E-mail: admin@tro.dk
Published
Saturday, April 12, 2008
Document type
Undervisning
Subjects
Jesu genkomst
Author
Oskar Edin Indergaard

 

                                             JESUS KOMMER SNART

 

                         Dette foredraget ble holdt på Frøystad Bedehus den 12-04-08.

 

 

1.)    Kirken befinner seg i parantesen mellom den 69. og den 70. åruken for Israel og Jerusalem. (Les Daniel 9,24-29.) Det står igjen en uke på 7 år i denne profetien. Det er uken for trengselstiden. Hele Johannes Åpenbaring kapittel 6-19 skal foregå over en tidsperiode på 7 år.

    Når vi er kommet til Johannes Åpenbaring 11, er vi kommet midt inne i trengselstiden. "Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet og den tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden (eller Israel)." (Joh. Åp.11,18.) (Det greske ordet "ge" kan betyr både "jorden" og "landet (Israel.)

 

2.)    Bortrykkelsen av den kristne menigheten hører med til en av Paulus sine mange hemmeligheter om den kristne menigheten. Den er ikke beskrevet i Tanach. Det er bare i Paulus sine brev at den er omtalt.

 

3.)    Trengselstiden BEGYNNER med den kristne menighets bortrykkelse. Den kristne menighets bortrykkelse hører med til de paulinske hemmelighetene. En hemmelighet er noe som ikke har vært kjent før. "Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles, i ett nå (gr.en atomo", som betyr "i et udelbart tidsrom"), i et øyeblikk , ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal alle forvandles." (1.Kor.15,51-52.)

               (Les 1.Tess.4,14-18.)

 

            Vi skal bortrykkes ved:

 

a)      Den siste basun.

b)      Jesu bydende rop.

c)      Overengels røst og

d)     Guds basun.

"Basunene" står for Jesu, Guds og overengelens røster. Det er røster til OPPSTANDELSE og til SAMLING. Det skal være flere slike blåsinger ved den kristne menighets bortrykkelse. Vi skal bortrykkes ved DEN SISTE BLÅSINGEN. Trengselstiden og ventetiden er over for de troende. Når kommer Herren Jesus ned fra himmelen for å hente menigheten hjem.

 

   Blåsningene vil forekomme over et tidsrom, men bortrykkelsen vil skje PLUTSELIG. Plutselig så er millioner av de troende borte. Det vil bli kaos på alle områder. Det vil være fortvilelse og forvirring. Det store spørsmålet vil bli: Hva er det som har skjedd med de kristne? Det vil bli store overskrifter i avisene, og forklaringene vil være mange.

   Det vil bli STORE VEKKELSER i forbindelse med bortrykkelsen. Folk vil søke Gud og komme til tro på ham, for den som søker meg av hele sitt hjerte skal finne meg, sier Herren.

 

   Noen Bibel-forskere hevder at det ikke er nådetid til frelse etter bortrykkelsen. Dette er GAL TEOLOGI. Det vil være nådetid, men nå er veien åpnet for Antikristen og endetidens sataniske system. Den Hellige Ånd, som har holdt igjen for Antikristen, har trådt til side, slik at Antikristen kan åpenbares fullt ut. (2.Tess.2,7.)

  De fleste av de som kommer til tro på Jesus i denne tiden, må gå gjennom MARTYRIET. Vi leser om disse troende i Johannes Åpenbaring 6,9-11.

 

   De døde troende skal oppstå først. Vi som lever, når Herren kommer tilbake, skal ikke komme i forveien for de avdøde troende. De skal få del i oppstandelsen først. Det betyr at ånd og sjel, som har vært oppbevart i himmelen, blir forenet med deres oppstandelseslegemer.

   Vi som lever, når Herren kommer, vi blir overkledd med våre oppstandelseslegemer. Alt dette skjer i himmelrommet.

