E-mail: admin@tro.dk
Published
02 May 2010 01:15
Document type
Forkyndelse
Subjects
Profetisk historie
Author
Oskar Edin Indergaard

Oskar Edin Indergaard - Bind 5.

JESU GJENKOMST s. 199-.

Oskaredi@online.no www.home.no/oeindergaard

DE FORSKELLIGE DAGE I FRELSESHISTORIEN

Det hebraiske ord for "dag" er "yom". Dette kan være en dag på 24 timer eller det kan være et længere tidsrum. Det græske ord er "hemera".

VI HAR FØLGENDE DAGE I BIBELEN:

Den varer fra de første mennesker og til Jesu genkomst. Det er den tid da menneskene styrer verden. Begrebet "hedningernes tider" er en del af menneskets dag. Hedningernes tider begyndte i år 606 før Messias og varer til Jesu genkomst. Det er den tid da hedningerne ønsker at have herredømmet over Israel og Jerusalem. I perioder af denne tid har de også haft herredømmet, men Herren plejer at udfri sit folk fra hedningernes styre.

Til trods for at staten Israel blev oprettet i 1948 og til trods for at jøderne generobrede den gamle bydel af Jerusalem i 1967, er "hedningernes tider" ikke slut endnu. Endnu engang vil hedningerne indtage byen og landet. Det vil ske under Antikrist. "Men for mig har det liste at si å dømmes av eder eller av en MENNESKELIG DAG (domstol), ja, jeg dømmer mig ikke engang selv." 1.Kor.4,3.

"og de skal falle for sværds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt af hedningerne indtil hedningernes tider er til ende." Luk.21,24.

"men forgården udenfor templet, la den være, og mål den ikke, for den er givet til hedningerne, og de skal træde ned den hellige stad (Jerusalem) i 42 måneder." Åb.11,2.

Det er tiden for den frie nådens tidsperiode. "Han siger jo. På den tid som det behagede mig, bønhørte jeg dig, og på frelsens dag kom jeg dig til hjælp. Se, nu er en velbehagelig tid. Se, nu er frelsens dag". 2.Kor.6,2.

Denne dag bliver også kaldt for "BESØGELSENS DAG". "Så i lader jeres færd blandt hedningerne være god, for at de medens de bagtaler jer som ugerningsmænd, kan se jeres gode gerninger og for deres skyld prise Gud på besøgelsens dag." 1.Pet.2,12.

Hele den kristne menigheds tid er en del af det "NÅDENS ÅR" som Jesus begyndte med at oprette ved sit første komme. Det strækker sig til Jesu genkomst for jøderne. "til at udråbe et nådens år fra Herren og en hævnens dag (Herrens dag) fra vor Gud, til at trøste alle sørgende." Es.62,2.

"for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus." Joh.1,17.

Det er dagen for Jesu komme for den kristne menighed. "han som også skal styrke jer indtil enden, så i må være ulastelige på vor Herre Jesu Kristi dag." 1.Kor.1,8.

Denne dag bliver også kaldt for "FORLØSNINGENS DAG". "og gør ikke Den hellige Ånd sorg, som i har fået til indsegl til forløsningens dag." Ef.4,30.

Denne dag bliver også kaldt for KRISTI DAG. "idet i holder livets ord frem, til ros for mig på KRISTI DAG." Fil.2,16.

Disse to udtryk må ikke sammenblandes med udtrykket "Herrens dag". Det er et Gl.testamentlig udtryk som i denne sammenhæng betyder Messias ankomst til dom over jøderne og deres fjender.

Medens de første udtryk angår den kristne menigheds frelse, angår det andet udtryk Guds dom over jøder og hedninger.

Den første begivenhed skal ske før trængselstiden på 7 år, medens den anden begivenhed skal ske i forbindelse med Jesu genkomst.

betyder flere ting, og det er:

 1. Den dag da Herren straffer menneskene i gammel testamentlig tid på grund af synd og frafald fra ham. "For nær er dagen, ja, nær er Herrens dag, en dag med skyer, en dommens tid for folkene skal den være." Ezekiel 30,3.
 2. Den dag da Jesus kommer tilbage til dom. "Og jeg vil lade undere ske på himmelen i det høje, og tegn på jorden i det lave: blod ild og røgskyer, solen skal blive til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forfærdelige." Ap.Gr.2,19-20.

  "I ved jo selv meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten." 1.Tess.5,2.

  Denne dag bliver også kaldt for "HÆVNENS DAG". "for hævnens dag var i mit hjerte, og mit genløsningsår (1000 års-riget) var kommet." Es.63,4. (Es.34,8. & 35,4.)
 3. Hele tidsperioden for dommen. Den er på 7 år. "Jeg var i Ånden på Herrens dag (for at Fortælle om Herrens dag), og jeg hørte bag mig en røst som af en basun som sagde." Åb.1,10.
 4. Tidspunktet for Jesu styre i 1000 års-riget. Herrens dag udgør en dag i Guds tidsskema på 7 Dage a 1000 år.
 5. Dommen over himmel og jord efter 1000 årsrigets periode. Denne dag bliver også kaldt for GUDS DAGS KOMME. "Men HERRENS DAG skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med et stort brag og himmellegemerne (grundstofferne) skal komme i brand og opløses, hvor meget mere må da i stræbe efter hellig færd og gudsfrygt, idet i venter og længes efter GUDS DAGS KOMME, hvor himlene skal opløses i ild og himmellegemerne smelte i brand." 2.Pet.3,10-12.

Dette tidsudtryk baserer sig på det forhold at Gud opdeler frelses-historien i 7 dage hver på 1000 år. De første to dage strækker fra skabelsen og til Abraham.
De næste to dage strækker sig fra Abraham og til Jesu første komme. De næste to dage strækker sig fra Jesu første komme og til Jesu genkomst. Den sidste dag er 1000 års-riget.

