus kommer igjen ser det ut til at menneskene sannsynligvis vil ødelegge seg selv. Nettopp dette var det Jesus sa ville hende dersom ikke Gud grep inn. Men på grunn av hans utvalgte vil denne tragedien ikke bli fullt tillatt. "For de utvalgtes skyld skal disse dager bli forkortet." La oss legge merke til at atom- og hydrogenbomben med deres makt til å utrydde hele menneskeheten, er et sikkert tegn på at Jesus Kristus kommer snart igjen.

TEGN NR. 27 - VERDENS EVANGELISERING
Vi har her sett 26 tydelige oppfylte tegn som viser at Jesu gjenkomst står for døren. Hva er det da som enda skal finne sted? Hva er det som hindrer Jesus fra å komme tilbake igjen? Vi har lenge blitt fortalt at Jesus kan komme når tid som helst, og det er knapp tid med alt som skal gjøres. Vi må holde stand og vente på brudgommen!

Allikevel er måneder og år gått og Jesus har enda ikke kommet. Tiden skrider fram. Atombombens grusomhet har spredd seg som en gift over jorden, og er klar til å ødelegge alt. Hvorfor kommer ikke Jesus igjen?

Ingen kristen skulle behøve å stille dette spørsmål. Han burde vite svaret. Det er enda et tegn som skal oppfylles!! Jesus sa: "Og evangeliet om riket skal forkynnes for alle folkeslag til et vitnesbyrd, og da skal enden komme." (Matt. 24,14).

Vi burde se faktumet i øynene. Det er enda noe å gjøre! Ikke mere enn halvparten av verden er blitt evangelisert! ! Tusener av stammer har enda ikke blitt nådd. En milliard menneskesjeler har enda ikke hørt at det finnes en frelser. Menigheten må moblisere straks for full innsats om Jesus skal komme! I dag har verden aldri opplevd en større misjonstid. Evangeliet blir spredt utover i hast fra land til land, - ved misjonærer, innfødte evangelister og tusener av tonn med evangelisk literatur. Store kristne radiostasjoner er i ferd med å dekke hele verdensdeler med evangeliet. Dette store tegn på Jesu gjenkomst er også nær sin oppfyllelse. Jesu gjenkomst står for døren.

HVA BETYR DETTE FOR DEG?
Hva betyr dette for deg? I hvert menneskehjerte er det en lengsel etter udødelighet. For lang tid siden stilte Job dette spørsmål: "Om en mann dør, vil han leve igjen?" Gud skapte ikke mennesket for å dø, men det var hans mening at det skulle leve evig. Men synden kom inn i verden, og som Bibelen sier: "Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv". (Rom. 6,23).

Alle mennesker er syndere! "Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en." (Rom. 3,10). Vi kan ikke frelse oss selv. Ingen kan komme til Himmelen i egen kraft. Menneskene prøver å nå månen ved hjelp av raketter, og det er også et tidens tegn, men en rakett vil ikke klare å føre noen til himmelen. "Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt menneskens barn." (Sall. 115,16).

Men det finnes en vei til Himmelen, og det er gjennom Jesus Kristus. "For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv." (Joh. 3,16). For å motta dette livet så må vi gjøre to ting. For det første må vi oppriktig angre våre synder, (Luk. 13,3) og så må vi sette vår lit til Jesus. Uansett hvor stor synder du er så vil han tilgi din synd, dersom du oppriktig vender om til Ham. Han vil gi deg fred i ditt hjerte, og når han kommer i sin herlighet, da er du rede til å møte ham.