   Deretter skal begge kategorier troende FOR ALLTID VÆRE SAMMEN MED HERREN. Vi skal TRØSTE HVERANDRE med disse ord. (1.Tess. 4,18.)

 

   Det er ingen som kjenner tidspunktet for denne samlingen. Den har bestandig vært immanent (overhengende). Vi skal kjenne de kronologiske tidene (gr.kronos) og stundene (gr.kairos, som, betyr "tiden etter sin kvalitet", men tidspunktet er det ingen som kjenner. "Men om tidene og stundene, brødre trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten." (1.Tess.5,1-2.)

 

 

4.)    Paulus skrev to brev om endetiden og forholdet mellom Jesus Kristi dag, som er Jesu komme for menigheten, og "Herrens dag", som er Jesu komme til dom over verden. Det er de 2 Brevene til Tessalonikerne. I det første behandlet han den kristne menighets bortrykkelse. Jesu skal sammen med englene komme ned i lufthimmelen og samle sammen de troende. Bortrykkelsen blir beskrevet i 1. Tess.1-4.

 

     Kapittel 5 er en sammenligning mellom de som hører med til Jesu Kristi dag og de som hører med til Herrens dag. De første skal bli frelst. De andre skal bli dømt foran Jesu herlighetstrone i Jerusalem. De som har hjulpet jødene i trengselstiden, skal bli frelst inn i Riket for Israel. (Mat.25.)

 

I det andre brevet til Tessalonikerne behandlet Paulus Jesu komme til dom for verden og for Israel i de to første kapitlene. Dette er Jesu gjenkomst. Da skal han komme ned på jorden. Dette blir kalt for "åpenbarelsen av hans komme". (2.Tess.2,8.)

   I kapittel 3 behandlet han igjen Guds omsorg for den kristne menigheten. "Men Herren er trofast: Han skal STYRKE dere og BEVARE dere fra det onde." (2.Tess.3,3.)

 

5.)    Det er 4 forskjellige oppfatninger om tidspunktet av den kristne menighets bortrykkelse i forhold til endens tid, og de er:

 

a)      Bortrykkelsen skjer før trengselstiden på 7 år.

b)      Bortrykkelsen skjer midt i trengselstiden.

c)      Bortykkelsen skjer på slutten av trengselstiden i forbindelse med Jesu komme til Oljeberget.

d)     Partiell bortrykkelse. De meste hellige blir bortrykket før trengselstiden mens de mindre hellige blir bortrykket på slutten av trengselstiden.

 

   Jeg har det første synet og begrunner det med det forholdet at den kristne menighet ikke har noe å gjøre med den siste og syttiende åruken for Israel og Jerusalem.

   Dessuten har vi to klare Bibelord som viser at menigheten IKKE SKAL INN I TRENGSELSTIDEN på 7 år. "og vente på hans Sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra (gr.apo) den kommende vrede." (1.Tess.1,10.)

   "for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus." (1.Tess.5,9.)

 

6.)    Det er galt å bruke Johannes 14,1-5 om den kristne menighets bortrykkelse. Det angår Jesu død, oppstandelse, himmelfart og Jesu gjenkomst til jødene. At dette er rett, sees av to forhold:

 

a)      Den kristne menighets bortrykkelse er ikke nevnt i evangeliene.

 

b)      Uttrykket "MIN FARS HUS" er ikke himmelen, men det er "templet i Jerusalem". "Og han sa til dem: Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus." (Luk.2,49.)

"og til duekremerne sa han: Ta dette bort herfra! Gjør ikke min Faders hus til en handelsbod." (Joh.2,16.)

 

7.)    Det er også galt å bruke Matteus 24, 31 om den kristne menighets bortrykkelse. "Og han skal sende ut sine engler med basunenes veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de 4 verdenshjørner, fra himmelbryn og til himmelbryn.

Dette er jødenes ENDELIGE INNSAMLING til Israel i endens tid.