 1. Begyndelsen af de sidste dage kommer til udtryk i flg. udsagn: "Efter at Gud havde talt mange gange og på mange måder (stykke for stykke) ved profeterne, har han i disse SIDSTE DAGE talt til os ved Sønnen." Hebr.1,1.
 2. Afslutningen af de sidste dage kommer til udtryk i følgende udsagn: "Men dette skal du vide at I DE SIDSTE DAGE skal der komme vanskelige tider." 2.Tim.3,1. "Deres rigdom er rådnet, og deres klæder er mølædte, deres guld og sølv er rustet bort, og rusten på det skal være til vidnesbyrd mod jer (rigfolket i Israel) og æde jeres kød som ild. I har samlet jer skatte i de SIDSTE DAGE." Jakob 5,2-3.

  "idet i først og fremmest ved dette at der i de sidste dage skal komme spottere med spot, som farer frem efter egne lyster." 2.Pet.3,3.
 3. 1000 års-riget periode kommer til udtryk i flg. udsagn: "Og det skal ske i DE SIDSTE DAGE, da skal fjellet (Moria bjerget) der Herrens hus (templet) står, være grundfæstet på toppen af fjeldene (verdensrigerne) og højt hævet over alle højder (magter), og alle hedningefolkene skal strømme did." Es.2,2.

Dette udtryk betyder den store trængsel." for i de dage skal der være en stor trængsel som ikke har været indtil nu fra skabningens begyndelse, fra den tid da Gud skabte verden, og som heller ikke skal blive." Mark.13,19.

 1. MENNESKESØNNES DAGE. Dette udtryk betyder tiden før Jesu genkomst. "Men han sagde til sine dicsiple: De dage skal komme da i skal ønske at få se en af MENNESKESØNNENS DAGE, men i skal ikke få den at se." Luk.17,22.

  "Og ligesom det gik i Noahs dage, så skal det gå i MENNESKESØNNES DAGE." Luk.17,26.
 2. MENNESKESØNNENS DAG. Det er den dag da Jesus kommer til dom. "For ligesom lynnet, når det lyner skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal MENNESKESØNNEN VÆRE PÅ SIN DAG." Luk.17,24.
 3. GENGÆLDELSENS DAGE. Det er den store trængsel. "for dette er gengældelses dage, for at alt det som skrevet er, skal blive opfyldt." Luk.21,22.
 4. EFTER TO DAGE og DEN TREDIE DAG. Det første udtryk står for de 2000 år fra Jesu første komme og til hans genkomst. Det andet udtryk står for 1000 års-riget. "Han vil gøre os levende EFTER TO DAGE, PÅ DEN TREDIE DAG vil han oprejse os og vi skal leve for hans åsyn." Hoseas 6,2.

  "og han sagde til dem: Gå og sig til den ræv (Herodes Antipas): se, jeg udriver onde ånder og fuldfører helbredelser I DAG og I MORGEN, og på DEN TREDIE DAG er jeg ved målet." Luk.13,32.

  "Da nu samaritanerne kom til ham, bad de ham blive hos dem, og han blev der 2 DAGE (som symboliserer 2000 år.) Joh.4,40.
 5. DEN SIDSTE DAG. Dette udtryk betyder dagen for den Gl.testamentlige opstandelse.

  "Jesus siger til hende. Din broder skal opstå: Marta siger til ham: Jeg ved at han skal opstå i opstandelsen PÅ DEN SIDSTE DAG." Joh.11,23-24.
 6. VREDENS DAG. Dette udtryk betyder både begyndelsen på trængselstiden på 7 år, selve afslutningen af den store trængsel, og Guds dom over fortabte mennesker efter at 1000 års-riget er afsluttet. "For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand? Åb.6,17.

  "og vente hans Søn fra himmelen, som han opvagte fra de døde, Jesus, han som frier os fra den KOMMENDE VREDE." 1.Tess.1,10.

  "Ved din hårhed og ubodfærdige hjerte ophober du dig vrede på VREDENS DAG, den dag da Guds retfærdige dom skal åbenbares, han som skal betale enhver efter hans gerninger." Rom.2,5-6.
 7. DOMMEN PÅ DEN STORE DAG. Dette udtryk betyder den dag da de faldne engle skal dømmes efter at 1000 års-riget er afsluttet. "og om de engle som ikke tog vare på deres høje stillinger, men forlod deres bolig (sfære), dem holder han i varetægt i evige (usete) lænker i mørket til dommen på den store dag." Juda 6.
 8. GUDS DAG. Dette udtryk betyder Den treenige Guds styre efter 1000 årsrigets periode.

  "Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn. Og Gud Herren skal give ham hans far Davids trone (Jesu styre i 1000 års-riget), og han skal være konge over Jakobs hus (Israel) i TIDSALDRENES TIDSALDRE, og der skal ikke være ende på hans kongedømme." Luk.1,32.
  "derefter kommer enden, da han overgiver riget til Gud og Faderen (1000 årsrigets periode er afsluttet), efter at han har tilintetgjort al magt og al myndighed og alt vælde." 1.Kor.15,24.

  "Men om sønnen: Din trone, Gud, står i TIDSALDRENES TIDSALDRE, og retvisheds kongestav er dit riges kongestav." Hebr.1,8.

(Se mere om de forskellige tidsudtryk i bogen: Jesu Genkomst. Bind 1. Kapitel: De forskellige benævnelser som angår endetiden.)

                                                                                      Oskaredi@online.no  www.home.no/oeindergaard

                                                                                      yeshuatt@mail.dk  www.yeshuattsion.webbyen.dk

                                                                                                                 PÅ GENSYN!