 

8.)    Det er Israel som er lilleviseren på Guds klokke. Det må sammenholdes med tidsaspektet og med Guds ord. Vi må ikke være FOR RASKE med å trekke våre konklusjoner med hensyn til hvor langt vi er kommet inn i endetiden, og hvilke begivenheter som står foran sin oppfyllelse. Vi kan ikke regne dette ut. Alle, som har forsøkt seg på slike regnestykke, har tatt feil. Det gjelder spesielt årstallet for menighetens bortrykkelse.

 

9.)    Det er også blitt oppsatt en annen klokke i Chigago. Den blir kalt for "dommedagsklokka." Det er politikerne og vitenskapsmennene som stiller på denne klokka. Den blir stilt i forhold til spenningsnivået i verden og i forhold til politiske hendelser.

   Man laget denne klokka i 1947. Man har til nå stilt denne klokka 17 ganger- fra 17 minutter på 12 (etter Berlins og kommunismens fall i 1991 og til 3 minutter på 12 i forbindelse med Josef Stalins død i 1953.

         Den 27-02 i 2002 ble den stilt tilbake til 7 minutter på 12. I dag er den igjen stilt fram til 3 minutter på 12 i forbindelse med "klimatrusselen" og den spente situasjonen i Midt-Østen.

 

 

10.)                   I dag sier mange og F.N.s klimapanel at det er DEN GLOBALE OPPVARMINGEN, som er det store endetidstegnet, og at dette skyldes det store utslippet av CO2 gasser fra industriens side. Alt dette må vi stilles oss meget skeptiske til, for vi vet at klimaet går i sykluser, der noen tidsperioder er varmere og noen tidsperioder er kaldere.

   Perioden fra 1920- 1940 var en varm periode. Perioden fra 1940 til 1980 var kald, og det til tross for at det ble sluppet ut mye CO2 i denne perioden. For noen tusen år siden var hele Jostedalsbreen borte, og det voks eiketrær på Hardangervidda. Vikingene drev landbruk på Grønnland. I dag ligger disse områdene under isen.

 

         I Middelalderen var temperaturen ca. 3 grader høyere enn den er i dag. I 1421 seilte en kinesisk flåteskvadron rundt Arktis og fant ingen is der. I dag er både Grønland og Arktis under isen.

Det foregår også en oppvarming på Mars og Jupiter og det til tross for at det ikke er noen industri der, som slipper ut CO2.

 

   Det er også en rekke vitenskapsmenn som går imot CO2 hypotesen. De mener at oppvarming og nedvarming av jorda skyldes aktivitet på sola. Når solstormene og solfekkene øker på sola, har dette en oppvarmende effekt på jorda.

                De hevder videre at CO2 utslippene fra vulkansk aktivitet, dyr, bakterier, råtnende vegetasjon og ikke minst fra verdenshavene er mye større enn utslippene av CO2 fra industrien.

 

      De som hevder at CO2 utslippene fra industrien er årsaken til at temperaturen på jorden stiger, hevder at verdens undergang bare er 10, 20 eller 30 år unna, dersom vi ikke greier å få ned CO2 utslippene. Det er vitenskapsmennene og en del av politikerne som er endetidspredikantene i dag

  Det er bare Bibelens profetier som kan uttale seg om Jesu gjenkomst, endetiden og verdens undergang, men  teologene og predikantene er stort sette tause om dette viktige emnet.

 

11.)                   I følge profeten Hoseas 5,15-6,2 skal det gå 2000 år fra jødenes forkastelse av Jesus i året 32 og til jødenes omvendelse i endens tid. Når vi legger 32 år til 2000, kommer vi til året 2032. Dette er profetiske år som er på 360 dager.  

   Dersom vi regner med tropiske år, kommer vi fram til året 2062. (2032 delt på 360 ganger 365,2422 er 2061,5892.)

 

   Det er ingen som kan si med sikkerhet når den kristne menighets bortrykkelse vil skje. Den har bestandig vært immanent (overhengende). Den kan skje NÅR SOM HELST. Det er bare Gud som vet når dette kan skje. Når den kristne menigheten er FULLTALLIG, så kommer Jesus ned i lufthimmelen sammen med englene og fører de troende i triumf hjem til himmelen. Jesus kan komme i dag. Han kan komme om et år. Han kan komme om 10 år. Han kan komme om 20 år. Det er ingen som vet dette.

 

12.)                   Vi har bare ett kjennetegn på Jesu komme for menigheten som er knyttet til selve menigheten, og det er det FRAFALLET som vil skje i den kristne verden i endens tid. (Les 2.Timoteus 3,1-5.)

 

 

   I 2.Tess.2,3 er det også referert til "FRAFALLET", men det er ikke sikkert at det ordet (gr.apostasia), som er brukt der, skal oversettes med "frafall". Alle Bibeloversettelsene før 1611 oversatte dette ordet med "AVGANGEN". De som oversatte King James Bibelen, forandret oversettelsen av dette ordet fra "avgangen" til "frafallet".

    Dersom den opprinnelige oversettelsen er rett, så er det ikke frafallet som skal skje før Herrens dag, men det er avgangen eller bortrykkelsen.

 

   2.Tess. 2,1-12 angår ANTIKRISTENS KOMME, JØDENES SAMARBEID MED HAM og JESU GJENKOMST for å ødelegge Antikrist. (Les 2.Tess. 2,1-12.)

 

13.) De tegnene, som vi har i N.T. på endetiden, er knyttet til Israel og til jødene, men i og med at menigheten er en parantes i Guds planer med Israel, vil endetidstegnene også være tegn for den kristne menigheten, men de vil ikke angå selve menigheten.

 

14.) Det virkelig STORE ENDETIDSTEGNET er opprettelsen av staten Israel den 14.mai. 1948. "Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet dere at sommeren (Riket for Israel) er nær." (Mat.24,32.) ("Fikentreet" er et bilde både på Israel åndelige frafall, men også på dets nasjonale gjenreisning.)

   Gud hadde lett etter frukt på fikentreet i 3, 5 år, men han hadde ikke funnet noe frukt på det. Han sa da til vingårdsmannen, som er Jesus, at han skulle hugge det ned. Jesus bad for fikentreet, som er et bilde på Israels nasjonale gjenreisning. Gud hørte denne bønna og lot fikentreet står enda en tid til, for å gi jødene en ekstra sjanse og SISTE SJANSE til å omvende seg. Da dette ikke skjedde, ble fikentreet hogd ned i året 70 ved Jerusalems og templets ødeleggelse. (Les Lukas 13,6-9.)

 

    I dag bor det 6,33 millioner etniske jøder i Israel. De er kommet tilbake fra 140 forskjellige land. De er både kvite, brune og gule av hudfarge. Gud har bevart dem i diasporaen fra år 722 før Messias og fram til i dag. Det blir 2730 år. En regner med at det vil gå 3-4 generasjoner før en etnisk gruppe, som bor blant fremmede folkeslag, vil bli assimilert i dette foket, men det har ikke skjedd med mange av jødene. De som kommer hjem, har overlevd i 68 generasjoner. Det er et under.

   Bare fra landet i nord- Russland eller det forhenværende Sovjet-unionen er det i løpet av de siste årene kommet 1 millioner jøder. Nye jøder kommer hver dag, og de faller på kne og kysser den jødiske jorden når de ankommer flyplassen i Tell Aviv.

 

   Jødene og Israel vil bestandig overleve. De har overlevd alle de verdensrikene som har forsøkt å ødelegge landet og byen Jerusalem. De har bestandig stått ved gravene til sine fiender. Det gjelder verdensriker som Egypt, Assyria, Ny-Babylonia, Det romerske verdensrike, Det gresk-makedonske verdensriket (Det hellenistiske Verdensriket), Det syriske verdensriket, Det ottomanske verdensriket og Det britiske verdensriket.

   Israel vil også overleve de framtidige verdensrikene som vil forsøke å ødelegge landet og folket. Det blir U.S.A, Russland og Det romerske verdensriket som vi ser holder på å utvikle seg i verden i dag.

 

15.) Det andre store endetidstegnet har med JERUSALEMS STATUS å gjøre. "og de (jødene) skal falle for sverds egg og føres fangnes til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger til hedningenes tider er til ende." (Luk.21,24.)

   Uttrykket "hedningenes tider" angår den tiden da hedningene har eller har hatt en viss kontroll over byen Jerusalem. Den tiden begynte med kong Nebudkanesars erobring av Jerusalem i året 598 før Messias og varer til Jesu gjenkomst for jødene.

 

  Det er ingen annen by som har vært erobret mer enn Jerusalem. Den har vært erobret i det hele 32 ganger, og grunnene til det er at Jerusalem og Israel er I SENTRUM for i Guds planer med verden. Den som har kontrollen med Jerusalem kan forpurre Guds planer med Israel og jødene for en tid.

 

   I forbindelse med opprettelsen av staten Israel i 1947/1948 ble det bestemt at Jerusalem være en åpen by for både jøder og arabere. Det var F.N. som skulle ha overoppsynet med den. Dette skjedde ikke. Allerede den 15. mai 1948 brøt det ut krig mellom Israel og araberne. Staten Jordan okkuperte Judea og Samaria (den såkalte Vestbredden) og tok den nye bydel av Jerusalem. Jødene tok den gamle del av Jerusalem.

   I krigen i 1967 gjenerobret jødene hele Jerusalem, Judea, Samaria og Golanhøydene, men dessverre så gav de tilbake sitt mest hellige sted til araberne- selve tempelområdet.

 

  Jerusalem ligger fortsatt nedtrådt av hedninger, og det skal det gjøre helt inntil Jesu gjenkomst for Israel og jødene.

   Det er også planer i dag om å gi tilbake deler av Jerusalem og Judea og Samaria til araberne. Det kommer sannsynligvis til å bli gjort, men det fører ikke til fred, men til mer krig. Det blir ikke fred i verden "før Fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige." (1.Mos.49,10.)

 

   I endens tid vil Jerusalem være en løftesstein for ALLE FOLKENE. De som løfter på den, skal komme til å såre seg selv. "Og det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en stein å løfte på for ALLE FOLKENE. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, ALLE JORDENS HEDNINGEFOLK skal samle seg mot deg." (Sak.12,3.)

 

   Det er mange som har løftet på Jerusalem og såret seg selv. I dag er det U.S.A., F.N., EU og Russland som forsøker å få i stand en fredelig ordning mellom araberne (islam) og jødene (jødedommen), men det går ikke. Vi står foran en ny krig i Midt-Østen. Det blir ikke fred i Midt-Østen før Fredsfyrsten kommer og folkene blir ham lydige. "Inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet." (Dan.9,26.)

 

 

16.) Det tredje store endetidstegnet er det forholdet at ROMERRIKET kommer tilbake igjen. Kong Nebudkanesar hadde en drøm som bare Daniel kunne tyde, for Gud viste ham både drømmen og dens tydning. Han så en stor billedstøtte med hode, kropp, ben, føtter og 10 tær. (Daniel 2,27-45.)

     Vi skal ikke gå detaljert inn på dette synet, men det angår tiden fra Nebudkanesars styre og inntil endens tid. Vi skal kort gjengi det:

 

a)      "Hodet av gull" var Nebudkanesar og det nybaylonske riket. Det varte fra 606-536 før Messias.

b)      "brystet og armene av sølv" var det medisk-persiske riket. Det varte fra 536-331 før Messias.

c)      "Buken og lendene av kopper" var det gresk-makedonske riket. Det varte fra 331-146 før Messias.

d)     "Benene av jern og føttene dels av jern og leire" var det romerske riket. Det varte fra 146-1453 etter Messias.

   Etter at Romerriket gikk i oppløsning fikk vi de forskjellige nasjonalstatene i dette området. Det var stater både i Europa, Nord-Afrika og Asia.

 

 Daniel så videre at Romerriket ville bli etablert igjen som et KONGERIKE som skulle består av 10 stater. Etter den tiden ville himmelens Gud selv opprette sitt RIKE. Det skulle bestå for alltid og ikke overlates til noe annet folk, men det skulle knuse og ødelegge alle andre riker. (Dan.2,44.)

 

    I dag består EU eller det framtidige Romerriket av 29 stater. Det forhandles nå med Tyrkia og Kroatia om medlemskap. Stadig flere stater både i Europa, i Nord-Afrika og i Asia fram til Eufrat vil bli tatt opp i dette riket.

   EU har nå fått en felles grunnlov og det vil stadig vekk utvikle seg i mer og mer diktatorisk retning der de mindre medlemsstatene vil få stadig mindre makt. Statenes vetorett i en rekke saker vil også falle bort. De store statene vil øke sin makt på bekostning av de små statene. Dersom Lisboa-traktaten blir gjennomført, vil for eksempel Tyskland få 15 ganger mer makt enn Danmark.

   At det skal være 10 konger igjen, betyr at medlemsstatene blir slått sammen i 10 enheter. Dette er ennå framtidig.

 

   EU hadde sin begynnelse i 1957 med Roma-traktaten. Når dette systemet er fullt utviklet, vil Antikristen stige fram som en ny "keiser" og få eneveldig makt. Han vil inngå en pakt med jødene, men han vil bryte denne pakten etter 3,5 år og sette seg i Guds tempel i Jerusalem og gi seg ut for å være jødenes Yhvh. Jødene vil gjøre opprør mot ham, og vi vil gå inn i den siste fasen av endetidskrigene.

 

   Dette systemet behøver også kontroll med sine innbyggere. Alle varer er for lengst merket med den såkalte EAN- koden. Denne koden er bygd opp omkring 3 sekstall, som er Antikristens tall, som er 666. I endens tid får ingen verken kjøpe eller selge varer, som ikke har tatt Antikristens merke, som er navnet på Antikristen eller tallet for dets navn, som er 666, på sin panne eller på sin høyre hånd. (Joh.Åp.13,16-18.)

   I dag blir alle de transaksjonene som vi gjør, lagret i en stor datamaskin i Bryssel. Den blir kalt for villdyret.

 

   Det blir i dag arbeidet med en liten datamaskin som skal innplantes under huden. Den skal erstatte alle de betalingskort, ID-kort og inngangskort som vi har. Når vi foretar oss en transaksjon, vil dette bli registrert i store datamaskiner på sentrale steder. Alt som vi gjør, vil etter hvert bli registrert.

   Det arbeides også med å få til det pengeløse samfunnet. Når pengene kommer bort som betalingsmiddel, vil også dette føre til kontroll av menneskene.

 

   Det siste nytt fra EUs side er et påbud om at alle telefonsamtaler, alle e-mailer og alle SMS meldinger skal lagres i 2 år. Dette kommer også til å bli gjennomført. Det diskuteres i Norge i dag om vi skal godta dette direktivet.

 

   Alt dette og mye mer vil bli innført for å femme Antikristens rike. Vi ser konturene av dette i dag, og det er først etter menighetens bortrykkelse at dette vil bli gjennomført fullt. Den Hellige Ånd holder igjen, for Han kjenner detaljene i det profetisk ordet. Han kjenner også fullt ut tidene og tidspunktene. Guds plan skal fullføres fullt. Den skal gå detaljert i oppfyllelse.

   (Se mine bøker: Jesu Gjenkomst. Bind 1, 2, 3, 4 og 5. hvor jeg skriver utfyllende om alt dette.)

 

Tingvoll den 6-04-08.

 

Oskar Edin Indergaard.